مقاله رایگان درباره امام زمان

نوامبر 30, 2018 0 Comments

به پیشگاه امام زمان عج‌ا… تعالی فرجه الشریف.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..
1
فصل اول- کلیات
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..
2
1-2- طرح موضوع…………………………………………………………………………………………………………..
5
1-3- اکولوژی خلیج‌فارس………………………………………………………………………………………………..
5
1-4- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….
7
1-5- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..
7
1-5-1- محدوده مکانی نمونه‌برداری آبزیان………………………………………………………………….
7
1-5-2- منطقه مورد بررسی و ایستگاههای نمونه‌برداری فیزیکی وشیمیایی آب ………………..
7
1-6- محدوده زمانی نمونه‌برداری آبزیان و آبشناسی………………………………………………………….
10
1-7- سؤالات و فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………..
10
1-7-1- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….
10
1-7-2- فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………
10
1-8- تعاریف واژه‌ها………………………………………………………………………………………………………
10
فصل دوم- پیشینه تحقیق، چارچوب‌ها و مبانی و مستندات
2-1- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….
11
2-2- معرفی ده گونه ماهیان کفزی …………………………………………………………………………………….
13
2-2-1- حسون معمولی Saurida tumbil ……………………………………………………………….
13
2-2-2- حلوا سفید Pampus argenteus…………………………………………………………………
14
2-2-3- حلوا سیاه Parastromateus niger …………………………………………………………..
15
2-2-4- سپر ماهیان (Rays)………………………………………………………………………………………..
16
2-2-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan…………………………………………………………
16
2-2-6- شوریدهOtolithes ruber…………………………………………………………………………….
17
2-2-7- کوسه ماهیان Sharks…………………………………………………………………………………….
18
2-2-8- گربه ماهی بزرگ Arius thalassinus………………………………………………………….
18
2-2-9- گوازیم دم رشته‌ای Nemipterus japonicus ………………………………………………
19
2-2-10- یال اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus ………………………………………………….
20
2-3- شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………..
21
2-3-1- تاریخچه هوش مصنوعی…………………………………………………………………………………
21
2-3-2- پرسپترون چند لایه‌ای…………………………………………………………………………………….
22
فصل سوم: مواد و روش‌ها و روش اجرای تحقیق
3-1- ابزار و روشها…………………………………………………………………………………………………………..
25
3-1-1- ابـزار و تجهیـزات………………………………………………………………………………………….
25
3-1-1-1- تجهیزات موجود در شناور ……………………………………………………………………..
25
3-2- روش کار………………………………………………………………………………………………………………..
27
3ـ2ـ1ـ منطقه مورد بررسی و تعیین ایستگاه‌های نمونه‌برداری…………………………………………….
27
3-3- روش نمونه‌برداری……………………………………………………………………………………………….
29
3-3-1ـ روش محاسبـه میـزان CPUA و تـوده زنـده……………………………………………………
33
3-3-2- روش اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب…………………………………………..
34
3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….
35
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1- عمق ایستگاه‌های نمونه‌برداری آب……………………………………………………………………….
39
4-2- توزیع عمودی و افقی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب ……………………………………………..
39
4-2-1- دمای آب………………………………………………………………………………………………………
40
4-2-2- هدایت الکتریکی…………………………………………………………………………………………….
41
4-2-3- شوری…………………………………………………………………………………………………………..
43
4-2-4- چگالی………………………………………………………………………………………………………….
45
4-2-5- اکسیژن محلول……………………………………………………………………………………………….
46
4-2-6- pH………………………………………………………………………………………………………………
48
4-2-7- کلروفیلa………………………………………………………………………………………………………
49
4-2-8- کدورت…………………………………………………………………………………………………………
50
4-3- میزان CPUA و توده زنده کل آبزیان ترال کف در خلیج‌فارس و دریای عمان……………….
54
4-3-1- میزان CPUA سال 1387…………………………………………………………………………………
54
4-3-2- میزان توده زنده سال 1387………………………………………………………………………………
56
4-3-3- میزان CPUA سال 1388…………………………………………………………………………………
59
4-3-4- میزان توده زنده سال 1388………………………………………………………………………………
61
4-4- توده زنده، CPUA و پراکنش آبزیان به تفکیک گونه، سالهای 1387 و 1388………………….
63
4-4-1- حسون معمولیSaurida tumbil ………………………………………………………………….
63
4-4-1-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………
64
4-4-2- حلوا سفید Pampus argenteus ……………………………………………………………….
66
4-4-2-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………
68
4-4-3- حلوا سیاه Parastromateus niger……………………………………………………………
69
4-4-3-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..
71
4-4-4- سپر ماهیانRays ………………………………………………………………………………………….
72
4-4-4-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..
74
4-4-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan ……………………………………………………….
75
4-4-5-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..
77
4-4-6- شوریده Otolithes ruber…………………………………………………………………………..
78
4-4-6-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..
80
4-4-7- کوسه ماهیان Sharks …………………………………………………………………………………..
81
4-4-7-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..
83
4-4-8- گربه ماهی بزرگ Arius thalassinus …………………………………………………………
84
4-4-8-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..
86
4-4-9- گوازیم دم رشته‌ای Nemipterus japonicas………………………………………………..
87
4-4-9-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..
89
4-4-10- یال‌اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus…………………………………………………..
90
4-4-10-1- تحلیل شبکه عصبی……………………………………………………………………………..
92
فصل پنجم: بحث و]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *