مهارت های اجتماعی

فوریه 6, 2019 0 Comments

که «می تراود نسیم هستی ز تار و پودش»

و
تقدیم به دریا
صبور سنگین، به سنگ زیرین
مرام مردی پدرم


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول 2
کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه: 3
1-2- بیان مسئله: 6
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش: 11
1-4- اهداف پژوهش: 13
1-4-1- هدف کلی: 13
1-4-2- اهداف جزیی: 13
1-5- فرضیه های پژوهش: 13
1-6- تعریف نظری متغیرهای پژوهش: 14
1-6-1- بازی: 14
1-6-2- مهارتهای ذهنی: 14
1-6-3- مهارت های اجتماعی: 15
1-7- تعاریف عملیاتی: 15
1-7-1 بازی: 15
1-7-2- مهارت های ذهنی: 15
1-7-3- مهارت های اجتماعی: 15
فصل دوم 16
ادبیات و پیشینه ی تحقیق 16
2-1- مقدمه: 17
2-2- مباحث نظری بازی و فعالیت های بدنی: 17
2-2-1- بازی چیست؟ 17
2-2-2- وﯾﮋگی های اساسی بازی: 18
2-3- نظریه ی انرﮊی مازاد: 19
2-4- نظریه ی پیش تمرینی: 20
2-4-1- نظریه ی غریزی مک دوگال: 21
2-4-2- نظریه ی اجتماعی گروس: 21
2-4-3- نظریه ی ویلیام اشترن: 22
2-4-4- نظریه ی پستالوژی: 22
2-5- نظریه ی بازپیدایی: 23
2-6- نظریه ی بیان خود: 23
2-7- نظریه ی ﮊان پیاﮊه: 24
2-8- انواع بازی به نظر ﮊان پیاﮊه: 25
2-8-1- بازی های مهارتی: 25
2-8-2- بازی های نمادین: 25
2-8-3- بازی های با قاعده: 26
2-8-4- بازی های سازنده: 27
2-9- نظریهی شارلوت بوهلر: 27
2-9-1- بازی های کنشی: 27
2-9-2- بازی های وانمود سازی یا خیالی: 28
2-9-3- بازی های انفعالی: 28
2-9-4- بازی های ساختمانی: 29
2-9-5- بازی های جمعی: 29
2-10- دیدگاه مکتب اسلام درباره ی بازی: 29
2-11- رشد و تکامل حرکات از دیدگاه علم تکامل بدن انسان: 30
2-12- مباحث نظری مهارت های ذهنی: 32
2-12-1- مفهوم شناسی مهارت های ذهنی: 32
2-13- مباحث نظری مهارت های اجتماعی: 33
2-13-1- مفهوم شناسی مهارت های اجتماعی: 33
2-13-2- انواع مهارت های اجتماعی: 35
2-13-3- عناصر مهارت های اجتماعی: 36
2-13-4- پیامد های مهارت های اجتماعی: 37
2-13-5- مدرسه و مهارت های اجتماعی : 38
2-14- پیشینهی تحقیقاتی: 39
2-14-1- بازی و مهارت های ذهنی 39
2-14-1-1- پژوهش های داخل کشور: 39
2-14-1-2- پژوهش های خارج از کشور: 41
2-14- 2- بازی و مهارت های اجتماعی: 42
2-14-2-1- پژوهش های داخل کشور: 42
2-14-2-2- پژوهش های خارج از کشور: 44
2-15- جمع بندی پیشینه های تحقیق: 46
فصل سوم 48
روش تحقیق 48
پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند3-1- مقدمه: 49
3-2- روش پژوهش: 49
3-3- جامعه و نمونه آماری: 49
3-4- روش نمونه گیری پژوهش: 49
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات: 50
3-5-1- آزمون بصری– حرکتی بندر گشتالت: 50
3-5-2- مقیاس سنجش مهارت ها ی اجتماعی ماتسون: 53
3-6- روایی مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی: 54
3-7- پایائی مقیاس مهارت های اجتماعی: 55
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 56
3-9- اطلاعات جمعیت شناختی نمونه: 56
فصل چهارم 58
تجزیه و تحلیل یافته ها 58
4-1- مقدمه 59
4-2- یافته های توصیفی 59
4-3- یافته های استنباطی 60
فصل پنجم 69
بحث و نتیجه گیری 69
5-1- مقدمه: 70
5-2- خلاصه پژوهش: 70
5-3- نتایج پژوهش: 71
5-3-1- فرضیه های اصلی: 71
5-3-2- فرضیه های فرعی: 73
5-4- پیشنهادها: 75
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی: 75
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی: 76
5-5- محدودیت های تحقیق: 76
پیوست ها 77
منابع و ماخذ 82
منابع فارسی: 83
منابع انگلیسی : 88
چکیده انگلیسی : ………………………………………………………………………………………………………………………………………95
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 3-1 : ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف در کل مقیاس مهارت های اجتماعی و 5 عامل حاصل از آن. 55
جدول 3-2: فراوانی و درصد جنسیت آزمودنیها 56
جدول 3-3: فراوانی و درصد تحصیلات پدر آزمودنیها 56
جدول 3-4: فراوانی و درصد تحصیلات مادر آزمودنیها 57
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد دو گروه آزمایش و گواه مولفه های مهارت های اجتماعی در پیش‌آزمون و پس آزمون 59
جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد دو گروه متغیر مهارت های ذهنی(میزان خطا) پیش‌آزمون و پس آزمون 60
جدول 4-3 : جدول آزمون وجود همگنی رگرسیون برای به کار بردن تحلیل کواریانس(مهارت ذهنی) 61
جدول4-4: آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت ذهنی کودکان پیش دبستانی 62
جدول 4-5: میانگین و انحراف استاندارد دو گروه متغیر مهارت اجتماعی در پیش‌آزمون و پس آزمون 63
جدول 4-6: جدول آزمون وجود همگنی رگرسیون برای به کار بردن تحلیل کواریانس(مهارت اجتماعی) 63
جدول4-7: آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت اجتماعی کودکان 64
جدول4-8 : جدول اثرات تحلیل کواریانس چندمتغیره 65
جدول4-9: آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره برای تعیین اثر بازی های پیش دبستانی بر مؤلفه های مهارت اجتماعی 65
جدول4-10: آزمون تی مستقل برای تعیین تاثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت ذهنی کودکان دختر و پسر 67
جدول4-11: آزمون تی مستقل برای تعیین تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت های اجتماعی کودکان دختر و پسر 68


