مقاله رایگان درمورد سلامت سازمانی-خرید و دانلود فایل

فوریه 6, 2019 0 Commentsبسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
کد شناسایی پایان‌نامه : 10121212911005 نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد: 101
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران
تاریخ شروع پایان نامه: 21/2/91
تاریخ اتمام پایان نامه: 17/11/91 نام ونام خانوادگی دانشجو: سیده رضوان میرزاجانی
شماره دانشجویی: 88726300003
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
استاد /استادان راهنما: دکتر مهدی شریعتمداری
استاد/استادان مشاور: دکتر مهدی دوایی
آدرس: تهران-بزرگراه رسالت خ حیدرزمانی خ فرجام کوچه صالحی
چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
پژوهش حاضر تحت عنوان (بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران) انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی دبیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی می باشد، که با نمونه آماری 250 نفری متشکل از دبیران زن و مرد از منطقه 8 وبا استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین وبه روش تصادفی ساده انتخاب گردیده است. در این پژوهش مولفه های( یگانگی نهادی، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی مدرسه عوامل اصلی مورد سنجش در سلامت سازمانی بوده است. همچنین رابطه هر یک از این ابعاد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به هدف و نوع پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی (OHI) با 38 سوال برای ارزیابی سلامت سازمانی و برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی از میانگین معدل دانش آموزان آنها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها در راستای بررسی فرضیه تحقیق از طریق آزمون همبستگی پیرسون، آزمون لوین، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از برخی آمار توصیفی استفاده شده و به توصیف میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی متغیر های تحقیق پرداخته شده است.نتایج آزمون نشان داده است که سلامت سازمانی رابطه مستقیم، مثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارد. یافته ها این پیشنهاد را مطرح می کند که ارتقاء هر چه بیشتر سطح سلامت سازمانی و توجه به مولفه های آن، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر خواهد بود.
واژگان کلیدی: سلامت سازمانی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان منطقه 8
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است ( تاریخ وامضا:
مناسب نیست(


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اوّل : کلیات پژوهش
مقدمه .2
1-1 بیان مسئله .4
پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش .5
3-1 اهداف پژوهش .6
4–1 فرضیه ها و سوالات جانبی پژوهش .7
5-1 تعاریف نظری .7
6-1 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 12
1-2 مفهوم سلامت 12
2-2 مفهوم سازمان 13
3-2 مفهوم سلامت سازمانی 13
4-2 تاریخچه سلامت سازمانی 14
5-2 تعاریف سلامت سازمانی 15
6-2 مولفه های سلامت سازمانی 16
7-2 سلامت سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان 19
8-2 اهمیت سلامت سازمانی در آموزش و پرورش 24
9-2 سلامت سازمانی در مدرسه 25
10-2 مشخصه های فضاهای کاری سالم 27
11-2 پیشرفت تحصیلی 28
12-2 پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن 31
13-2 خانواده و پیشرفت تحصیلی 43
14-2 پیشینه داخلی تحقیق 44
15-2 پیشینه خارجی تحقیق 46
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقدمه: 50
1-3روش تحقیق 50
2-3 جامعه آماری 50
3-3 حجم نمونه آماری 51
4-3 ابزار اندازه گیری داده ها 51
5-3 تعیین روایی و پایایی داده ها 52
6–3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 53
فصل چهارم: یافتههای پژوهش
مقدمه 55
1-4 ویژگیهای جمعیتشناختی 56
2-4 شاخص های توصیفی پژوهش………………………………………………………………………………..59
3-4 یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………..60
4-4 تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………..67
5-4 یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………….69
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه 82
1-5 خلاصه پژوهش 82
2-5 نتیجه گیری کلی 82
3-5 فرضیه ها و نتایج آن 83
4-5 نتایج یافته های جانبی 85
5-5 محدودیت ها 89
6-5 پیشنهادات 89
منابع و مأخذ 99
پیوست ها و ضمائم 104


فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-3: جامعه آماری 51
جدول 2-3: سوالات مربوط به هر یک از فرضیه ها در پرسشنامه 53
جدول 3-3: جدول آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها 54
جدول 1-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مدرک تحصیلی 57
جدول 2-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کار 58
جدول 3-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی 59
جدول 4-4: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 60
جدول 5-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونوف برای بررسی نرمال بودن توزیع یگانگی نهادی………………………………………..61
جدول 6-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه یگانگی نهادی با پیشرفت تحصیلی 62
جدول 7-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع ملاحظه گری 62
جدول 8-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ملاحظه گری با پیشرفت تحصیلی 62
جدول 9-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع ساختدهی 63
جدول 10-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ساخت دهی با پیشرفت تحصیلی 63
جدول 11-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع 64
جدول 12-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه پشتیبانی منابع با پیشرفت تحصیلی 64
جدول 13-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع تاکید علمی 65
جدول 14-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه تاکید علمی باپیشرفت تحصیلی 65
جدول 15-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع روحیه 66
جدول 16-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه روحیه باپیشرفت تحصیلی 66
جدول 17-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی 67
جدول 18-4: نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیشرفت تحصیلی 68
جدول 19-4: ضرایب رگرسیون پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………….68
جدول 20-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه یگانگی نهادی………………………………………………………………………………70
جدول 21-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه ملاحظه گری………………………………………………………………………………..70
جدول 22-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه ساخت دهی ………………………………………………………………………………..71
جدول 23-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه پشتیبانی ……………………………………………………………………………………..71
جدول 24-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه تاکید علمی………………………………………………………………………………….72
جدول 25-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه روحیه…………………………………………………………………………………………73
جدول 26-4: نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکراهه مدارک تحصیلی و مولفه های سلامت سازمانی……………73
جدول 27-4: نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکراهه رشته تحصیلی و مولفه های سلامت سازمانی………………74
جدول 28-4: نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکراهه سوابق کاری و مولفه های سلامت سازمانی………………..75
جدول 29-4: مقادیر ضرایب همبستگی مولفه های سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی و ضرایب فیشر معادل آنها در دبیران
رشته علوم پایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
جدول 30-4: مقادیر ضرایب همبستگی مولفه های سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی و ضرایب فیشر معادل آنها در دبیران
رشته علوم ریاضی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
جدول 31-4: مقادیر ضرایب همبستگی مولفه های سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی و ضرایب فیشر معادل آنها در دبیران
رشته علوم انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
جدول 32-4: مقادیر ضرایب فیشر جهت مقایسه تفاوت همبستگی در دبیران رشته علوم پایه و ریاضی ……………………………79
جدول 33-4: مقادیر ضرایب فیشر جهت مقایسه تفاوت همبستگی در دبیران رشته علوم پایه و انسانی…………………………….79
جدول 34-4: مقادیر ضرایب فیشر جهت مقایسه تفاوت همبستگی در دبیران رشته علوم ریاضی و انسانی……………………….80
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-4: توزیع فراوانی نمونه اماری به تفکیک جنسیت 57
نمودار2-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مدرک تحصیلی 58
نمودار3-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کار 59

نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی 60


چکیده:
پژوهش حاضر تحت عنوان (بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران) انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی دبیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی می باشد، که با نمونه آماری 250 نفری متشکل از دبیران زن و مرد از منطقه 8 وبا استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین وبه روش تصادفی ساده انتخاب گردیده است. در این پژوهش مولفه های( یگانگی نهادی، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی مدرسه عوامل اصلی مورد سنجش در سلامت سازمانی بوده است. همچنین رابطه هر یک از این ابعاد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به هدف و نوع پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی (OHI) با 38 سوال برای ارزیابی سلامت سازمانی و برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی از میانگین معدل دانش آموزان آنها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها در راستای بررسی فرضیه تحقیق از طریق آزمون همبستگی پیرسون، آزمون لوین، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از برخی آمار توصیفی استفاده شده و به توصیف میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی متغیر های تحقیق پرداخته شده است.
نتایج آزمون نشان داده است که سلامت سازمانی رابطه مستقیم، مثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارد. یافته ها این پیشنهاد را مطرح می کند که ارتقاء هر چه بیشتر سطح سلامت سازمانی و توجه به مولفه های آن، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر خواهد بود.
واژگان کلیدی: سلامت سازمانی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان منطقه 8


فصل اول
کلیات تحقیق


مقدمه
جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به یک جهان سازمانی مبدل شده است بدین ترتیب اهمیت سازمان ها که بیشترین دوران زندگی انسان در آنها سپری می شد روز به روز آشکار تر و نقش آنها در تحقق هدفهای انسانی روشن تر می گردد (جاسبی، 1385، ص42). در واقع سازمانها در رهبردی دنیای معاصر نقش دارند و جایگاه والا و برجسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامع پیدا کرده اند و بسیاری از فعالیتهای اساسی و حیاتی مربوط به زندگی مردم در سازمانها انجام می گیرد و زندگی بدون وجود سازمانهای گوناگون آموزشی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، سیاسی، نظامی و غیره تقریباً مقدور نیست با وجود این، نیل به موفقیت و پیشرفت همه جانبه و تأمین رفاه و آسایش به صرف وجود سازمان ها تحقق نمی یاید، بلکه برای این منظور به سازمان های کار آمد و اثر بخش نیاز است ( کورمن، ترجمه شکر کن،1383). از مهمترین سازمانها می توان به سازمان آموزش و پرورش اشاره کرد که اثر بخش و کارآمدی آن تأثیر بسزایی در فعالیت و رشد سازمانهای دیگر دارد. در بین عوامل مختلفی که در توسعه جامعه مطرح می شود، آموزش و پرورش از مهمترین عوامل رشدی به حساب می آید. تعلیم و تربیت سبب افزایش دانش، مهارت، درک و توانایی انسانها می شود (میر کمالی،1383، ص160). بر اساس رویکرد سیستمی، هر جامعه به عنوان یک نظام کلی در نظر گرفته می شود که در درون خود دارای سازمانهایی می باشد، هریک از این سازمانها به منزله یک خرده نظام می بایست در کنار یکدیگر همگام و هماهنگ، در جهت تحقق هدف نظام بزرگ تر گام بردارند. شرط این همگامی و هماهنگی این است که سازمان ها از ویژگی های لازم و کافی یک سازمان سالم برخوردار باشند (هوی و میسکل، ترجمه عباس زاده،1383). مدرسه نیز که از خرده نظام های آموزش و پرورش سیستمی باز است که برای ادامه فعالیت و بقای خود باید شرایط متغیر محیطی سازگار شود تا بتواند با اثر بخشی فعالیت کرده و در دراز مدت دوام بیاورد (علاقه بند، 1377، ص184). و این سازگاری با شرایط در جهت اثر بخشی از خصوصیات سازمانهای سالم است. حال این سؤال مطرح می شود که سلامت سازمانی چیست ؟
سازمانها می توانند مانند افراد و خانواده ها سالم و بالنده یا نا سالم و پریشان باشند. وظیفه ی اساسی هر مدیر موفق آن است که نشانه های سازمان سالم را بشناسد و بخشی از فعالیتهای خود را معطوف ایجاد فضای روانی که کارکنان تحت نظارت رشد یابند و با علاقه به کار خلاق بپردازند (ساعتچی، 1376، ص134). از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سلامت جسمی و روانی کارکنان آن به جهان اندازه مورد توجه و علاقه ای مدیریت سازمان قرار می گیرد که تولید و بهره وری مورد تأکید قرار گرفته است. مدیریت اثر بخشی بدون توجه به اعتقاد به سلامت روانی کارکنان و در نتیجه توجه به سلامت سازمانی کارکنان حاصل نمی شود


]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *