پایان نامه با موضوع فرزند پروری والدین

ز دیدگاه جان دیویی 36
2-2-4 تفکر از دیدگاه گیلفورد 37
2-2-5 مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات 38
2-2-6 سبک های تفکر از دید استرنبرگ 39

2-2-7 رابطه هوش و تفکر 40
2-2-8 عوامل بستر ساز تفکر 42
2-3 سبک های حل مسئله 43
2-3-1 تعاریف و مفاهیم سبک های حل مسئله 43
2-3-2 دیدگاه نزو در رابطه با حل مسئله 46
2-3-3 دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در رابطه با حل مسئله 47
2-3-4 دیدگاه بدل و لناکس در رابطه با حل مسئله 47
2-3-5 فرآیند حل مسئله 49
2-3-6 نظریه های حل مسئله 53
2-4 پیشینه پژوهش های انجام گرفته 56
2-4-1 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور 56
2-4-2 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور 57
فصل سوم 59
روش پژوهش 59
3-1 طرح پژوهش 60
3-2 طبقه بندی متغیرها 60
3-3 جامعه آماری پژوهش 60
3-4 نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری 60
3-5 ابزار پژوهش 61
3-5-1پرسش نامه شیوه های فرزند پروری 61
3-5-2 پرسش نامه سبک های تفکر 61
3-5-3پرسش نامه سبک های حل مسئله 62
3-6روش اجرا 62
3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 63
فصل چهارم 64
تجزیه و تحلیل داده ها 64
الف) یافته های توصیفی 65
4-1- فراوانی و درصد سبک های فرزندپروری والدین 65
4-2- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های فرزندپروری 66
4-3- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های تفکر 66
4-4- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های حل مسئله 67
ب) یافته های استنباطی 67
4-5- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبک های فرزندپروری 68
4-6- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه های حل مسئله و سبک های تفکر 69
4-7- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه های حل مسئله و سبک های فرزند پروری 70
فصل پنجم 72
بحث و نتیجه گیری 72
5-1 تفسیر نتایج 73
5-2 نتیجه گیری کلی 78
5-3 محدودیت ها 78
5-4 پیشنهادات 78
5-4- 1 پیشنهادهای پژوهشی 78
5-4-2 پیشنهاد های کاربردی 79
منابع فارسی 80
منابع لاتین 86

فهرست جداول
4-1- فراوانی و درصد سبکهای فرزندپروری والدین 65
4-2- میانگین و انحراف معیار نمره سبکهای فرزندپروری 66
4-3- میانگین و انحراف معیار نمره سبکهای تفکر 66
4-4- میانگین و انحراف معیار نمره سبکهای حل مسئله 67
4-5- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبکهای فرزندپروری 68
4-6- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه های حل مسئله و سبکهای تفکر 69
4-7- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه های حل مسئله و سبک های فرزند پروری 70

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند، پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و نیز پرسش نامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین شیوه‫های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد و بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.‬‬‬‬‬‬
واژگان کلیدی: شیوه های فرزند پروری، سبک های تفکر، سبک های حل مسئله، دانش آموزان.

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1مقدمه
زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم‌ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه افراد در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می‌شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می‌آید، می‌تواند به مشکلات رفتاری-عاطفی و یادگیری در آن‌ها بینجامد. اکثر مشکلات رفتاری دانش آموزان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به‌ویژه والدین می‌باشد. به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش‌های تربیتی و شیوه های فرزند پروری نادرست والدین و تعاملات معیوب آن‌ها با فرزندان ارتباط دارد(هیبتی، 1381).
منظور از شیوه‌های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آن‌ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می کنند. ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌های اقتصادی تغییر می‌کند(حسینیان، پورشهریاری و کلانتری، 1387). این پژوهش بر آن است که ارتباط شیو ه های فرزند پروری والدین را باسبک های تفکر و سبک های حل مسئله بررسی نماید.
پژوهش در مورد سبک های تفکر از مطالعات مربوط به ابعاد روانشناختی، اجتماعی و فیزیولوژیک فرآیند آموزش سرچشمه گرفته است. شناخت و درک مدل های مرتبط با سبک های تفکر یکی از پیشرفت های اساسی روانشناسی در قرن بیستم است. شناخت سبک های تفکر و متغیرهای مربوط به آن در آموزش و پرورش امری ضروری است زیرا بسیاری از تفاوت ها در عملکرد افراد را به جای نسبت دادن به توانایی ها می توان به سبک های تفکر نسبت داد. به گونه ای که اگر معلمان از سبک های تفکر دانش آموزان آگاهی داشته باشند، با طراحی و جهت دهی مناسب فعالیت های آموزشی می توانند به نتایج موثری برسند( ژانک ، 2003؛ به نقل از جهانشاهی و ابراهیمی قوام،1386).
متغیر دیگر مورد بحث در پژوهش حاضر سبک های حل مسئله است. به این معنی که افراد در موقعیت های تنش زا از مهارت های حل مسئله متفاوتی استفاده می کنند و کارآمد و ناکارآمد بودن این راهکارها نقش اساسی در بهزیستی جسمی و روانشناختی آن ها ایفا می کند (نوری،1377). از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه است.
1-2بیان مسئله
ارتباط والدین و فرزندان ازجمله موارد مهمی است که سالها نظرمتخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط را فراهم می کند. کودک در خانواده نگرش های اولیه درباره ی جهان را فرا می گیرد و از لحاظ ذهنی و جسمی رشد می یابد(هیبتی، 1381).
هر خانواده شیوه ی خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خود به کار می گیردکه این شیوه سبک های فرزند پروری نامیده می شود (بخشی،1387). سبک های فرزند پروری ترکیبی از رفتارهای مختلف والدین است که در موقعیت های گسترده ای روی می دهند و جو فرزند پروری بادوامی را پدید می آورند(زارعان و بخشی پور رودسری، 1386). در سبک های فرزند پروری سه ویژگی آشکار شده است که روش موثر را از روش نه چندان موثر فرزند پروری جدا می سازد. این سه ویژگی عبارتند از: پذیرش یا روابط نزدیک، کنترل و استقلال دادن. که از تعامل این سه ویژگی سه سبک فرزند پروری مشخص می شود: مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه. والدین دارای سبک مقتدرانه، از نظر پذیرش و روابط نزدیک رابطه ای معقولانه برقرار می کنند و همچنین از نظر میزان استقلال دادن به فرزند خود نیز، معقول و درست عمل می کنند. سبک مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین است و از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. در حالی که والدین با سبک فرزند پروری سهل گیرانه روشی مهرورز و پذیرا نشان می دهند و متوقع نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می کنند. این والدین به فرزندان خود اجازه می دهند، در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند، حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند(دیاز ، 2005). بخشی (1387) عنوان نمود که سبک های فرزند پروری والدین تاثیرات بسیاری بر فرزندان دارد و از جمله اینکه بر شکل گیری تفکر و نوع سبک تفکر فرزندان نیز بی تاثیر نیست.
استرنبرگ (2002) عنوان نمود که سبک مترادف با توانایی نیست، بلکه شیوه ی ترجیحی تفکر یا به بیان دیگر نحوه ی استفاده از توانایی های بالقوه است. استرنبرگ بر اساس نظریه ی خود مدیریتی ذهنی خود براین باور است که ما یک سبک خاص نداریم، بلکه دارای نیمرخی از سبک ها هستیم و افراد ممکن است از توانایی مشابه اما سبک های متفاوت برخوردار باشند. این نظریه 12 سبک تفکر را توصیف می کند که در 5 بعد از یکدیگر متمایز می شوند:کارکردها، شکل ها، سطوح، حوزه ها و گرایش ها.
در نظریه خود مدیریتی ذهنی، سبک های تفکر بر اساس کارکرد به سبک های قانونی، اجرایی و قضایی تقسیم می شوند(ژانگ ،2001). با توجه به اینکه سبک های تفکر در افراد متفاوت است، بنابراین شن اختن مفهوم سبک های تفکر از اهمیتی ویژه برخوردار است و امروزه رشد و ارزشیابی سبک های تفکر، یکی از کارکرد های اساسی تعلیم و تربیت است(استرنبرگ، 2001). علاوه بر اینکه سبک های فرزند پروری والدین بر سبک های تفکر فرزندان دارای تاثیراتی است، به فرزندان می آموزد که در مواجهه با شرایط و مسائل مختلف از راهکارهای مختلف استفاده کنند و سبک های حل مسئله منحصر به فرد خود را داشته باشند(هیبتی، 1381).
حل مسئله فرآیندی شناختی، رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبرد های سازگارانه برای مشکلات روزمره شناسایی و ابداع می کند (نزو ،1987؛ به نقل از کسیدی و لانگ ، 1996).
نزو (1987) شش سبک حل مسئله را معرفی کرده است، شامل: خلاقانه، اعتماد،گرایش، درماندگی، مهارگری و اجتناب. سبک حل مسئله خلاقانه نشان دهنده ی برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر حسب موقعیت مسئله ساز است. سبک اعتماد در حل مسئله بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است و سبک گرایش نگرش مثبت به مشکلات وتمایل برای مقابله رودر رو با آنهاست و سبک درماندگی بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت های مسئله ساز می باشد. همچنین سبک مهارگری در حل مسئله به تاثیر کنترل کننده های بیرونی و درونی در موقعیت مسئله ساز اشاره دارد و در نهایت سبک اجتناب گویای تمایل به نادیده گرفتن مشکلات به جای مقابله رودر رو با آنهاست. که کسیدی و لانگ ( 1996) سه سبک نخست را شیوه های حل مسئله سازنده و سه سبک بعدی را شیوه های حل مسئله غیرسازنده نامیده است.
برت (2005) در مطالعه خود به این نتیجه رسید که نوع روابط نقش های مختلف در خانواده، منجر به بروز رفتارهای متفاوت از سوی فرزندان در عرصه ی اجتماعی خواهد شد و از جمله اینکه تفکر کودکان و نوع سبک های تفکر آنها راشکل می دهد و نیز بیان نمود که بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر فرزندان آنها ارتباط وجود دارد. در همین راستا هرز و گون (2012) در پژوهشی عنوان نمودند که بدون تردید کیفیت ارتباط والدین با فرزندان در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی، عاطفی و عقلانی و نوع برخورد با مشکلات و نوع حل مسئله ، نقش و اهمیت فراوانی دارد و به رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله فرزندانشان اشاره نمودند. از این رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به سئوالاتی نظیر این سوال است که آیا بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
نظام تربیتی خانواده و یا به تعبیر دیگر روش های فرزند پروری یکی از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک است (جهانشاهی و قوام، 1386). مطالعات بسیاری از جمله مطالعات هیبتی(1381) نشان می دهد که فرزند پروری حساس و پاسخگو باعث رشد مهارت های خود گردان کودکان می شود و از طرفی ناتوانی والدین در هماهنگ کردن رفتارهایشان با نیاز های کودکان باعث بروز رفتارهای باز داری زدایی و کنترل نشده در بعضی از کودکان می شود.
بنابراین تردیدی نیست که خانواده اثر عمیق و پایدار در پی ریزی رفتار فردی کودک، برانگیختن روح زندگی و آرامش روانی او دارد. موضوع تاثیر شیوه های تربیتی و وقایع دوران کودکی و نقش اساسی آن در زندگی آینده فرد جایگاه مهمی دارد. بنابراین تاثیرات والدین و نوع ارتباطی که با فرزندان خود دارند و به بیان دقیق تر نوع سبک ها وشیوه های فرزند پروری آنها در آینده فرزندان تاثیر گذار است(حسینیان و کلانتری ،1387). پس مطالعه در خصوص شیوه های فرزند پروری والدین، کاری خالی از لطف نیست.
نتایج پاره ای از پژوهش ها از جمله پژوهش بورشن (2003) نشان داده است که یکی از شاخص های مهم سلامت روانی، توانایی حل مسئله و تصمیم گیری است. وی خاطر نشان کرد که تشخیص به موقع موقعیت مسئله مدار یکی از معیارهایی است که به واسطه آن می توان سطح تندرستی افراد را برآورد کرد و همچنین با آموزش سبک های حل مسئله کارآمد می توان تا حدی بسیاری به افراد در شرایط مختلف و به خصوص شرایط استرس زا سلاحی برای موفقیت داد.
در مورد اهمیت مطالعه سبک های تفکر می توان عنوان نمود که طبق مطالعات احدی، خویینی، کریمی، دلاور و زری باف (1390) اگر ما به پیشرفت افراد امیدواریم، باید سبک های تفکر آنها را مد نظر قرار دهیم و نیز همخوانی بین سبک های تفکر و توانایی ها یک نیروی افزایشی ایجاد می کند که بسیار افزون تر از مجموع اجزای آن است. پس افرادی که تصور می شود از انجام کاری ناتوانند ممکن است به خاطر فقدان توانایی نباشد بلکه سبک های تفکر ، ناهمخوانی دارد. بنابراین باید سبک های تفکر افراد را مد نظر قرار داد چرا که سبک های تفکر در افراد از اهمیتی ویژه برخوردار است. ولی متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چه بسا که امروزه در دیدگاه های تعلیم و تربیت سبک های تفکر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا رشد و پرورش و ارزیابی تفکر یکی از کارکردهای اساسی تعلیم و تربیت است. شکست ها و موفقیت هایی که به توانایی ها نسبت داده می شود، اغلب ناشی از سبک های تفکر است. معلم باید بداند، عملکرد ضعیف دانش آموز همیشه به خاطر عدم توان ایی نیست، بلکه گاهی بخاطر عدم تناسب بین سبک های تفکر دانش آموز و انتظاراتی است که معلم از او دارد. استرنبرگ(1997)معتقد است در جوامع مختلف سبک های تفکر ارتباط متفاوتی با پیشرفت تحصیلی دارند. برای مثال در جوامع غربی سبک های آزادمنشانه و قانون گذارانه، پیش بینی کننده مهمتری برای سبک های تفکرمی باشند و شناخت و به کارگیری سبک های تفکر و عوامل مرتیط با آن در دنیای آموزشی و حرفه ای امری لازم و ضروری است.
بنابراین با توجه به اینکه قشر وسیعی از جمعیت کشور را جوانان به ویژه دانش آموزان تشیکل می دهد و از سوی دیگر پژوهش و تحقیقات اندکی وجود دارد که در آن ترکیبی از این سه عامل (شیوه های فرزند پروری والدین، سبک های تفکر و سبک های حل مسئله) بررسی شده باشد و همچنین با توجه به اهمیت متغیرهای مورد بحث، ضرورت انجام این پژوهش احساس می شود و از طرفی باید بیان نمود که نتایج این پژوهش می تواند برای دانش آموزان که مدبران آینده خانواده محسوب می شوند، مؤثر باشد.
1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی
هدف اصلی بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله دانش آموزان است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-4-2اهداف فرعی
تعیین رابطه شیوه های فرزند پروری والدین باسبک های تفکر دانش آموزان.
تعیین رابطه سبک های تفکر با سبک های حل مسئله دانش آموزان .
تعیین رابطه شیوه های

]]>