تأثیر بازی‌های پیش‌دبستانی بر مهارت‌های ذهنی و اجتماعی
کودکان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92
بهوسیلهی: رویا خلیلی


چکیده
پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع شبه آزمایشی ب

ا گروه کنترل و آزمایش است، که به تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92 پرداخته است.
جامعه آماری شامل 3086 کودک پیش دبستانی می باشد که در گروه سنی 5 تا 6 سال مشغول به تحصیل بودند که از بین آنها 60 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند . شرکت کنندگان پژوهش به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.پس از یکسان سازی گروه ها ابتدا از کل شرکت کنندگان، که 30 نفر آن ها پسر و 30 نفر دختر بودند پیش آزمون بصری – حرکتی بندر گشتالت به منظور سنجش مهارت های ذهنی از کودکان گرفته شد و پرسشنامه ی مهارت های اجتماعی ماتسون(1983) به منظور سنجش مهارت های اجتماعی کودکان در اختیار معلمان قرار داده شد. سپس از هر گروه 15 نفر به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند و بازیها به گروه های آزمایش طی دو ماه و هرهفته دو جلسه ی یک و نیم ساعته آموزش داده شد. بعد از آموزش بازی ها، مجددا آزمون ها تکرار گردید، سپس داده های بدست آمده از طریق آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکووا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشانگر تأثیر بازی ها بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان گروه آزمایشی نسبت به کودکان گروه کنترل به طور معنادار بود.
کلید واژه ها: بازی های پیش دبستانی، مهارت های ذهنی، مهارت های اجتماعی،کودکان پیش دبستانی


فصل اول
کلیات پژوهش


1-1- مقدمه:
انسان با مجموعه ای از ویژگی های خود متولد می شود. این ویژگی ها در ارتباط مستقیم با حیات زیستی انسان هستند یعنی بدون وجود آنها امکان ادامه ی زندگی و بقاء برای انسان موجود نیست، این ویژگی ها عبارتند از غذا خوردن، آشامیدن، نفس کشیدن و غیره.همزمان با افزایش سن بتدریج ویژگی های دیگری در انسان پدید می آید.این ویژگی های ثانویه بدون تردید نتیجه تعامل کودک با محیط و در واقع اثرات متقابل وراثت و محیط بر روی کودک است.از جمله ی این ویژگی ها رشد ذهنی کودک و میل کودک برای فعالیت های گروهی و ارتباط با دیگران است که این فعالیت ها در سنین پیش از دبستان بیشتر در قالب بازی نمود پیدا می کند. با در نظر گرفتن این موضوع نقش والدین و مربی آموزشی می تواند نقشی تعیین کننده در هدایت و رشد این گونه فعالیت ها به سمت پرورش مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودک در جهت مناسب باشد.
ظرفیت حرکتی کودک همزمان با رشد یافتگی فیزیولوژیکی و همچنین بر اساس چگونگی تعامل با اطرافیان که به میدان تحولی کودک نظم، جهت و انسجام می دهد، متحول می شود. بازی شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامونش بپردازد و امکان رشد وسیع و همه جانبه کودک را فراهم می سازد(دادستان،1386).
امروزه اهمیت و ارزش بازی در دوران کودکی به وسیله ی پژوهش های گسترده، کاملاً مورد تأیید قرارگرفته است. بازی روی رشد جسمی، عاطفی، ذهنی، آموزشی، اخلاقی، شخصیتی، اجتماعی تأثیر می گذارد و دارای ارزش تشخیصی و درمانی نیز می باشد(مقدم، 1386).
با اینکه از زمان میشل منتنی فیلسوف و مربی بزرگ دورهی رنسانس بازی مورد توجه خاص دانشمندان آموزش و پرورش بوده است، ولی در هیچ عصری به اندازه ی زمان ما بازی مورد مطالعه و پژوهش دقیق روانشناسان واقع نشده است. پژوهش های جدید نشان داده است که بازی تأثیر بسیاری در رشد بدنی و ذهنی کودکان دارد(ماجستی،1373).
بازی یک امر بدون حضور ذهن یا بدون ساخت نیست، بلکه بخش جدایی ناپذیری از زندگی ماست. وسیله ی مؤثری برای کارکرد بهینه، مؤثر در بزرگسالی وفراگیری رشد شناختی است(هولزینگا،1950؛ به نقل از مونگیلو ، 2006).
انجام بازی صرفاً عامل افزایش یادگیری و رشد هوشی نخواهد بود بلکه پیروی از قواعد، اصول و بازی های آموزشی و … برای رشد هوشی الزامی است(مهجور، 1386).
بر اساس نظریات “پیاژه و ویگوتسکی” بازی اصلی ترین عامل رشد شناختی کودک است. همچنین یکی از پاک ترین روش های فکری قابل دسترس برای خردسالان می باشد. کودکان در قالب بازی با درک واقعیتها و کنترل مهارت های شخصی به تعادل دست می یابند(انگجی و عسگری، 1385).
پژوهشگرانی مانند کفارت، هارتمن، جین آیرز، حرکت و فعالیت را اساس یادگیری و پایه ای برای تحول ذهنی می دانند. آنان تفکیک ناپذیری نیروهای روانی و جسمانی را در به اجرا درآوردن هرگونه الگوی حرکتی آن هم در مراحل اولیه آموزش، به منزلۀ یک اصل اساسی مورد تأکید قرار میدهند(کفارت و همکاران به نقل از مشرف جوادی، 1367).
جنسن (2002) معتقد است که فرد می تواند مجموع تواناییهای مغزی خود را به یاری حرکت مورد بهره برداری قرار دهد یا توان مندی هایی را به منصه ظهور برساند. از این رو، در نظرگرفتن جنبه های حرکتی و تحلیل آنها، برای درک رشد تواناییهای ذهنی ضروری است(دادستان، 1379).
توانایی های ذهنی امکان ندارد که از تواناییهای حرکتیِ پایه جدا باشند. بنابراین، مطالعه این گونه حرکتها و فراهم ساختن امکان پرورش و رشد آنها سبب تقویت و حتی ترمیم توانایی های ذهنی می‌شود. از نظر پیاژه، رشد کودک بستگی بسیار به دستکاری دخل و تصرف او در محیط و پیرامونش و تعامل با آن دارد. وی معتقد است که آگاهی از طریق اجرا حاصل می شود(اسلاوین، ترجمه سید محمدی، 1385) کودکان برای آنکه بتوانند خودشان را با اجتماعی که در آن زندگی می کنند، هرچه بیشتر سازگار کنند، باید مهارت های اجتماعی گوناگون را بیاموزند. رشد حرکتی و شرکت فعال کودک در بازیهای گوناگون حرکتی اساس رشد عاطفی- اجتماعی، روانی- حرکتی و شناختی او را تشکیل می دهد پس برای آموزش و تغییر مهارتهای اجتماعی و ذهنی کودکان باید به تقویت و غنی سازی محیط آنان قبل از ورود به دبستان مبادرت ورزید، زیرا کودکان ضمن جستجو در محیط، با رویدادهایی روبه رو می شوند که علاقه آنان را جلب می کند. آنها به ویژه تحت تأثیر رویدادهایی قرار می گیرند که نسبتا تازگی دارند، یعنی رویدادهایی که با تجربه های قبلی آنان، کاملاً منطبق نباشند. پس وظیفه آموزش پیش دبستانی افزودن توانایی است تا دانایی، زیرا کودک در آغاز اندیشه کاملاً منطقی ندارد و لازم است مراحلی فراهم آورد که طی سپری کردن آن مراحل فکرمنطقی کودک گسترش یابد. ذهن کودک وقتی به خوبی تحول می یابد که فعال باشد. کودک فقط چیزهایی را خوب فرا می گیرد که از راه مشاهده، تعمق، تجربه و فعالیت شخصی آموخته باشد. در این میان بازیهای کودکان-بازیهای سازمان یافته و هدایت شده و بازیهای آزاد- نقشی بی بدیل در تسریع و تقویت توانایی هایشان ایفا می کند(پیاژه،1964؛ اسمیلنسکی ، 1968؛ پاپالیا و الدز، 1992).
بس
یاری از مربیان آموزش و پرورش به نقش بازی به عنوان یکی از مطلوب ترین عوامل آموزش و پرورش، اشاره کرده اند. مونته سوری ، فروبل ، دکرولی ،پیاژه و گانیه از جمله کسانی هستند که برای آموزش مفاهیم آموزشی به کودکان از بازی های آموزشی استفاده می کردند و استفاده از آن را به عنوان عمده ترین وسیله ی آموزش کودک برای یادگیری موضوعات مختلف مورد تأکید قرار داده اند.(انگجی،1385).
برنامه‌های حرکتی و بازی‌های هدفمند همراه با سایر فعالیتهای تربیتی و پرورشی بستری مناسب برای تمرین و تکرار برخی از مفاهیم ذهنی و شناختی و پرورش مهارتهای اجتماعی در دوره پیش دبستانی است. حرکت وسیله ای برای برقراری ارتباط و آموزش است و با آن می توان مفاهیم اولیه مانند وزن، جهت یابی، شکل کمیت و کیفیت، زمان و مکان و در مجموع ادراک فضا را به کودکان آموزش داد، زیرا آموزش نظری برای کودکان سنین پیش دبستانی خسته کننده است، ضمن آنکه کودکان این سنین در نیم دوره پیش عملیاتی هستند و درک مفاهیم نظری بدون عمل برای آنان میسر نیست و زمان بر است(جنسن، 2002).


1-2- بیان مسئله:
در گذشته تصور می شد بازی، صرفاً فعالیتی است که به منظور وقت گذرانی و گاهاً لذت بردن کودکان، مورد استفاده آنهاست و هیچ فایده دیگری از آن حاصل نمی شود. اما، امروزه استفاده از بازی در زمینه درمان و آموزش به کودکان گسترش یافته است و این امر به دلیل آن است که بازی به عنوان یک فعالیت لذت بخش برای کودکان بهترین ابزار برای برقراری ارتباط و ایجاد تغییر در رفتار آنها میباشد. علاوه بر استفاده های هدف دار از بازی، فرایند بازی کودکان در جمع همسالان خود و یا به همراه بزرگترها، فواید بسیاری نظیر تسهیل رشد شناختی، اجتماعی، عاطفی و جسمی کودکان دارد. بازی یکی از بخش های طبیعی دوران کودکی است و فعالیتی است که صرفاً برای لذت بردن انجام می شود و انگیزه پنهانی ندارد. بازی خواسته خود کودک است، کودکان برای خودشان بازی می کنند و توقع جریمه شدن یا پاداش هایی چون شکلات، توجیه یا پول را ندارند. بزرگتر ها تمایل دارند بازی را یک فعالیت نه چندان مهم در نظر بگیرند. اما بازی در رشد اجتماعی و شخصیتی کودک اثر بسزایی دارد و این اثر در تمام طول زندگی ادامه می یابد. بازی توانایی های کودک را به کار می اندازد و خلاقیت را به همراه میآورد. در خلال بازی، کودک بیشتر از حواس خود استفاده می‌کند و این عمل سبب تقویت حواس او می‌گردد. در خلال بازیهای گروهی، کودکان انعطاف ‌پذیری، نوبت گرفتن و اجتماعی شدن را آغاز می‌کنند و رضایت خود را تا گرفتن نتیجه به تأخیر می‌اندازند و استقامت و انتظار کشیدن را در خود تقویت می‌کنند( بابا جان، 1377 ).
کودکان در گرو بازی شجاعت، راستگویی، تصمیم‌گیری و نوآوری کسب کرده و این امر در نهایت به تقویت شالوده حیاتی آنان می‌انجامد. بازی جزئی از زندگی کودک و از ضروریات مسلم رشد اوست که با تولد آغاز می شود. بازی برای کودک یک فعالیت طبیعی و منطبق بر فطرت اوست و سبب رشد همه جانبه ی او می شود.


]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *