منابع مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 4
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5 فرضیه های تحقیق 9
1-6 تعاریف نظری 10
1-7 تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- 1 مقدمه 12
2- 2 مبانی نظری 13
2-2-1 تاریخچه تکلیف شب 14
2-3 انواع ارائه تکلیف شب 15
2-3-1 تکلیف تمرینی 15
2-3-2 تکلیف آمادگی و آماده سازی 15
2-3-3 تکلیف بسطی و امتدادی 15
2-3-4 تکلیف خلاقیتی 16
2- 4 نظراندیشمندان تعلیم و تربیت درباره ارائه تکلیف شب 16
2-4-1 برونر 16
2-4-2 اسکینر 16
2-4-3 ثورندایک 17
2-5 خصوصیات تکلیف از نظر تحقیقات تربیتی 19
2-6 علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان 20
2-7 تکلیف شب و اولیا 21
2-8 تکلیف شب و مدرسه 23
2-9 شناخت روش یادگیری کودک 24

2-10 شرایط وشتن تکلیف شب 25
2-10-1 هدف انجام تکلیف شب…………………………………………………………………………………………………………… 25
الف
2-10-2 آثار مثبت تکلیف شب …………………………………………………………………………………………………………… 26
2-10-3 آثار منفی تکلیف شب 26
2-11 چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟ 27
2-11-1 وقت انجام تکلیف شب 27
2-11-2 نقش والدین در انجام تکلیف شب 28
2-12 نظریات موافقان ومخالفان تکلیف شب 29
2-13 اهمالکاری در انجام تکلیف شب 31
2-14 عوامل موثر در یادگیری 34
2-14-1 آمادگی 34
2-14-2 انگیزه و هدف 34
2-14-3 تجارب گذشته 34
2-14-4 موقعیت و محیط یادگیری …………………………………………………………………………………………………………34
2-14-5 روش تدریس معلم …………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-14-6 تمرین و تکرار …………………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-15 تمرین وتکلیف شب……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
2-16 کمک مدرسه در انجام تکلیف ………………………………………………………………………………………………………..36
2-17 ایجاد شرایط مطلوب برای انجام تکلیف شب …………………………………………………………………………………37
2-18 خصوصیات سطح سنی کودکان دوره دوم ابتدایی …………………………………………………………………………37
2-18-1 خصوصیات بدنی………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-18-2 خصوصیات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….38
2-18-3 خصوصیات عاطفی ……………………………………………………………………………………………………………………..39
2-18-4 خصوصیات ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-19 عملکرد تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-19-1 پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-19-2 عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-19-3 اسناد ها بعد از موفقیت و شکست ……………………………………………………………………………………………40
2-20 عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………..41
2-20-1 محیط خانواده …………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-20-2 بی سوادی یا کم سوادی والدین ………………………………………………………………………………………………..42
2-20-3 ناکافی بودن امکانات داخل خانه ………………………………………………………………………………………………..42
2-20-4 فقراقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-20-5 معلمان و اولیای مدرسه ……………………………………………………………………………………………………………..43
2- 21 تأثیر عملکرد تحصیلی بر انگیزش و یادگیری……………………………………………………………………………… 43
2-22 خسارت های مستقیم افت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………..44
2-23 خسارت های غیر مستقیم افت تحصیلی…………………………………………………………………………………………44
2-24 نحوه برخورد با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ……………………………………………………………………………..46
2-24-1 عوامل روحی و روانی افت تحصیلی ………………………………………………………………………………………….46
2-25 پیشینه عملی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..47
2-25-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………………………47
2-25-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………..49
2-26 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….51
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………53
3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-4 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
3-5 روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-5-1 مطالعه کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-5-2 پرسشنامه عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………..56
3-6 روش تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………………….. 58
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
4-2 آمار توصیفی… …………………………………………………………………………………………………………………………………….60
4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….61
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 74
5-2 پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………….78
5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………… 79
5-4 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………79
5-4-1 محدودیت های علمی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..79
5-4-2 محدودیت های عملی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..80
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

ج
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
فهرست جداول
جدول 3- 1 طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل ……………………………………………………………….54
جدول 3-2 حجم جامعه آماری به تفکیک جنس ……………………………………………………………………………………………54
جدول 3- 3 حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 55
جدول 4-1 توزیع حجم نمونه آماری بر اساس گروه ………………………………………………………………………………………..60
جدول4 -2 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیر پیش آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
جدول4-3 میانگین و انحراف معیار میزان عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون………………………62
جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار میزان عملکرد تحصیلی گروه آزمایش و کنترل درپس آزمون………………………..62
جدول4-5 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون خود کارآمدی گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیر پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
جدول4-6 میانگین و انحراف معیار میزان خودکارآمدی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون ………………………….64
جدول 4-7 میانگین و انحراف معیار میزان خود کارآمدی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون…………………………..64
جدول 4-8 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون تاثیرات هیجانی گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیرپیشآزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
جدول 4-9 میانگین و انحراف معیار میزان تاثیرات هیجانی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون………………………..66
جدول4-10 میانگین و انحراف معیار میزان تاثیرات هیجانی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون ………………………..66
جدول 4-11 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون برنامه ریزی فعالیت دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیر پیش آزمون. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
جدول4-12 میانگین و انحراف معیار میزان برنامه ریزی فعالیت دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
جدول4-13. میانگین و انحراف معیار میزان برنامه ریزی فعالیت دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
جدول4-14 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون فقدان کنترل پیامد دانش

]]>

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*