دانلود پایان نامه ارشد درمورد ابراز وجود، منبع کنترل، بزرگسالان

نوامبر 30, 2018 0 Comments

استاد مشاور:
دکتر عباس ابوالقاسمی
پژوهشگر:
خدیجه مقدسی اقدم
تابستان 1393
دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی
پایاننامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد
در رشتهی روانشناسی گرایش عمومی
عنوان:
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی
پژوهشگر:
خدیجه مقدسی اقدم
ارزیابی و تصویب شدهی کمیتهی داوران پایاننامه با درجهی ……………………….
نام و نام خانوادگی
مرتبهی علمی
سمت
امضاء
دکتر نادر حاجلو
دانشیار
استاد راهنما و رییس کمیتهی داوران
دکتر محمد نریمانی
پروفسور
استاد راهنما
دکتر عباس ابوالقاسمی
دانشیار
استاد مشاور
دکتر اکبر عطادخت
استادیار
داور
تابستان 1393
تقدیم به
پدر و مادر مهربانم که
از نگاهشان صلابت،
از رفتارشان محبت و
از صبرشان ایستادگی را آموختم.
تقدیر و تشکر
خدای را بسی شاکرم که توفیق عنایت کرد تا پایان نامه خود را در حد توان خویش به پایان برسانم.
بدین وسیله بر خود وظیفه می دانم از اساتید فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر نادر حاجلو، جناب آقای دکتر محمد نریمانی و جناب آقای دکتر عباس ابوالقاسمی که با نکته های دلاویز و گفته های بلند، صحیفه های سخن را علم پرور نمودند و همواره راهنما و راهگشایم در اتمام و اکمال این پایان نامه بوده اند تشکر و قدردانی نمایم.
نام خانوادگی دانشجو: مقدسی اقدم نام: خدیجه
عنوان پایاننامه: مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی
اساتید راهنما: دکتر نادر حاجلو – دکتر محمد نریمانی
استاد مشاور: دکتر عباس ابوالقاسمی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی
گرایش: عمومی دانشگاه: محقق اردبیلی
دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی تاریخ دفاع:22/6/1393 تعداد صفحات: 88
چکیده:
هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی- مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سوالات آزمون های فرم کوتاه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری، t مستقل و خی دو تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و سرزنش دیگران در دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری و فاجعه پنداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان داد دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند. همچنین دختران فراری اغلب از منبع کنترل بیرونی و دختران عادی اغلب از منبع کنترل درونی برخوردارند. می توان گفت نوع راهبرد شناختی که دختران برای تنظیم هیجان به کار می برند می تواند از عوامل پیش گیرانه در رفتار فرار از خانه باشد. توانایی ابراز افکار و احساسات نیز می تواند احتمال خطر فرار از خانه را کاهش دهد. از طرفی نوع ارزیابی فرد در تأثیر گذاری بر رویداد های زندگی در رفتار فرار از خانه دختران موثر است.
کلید واژهها: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود، منبع کنترل، دختران فراری
فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب
صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-4- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6- متغیر های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-7- تعاریف نظری متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………10
فصل دوم: پیشینه نظری و پژوهشی
2-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2- فرار ازمنزل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-1-مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل…………………………………………………………………………………………………….12
2-2-2-علت فرار از خانه……………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-3-گستره فرار از خانه……………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-3-تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-3-1-مبانی تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-3-2-تعریف تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-3-3-تنظیم شناختی هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-3-4-ابعاد تنظیم شناختی هیجان………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-3-5-مدل های تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………….18
2-3-6-فرایند تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-4-دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4-1-تعریف دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-4-2-پیدایش دلبستگی در کودک……………………………………………………………………………………………………………………….25
2-4-3-انواع دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-4-4-مراحل ایجاد دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-5-دلبستگی و رشد بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-4-6-دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-4-6-1-تعریف دلبستگی بزرگسالان…………………………………………………………………………………………………………………..29
2-4-6-2-الگوی چهارگانه دلبستگی بزرگسالان……………………………………………………………………………………………………..29
2-4-7-نظریه های دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-4-7-1-نظریه کردارشناختی بالبی………………………………………………………………………………………………………………………31
2-4-7-2-نظریه روان تحلیل گری………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-4-7-3-نظریه اریکسون…………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-4-7-4-نظریه ارتباط]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *