منابع پایان نامه درمورد خانواده ها، بهداشت روان، سلامت روان

دانلود پایان نامه

چ
استرانبرگ (1998) سه مولفه را برای عشق در نظر می گیرد: صمیمیت، هوس و تعهد. از نظر هندریک و هندریک (1986) سبک های عشق ورزی اشاره به این امر دارد که چگونه افراد عشق را تعریف می کنند یا عشق ورزی می کنند. افراد برای عشق ورزیدن نسبت به همسر خود از یک سبک و روش خاصی استفاده می کنند و این سبک متاثر از ارتباط متقابل و مداوم بین زن و شوهر و تعبیری است که از محیط زندگی خود دارند (صادقی، احمدی، بهرامی، اعتمادی و پورسید، 1392). از سویی ویژگیهای شخصیتی نیز از عوامل موثر بر کیفیت زندگی است (حمید و زمستانی، 1392). آلپورت ( 1936) شخصیت را سازمان پویای درون شخص می داند که از نظام های روانی جسمانی تشکیل یافته است، این نظام ها، الگوهای شاخص رفتار، افکار و احساسات شخص را ایجاد می کند (عبدی، باباپور و صادری، 1387). در واقع شخصیت مجموعه ای از الگوهای پایدار فرد در ادراک، شناخت و روابط بین فردی است. از منظر روان شناسی واژه شخصیت، تمامیت فرد و تمامیت عادت ها و کنش های روانی او را نشان می دهد و مجموعه ای از ویژگیها و صفات آدمی است که الگوهای نسبتاً پایدار پاسخ وی به موقعیت ها را تبیین می کند (فرهودی و حریری، 1391). مک کارا و کاستا (1992) ویژگیهای شخصیت را بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت تبیین می کنند. از این رو بر اساس الگوی شخصیت، انسان به وسیله پنج عامل بزرگ تفسیر می شود که عبارتند از: روانژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری (کوپر، 1998). باید دانست نقش ویژگیهای شخصیتی و سبکهای عشق ورزی بر رفتار و شناخت، گاه مستقیم و بی واسطه است و گاه با اثرگذاری بر عوامل واسطه ای موجب بروز پیامدهای رفتاری و شناختی می شود بگونه ای که با بررسی سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیتی می تواند دست به طبقه بندی زد. از این رو، توجه به ویژگیهای شخصیتی و سبکهای عشق ورزی در تحقیقات ضروری و با اهمیت می باشد. فلذا در مطالعه حاضر سعی می شود عوامل مذکور در خصوص اثرگذاری بر کیفیت زندگی مورد بررسی قرار داده شوند زیرا بدیهی است عدم شناساندن و تشریح عوامل موثر بر کیفیت زندگی زوجین، باعت می شود آن جنبه هایی که سبب بهزیستی و بهداشت روانی زندگی و خانواده ها می شوند، مورد غفلت واقع شده و پیامدهای منفی متوجه نظام خانواده که رکن اساسی یک جامعه است، بشود.
در مورد نقش سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت در پیش بینی کیفیت زندگی بصورت متمرکز، تصویر روشنی وجود ندارد زیر تابحال تحقیقی که رابطه سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت را با کیفیت زندگی مورد بررسی قرار داده باشد انجام نشده است. در عین حال بر اساس اطلاعاتی که در سطح عمومی تر وجود دارد، می توان در مورد شرایط آنها به ارزیابی تقریبی پرداخت. از این رو تحقیق حاضر با عنایت به اینکه سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت می توانند بر کیفیت زندگی افراد اثر بگذارند، این سئوال اساسی را در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار خواهد داد، چه نوع رابطه ای بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان وجود دارد؟ بعبارتی این سئوال در ذهن پژوهشگر ایجاد گردیده که ویژگیهای شخصیتی و سبکهای عشق ورزی قادر به پیش بینی کیفیت زندگی زوجین ناسازگار می باشند؟ فلذا تحقیق حاضر در نهایت سعی دارد با شفاف سازی و تبیین میزان اثرگذاری این متغیرها در کیفیت زندگی، زمینه هایی را که سبب بهزیستی بیشتر زندگی ها می شوند را روشن سازد زیرا توجه به سلامت روانی و بهزیستی خانواده می تواند نور امید، شادابی و سرزندگی را دل خانواده ها زنده کند و تاثیر بسزایی را در نحوه کارکرد و فعالیت خانواده ها داشته و به نوبه خود موجبات سلامتی نسل ها را فراهم نماید.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
ضرورت این تحقیق و جوانه های فکری نخستین آن در اتاق های مشاوره ای زده شد، زیرا بسیاری از خانواده ها خواسته یا ناخواسته درگیر نزاع و ناسازگاری بین خود می شوند که رهایی از دلخوریها و ناسازگاریها برای آنها به آسانی میسر نیست و در بسیاری از اوقات آسیب های سنگینی را به خود و خانواده شان وارد می نمایند. چه بسیار زوجینی که درگیر ناسازگاری شده و از ادامه زندگی مشترکشان ناامید و تصمیم به جدایی می گیرند. لذا اگر این افراد متوجه شوند که زندگی زناشویی دارای فراز و نشیب های مختلفی است و زندگی آنان از عوامل مختلفی متاثر است برای خلاص شدن از آن یا از بین بردن آثار تخریبی شکست های ناشی از آن به مراکز مشاوره مراجعه می کنند و طالب درمان خواهند بود.
این اطلاعات در آموزش بهداشت روان، آموزش مهارتهای ارتباطی و مهارتهای مقابله ای نیز می تواند مفید باشد. اگر افراد طالب یکدیگر در بدو تصمیم برای ازدواج، از حیث شخصیتی و سبکهای عشق ورزی طبقه بندی و افرادی که زمینه عشقی و شخصیتی متعارضی داشته شناسایی شوند، سپس آموزش های لازم برای ارتباط بین فردی موثر و صحیح به آنها داده شود و مشکلات احتمالی آنها در این دوره های آموزشی گوشزد گردد، بسیاری از مشکلات این گروههای هدف مرتفع خواهد شد. البته در نظر گرفتن زمینه های عشقی و شخصیتی در مشاوره توام با سطح کیفیت زندگی افراد، می تواند زمینه های روشنی را برای تصمیم گیری افراد در خصوص انتخابهایشان باشد. بنابراین روشن گردید که بررسی موضوع حاضر چقدر دارای اهمیت و ضرورت بررسی است زیرا نجات خانواده های ناسازگار و آگاهی بخشی به این قشر از جامعه می تواند از بروز بسیاری آسیب های اجتماعی بعدی همچون طلاق، اعتیاد، فرار از خانه، بزهکاریهای معمول و … جلوگیری نماید. نتایج حاصل از پاسخ به این سئوال می تواند نتایج روشنی را در اختیار برنامه ریزان فرهنگی جامعه، مشاوران خانواده، قضات دادگستری، وکلا و … قرار دهد. همچنین با توجه به اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت و بهداشت روانی اعضاء آن قائل هستند بررسی و تحقیق عواملی که سلامت روان اعضاء خانواده ها را تامین می کنند کاملاً ضروری و با اهمیت می باشد.
1-4- اهداف تحقیق:
1-4-1- اهداف اصلی تحقیق:
– تعیین رابطه سبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان.
– تعیین رابطه ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق:
– شناسایی رابطه بین ابعاد سبکهای عشق ورزی (صمیمیت، میل/شور(هوس)، تصمیم/تعهد) و کیفیت زندگی.
– شناسایی رابطه بین ابعاد ویژگیهای شخصیت(برونگرایی، انعطاف پذیر، توافق پذیری، عصبیت و باوجدان) و کیفیت زندگی .
1-5- فرضیات تحقیق:
فرضیه های اصلی تشکیل دهنده مدل مفهومی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از :
1-5-1-فرضیه اصلی:
– بین سبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
– بین ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
1-5-2- فرضیه های فرعی:
– بین صمیمیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
– بین بعد میل/شور(هوس) با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
– بین تصمیم/تعهد با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
– بین روانژندی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
– بین برونگرایی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
– بین انعطاف پذیری با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
– بین توافق پذیری با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
– بین مسئولیت پذیری با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
1- 6. تعریف مفهومی و عملیاتی:
1-6-1:تعریف مفهومی(متغیرهای مستقل):
1-6-1- 1. سبکهای عشق ورزی:
عشق هیجانی است مرکب، بدین معنی که مجموعه ی نیازها، خواست ها، عقده ها، کمبودها، آمال، و آرزوها و بطور کلی نیازهای روانی و اجتماعی در کنار هم قرار می گیرند و هیجانی را می سازند بنام عشق. اریک فروم (1961) در تعریف عشق می گوید”: عشق تنها جواب عاقلانه و رضایت بخش به معمای هستی انسان است”. لذا اکثر ما قادر نیستیم که استعدادهای خود را تا سطحی که عشق واقعی ، عشقی آمیخته از بلوغ ، خودشناسی ، شهامت و شجاعت است بروز دهیم. او علاوه بر بررسی عشق رمانتیک که هاله ای از مفاهیم غلط آن را فرا گرفته است ، عشق را از همه جهات مورد مطالعه قرار داده ، عشق بین والدین و فرزندان ، عشق برادرانه ، عشق جنسی ، عشق به خویشتن و عشق به خدا را بررسی می کند از این رو نظریه پردازان بر این باورند که یک نوع عشق وجود ندارد بلکه باید از انواع عشق یا سبکهای عشق ورزی سخن گفت .
1-6-1-2- ویژگیهای شخصیت:
شخصیت مجموعه ای از وی‍‍ژگی ها و تمایلات نسبتاً پایداری است که مشترکات و تفاوت ها در رفتار روانی افراد را که دارای استمرار زمانی است، مشخص می سازد و ممکن است در همان لحظه به آسانی به عنوان پیامد مجرد فشارهای اجتماعی و زیستی درک نشود. بعبارتی شخصیت، بیانگر آن دسته از ویژگیهای فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست. با این وصف، ویژگیهای شخصیت بر تفاوت های بین افراد تمرکز دارد. ترکیب و تعامل ویژگی های مختلف است که شخصیت یک فرد را تشکیل می دهد و این برای هر شخص، یگانه و منحصر به فرد است (پروین و جان ، 1381).
1-6-2. تعریف مفهومی (متغیر وابسته):
1-6-2-1.کیفیت زندگی:
سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را اینگونه تعریف می کند : ” ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی، در متن فرهنگ و نظام های ارزشی که در آن زندگی می کنند و در ارتباط بااهداف ، انتظارات ، ارتباطات و نیازهایشان است (جواهری و حسین زاده،1391).
1-7- تعریف عملیاتی:
1-7-1- تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل:
1-7-1-1. عشق ورزی:
منظور از عشق ورزی نمره ای است که فرد از مقیاس سبکهای عشق ورزی استرنبرگ (1989) که دارای ابعاد سه گانه (صمیمیت، هوس و تعهد) است؛ بدست می آورد.
1-7-1-2. ویژگیهای شخصیت:
ویژگیهای شخصیتی افراد در این پژوهش بر اساس نمره ای است که افراد از مقیاس ویژگیهای شخصیت نئو (1992) که دارای پنج بعد (روانژندی،برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری) است، بدست می آورند.
1-7-2- تعریف عملیاتی متغیر وابسته:
1-7-2-1.کیفیت زندگی:
در این پژوهش منظور از کیفیت زندگی، نمره ای است که افراد از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت1 که دارای 4 بعد (سلامت جسمانی، سلامت روان، سلامت اجتماعی و سلامت محیط) است، بدست می آورند.
2-1- مقدمه
هر تحقیق علمی باید با آگاهی و مرور تحقیقات قبلی انجام گیرد تا محقق با شناخت نتایج و یافته های تحقیقات قبلی، آگاهی خود را گسترش داده و در پرتو اطلاعات به دست آمده، مسئل? تحقیق و متغیرهای خود را تعریف کرده و کرانه های آنها را مشخص سازد. زیرا در مطالعه هر پدیده اجتماعی و هر نوع تحقیق دیگر، مطالعه تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، به این معناست که هر کار تحقیقی از کارهای تحقیقی قبلی اثر پذیرفته و بر کارهای بعدی نیز تاثیر می گذارد. بنابراین آشنایی با تحقیقات قبلی که در زمینه موضوع مورد مطالعه صورت گرفته ضروری به نظر می رسد(دواس،1376).
در ابتدای این فصل به معرفی نظریه های مورد استفاده در پژوهش پرداخته خواهد شد و سپس در ادامه به پیشینه تجربی تحقیقات داخلی و خارجی تحقیق حاضر اشاره می شود. برای این امر در بخش مرور بر نظریه ها، نظریه های مربوط به سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت و کیفیت زندگی مورد اشاره قرار خواهند گرفت و سپس

دیدگاهتان را بنویسید