دانلود تحقیق در مورد دانش آموزان دختر-خرید پایان نامه

کلیات تحقیق

مقدمه
رفتارهایپرخطرمهمترینعاملبهخطرافتادنسلامت جامعهاند.امروزهشیوعرفتارهایپرخطربه خصوصدرنوجوانان وجوانانبهیکیازمهمترینوگستردهتریندلنگرانی های جوامعبشریتبدیلشدهوعلیرغمفعالیت هایسهدههگذشته رفتارهایمخاطرهآمیزدرسطحجهاندارایرشدتصاعدی بودهاست. علترشدشایداینباشدکههنوزجهانوکشورهایدر حالتوسعهبهایننتیجهنرسیدهاندکهبایدانرژیبیپایانوجاهطلبیجوانانرادرکنمایند. وبهخلقفرصت هایواقعی برایجوانانبپردازند(امینیپور وعامری، 1376).درایرانحدود13 درصددانشآموزانپایههایسوم راهنماییتاسومدبیرستانکشوردرمعرضخطرموادمخدر قراردارندوبراساسیپژوهشیکهرویدانشاموراناینپایه هادرسراسرکشورتوسطدفترپیشگیریازآسیب هایاجتماعی وزارتآموزشوپرورشانجامشده،5درصددانشآموزاناینپایهحداقلیکبارموادمخدرمصرفکردهاند.3/13 درصد آنها در معرضخطرمصرفموادمخدرو35درصد تجربهحداقلیکبارسیگارکشیدنرادارند71/8 درصد آنهادرمعرضخطرویادرآستانهکشیدنسیگارهستند (کریمی و همکاران، 1383). بنابرینضروریاستکهیکهماهنگیبینبرنامههای بهداشتمدارسبه صورتخطمشیحمایتیجامعهوآموزش رفتارهایسالمبرایتاثیربردانشآموزانبه وجودآید. پس تغییررفتارهایبهداشتیمردممستلزماطلاعوآگاهیآنهاست دراینراستامربیانبهداشتمدارسبیشترباافرادکمسن وسالوخانوادههاسروکاردارندومیتوانندسهمبسیارمهمی درارتقاءآگاهیسایرینداشتهباشند.مربیانبهداشت مسئولیتآموزشدانشآموزانواولیاءآنها،کارکنانمدارسو همکاریبامراکزبهداشتیودرمانیدرجهتکنترلو پیشگیریازبیماری هارابه عهدهدارند.بنابراینافزایشمیزان آگاهیوآموزشمستمرآنهاحائزاهمیتاست. لذا؛ از آنجایی که میزان خطر پذیری نوجوانان و جوانان نسبت به دیگر دوره های سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می شود.

بیان مساله
یکیازاهدافمهمبرنامههایتوسعههرکشور،کاهشآسیبهایاجتماعیاستکهتحققودستیابیبهاینهدف،نیازمندشناختعواملمؤثرایجادآندرجامعهمیباشد. امروزهمحققینسرمایهاجتماعیرایکیازعواملزمینهسازومؤثردرسلامتاجتماعیوکاهشخطرپذیریدرجامعهمیدانند(کارن، 2007). سوث،1995جوانانبهدلیلبحرانهویت،بحرانهایروانیناشیازمشکلاتاجتماعی،ماجراجویی،لذتجویی،وتنوعطلبیبیشازسایرگروههایاجتماعیدرمعرضاستفادهازموادمخدرقرارمی گیرند.نوجواناندردورهایازتحولبهسرمیبرندکهتغییراتسریعدرقلمروزیستی،رفتاری،شناختیوعاطفیازویژگیهایبارزآنهابهشمارمیرود. اینتغییراترشدیناخواسته،فشارهاییرابرنوجوانانتحمیلمیکند. بخشیازاینفشارها،ناشیازتغییراتجسمانی(مانندهورمونی،تغییرناگهانیاعضایبدنوظاهرجسمی) وبرخیدیگرناشیازعواملاجتماعی/ فرهنگی (ازجملهفشاردوستانبرایمصرفسیگار،نقلوانتقالهایخانوادگی،تغییرمدرسه،اختلافوکشمکشبینوالدینویافشارخانوادهبرایپیشرفتتحصیلیدرمدرسهودلبستگیبهگروههایخارجازخانواده ) ،باعثمیشودپرخاشگریوبزهکاریدرآنانرواجیافتهواستفادهازموادشروعبهافزایشکند (زرگرو همکاران،1391). خطرپذیریبهرفتارهاییهمچونسیگارکشیدن،مصرفموادمخدر،الکل،رانندگیخطرناکوفعالیتجنسیزودهنگامگفتهمیشودکهاحتمالپیامدهایمنفیومخربجسمی،روانشناختیواجتماعیرادرفردافزایشدهد. خطرپذیریعلاوهبراینکهانجامرفتارهایپرخطررادربرمیگیرد،بهآسیبپذیریودرمعرضخطربودنازسویمحیطونزدیکانونیزگرایشها،تمایلاتوباورهاینادرستوتهدیدکنندهفرددرموردرفتارهایپرخطراشارهدارد (محمدی زادهواحمدآبادی،1387). رفتارهایپرخطرازحیثصدماتوخسارتهایجبرانناپذیرتحصیلی،روانی،دارویی،اجتماعی،قانونی،بهداشتیواقتصادیمثلترکتحصیل،عدمموفقیتتحصیلیوشغلیجسور 1992رکودعلمی،انتشاربیشترمصرفمواد (رحیمیموقروهمکاران،1384)،خطربرقراریرفتارهاینامعمولوپرخطرجنسیوافزایشاحتمالابتلابهبیماریهایمقاربتیبهخصوصایدز( بوید،مککابودآرسی،2003،مارکوییزوگالبان، 2004) وهزینههایزمانیومالیاقداماتتغییررفتار( سلیمانینیا،و همکاران، 1384) قابلتوجهاست. نظریهپردازانروانشناسی،جامعهشناسیوبهداشت،عواملمتعددیرابرایخطرپذیریجوانانونوجوانانمطرحنمودهاند. گروهیویژگیهایشخصیتی(هاوکینزوویز، 1985)،گروهییادگیریمشاهدهای( بندورا، 1986) وگروهیدیگرشناختهاوباورهارابهعنوانعواملمستعدکنندهوآشکارسازخطرپذیریدرآنهامطرحنمودهاند ( شپرد و همکاران،2004).
جورجکلی (1955) معتقداستباورها،قوانینیاستکهبهوسیلهآنهافردتجربیاتخودراتعبیروتفسیرمیکندبهنظردالوس (1991). باورهامشتملبرحقایقیاستکهماراهدایتمیکندتابهشکلخاصیبهزندگیواکنشنشاندهیم. هرفردمجموعهایازتفکراتعمومیداردکهعقایدمرکزییاباورهایبنیادیخواندهمیشوند. معمولااینباورهانیمهآگاههستندوآشکارمیکنندکههرفردچگونهنسبتبهزندگیواکنشنشانمیدهد. زمانیکهیکواقعهرشتهافکاررافعالمیکندآنچهکهشخصآگاهانهفکرمیکند،بستگیبهباورهایبنیادیایداردکهبهصورتنیمهآگاهدرموردآنواقعهبهکارمیافتد. اینکهحقایقخاصیبرایافراددارایمفهوماست،بهباورهایفردبستگیدارد (بهنقلازفرگات، 2002). ارزیابی افراد در موقعیت های رویارویی زندگی از جمله استرس با سیستم شناختی فرد و تناسب آن با رفتارهای منطقی آنان به هم وابسته اند. برهمین اساس بسیار از مشکلات را میتوان زاده باورهای غیر منطقی و خیالات بی معنای انسان دانست(من دیک و همکاران،2010). اما باورهای منطقی در دراز مدت و با آگاهی بیشتر باعث احساس بهتر خواهد شد و اهداف مشخص تری را در زندگی به فرد نشان می دهد(فیروز بخت،1392). باورهای غیر منطقی هم چنین تآثیر زیادی در سبب شناسی آسیبها از جمله افسردگی دارند(من دیک و همکاران،2010). تا زمانی که تفکر غیر منطقی جریان دارد اختلالات عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهد بود. فردی که خود را اسیر و گرفتار افکار غیر منطقی خود می کند احتمالا خود را حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، سستی و رخوت مفرط، عدم کنترل و ناچاری قرار می دهد(تقی پور ،1377). طبقنظرالیسعلتاصلیناراحتی‌هایاحساسی،ناشیازطرزتفسیریاستکهازجهانداریم. نقطه‌نظرهایغیرمنطقی،منجربهافکارمنفیواتوماتیکعلیهخودمی‌شوند. ودرنتیجهرویرفتاراثرنامطلوبگذاشته،تواناییمارادرکنارآمدنبامسئلهدشوارمی‌سازد (بنسونواستوارت،ترجمهقراچه‌داغی، 1392). افکارخودکارمنفی،کیفیتیذهنیهستندکهبرتواناییشخصدربرخوردباتجربههایزندگیاثرگذاشتهوهماهنگیرابیجهتمخدوشمیسازدوواکنشهایبیتناسبودردناکتولیدمیکند. افکارخودکارمنفی،بخشیاززندگیوجزییازآنشدهاستبههمینعلتآنراافکاراتوماتیکیاافکارخودکارمنفینامیدهاند،زیرابدونارادهفرد،خودبهخودوبدوناینکهخواستهشونددرذهنفردجاریمیشودوفردکمترینشکبهحقانیتووجودخارجیدانستنآنهاندارد (عبدیزرینوهمکاران،1387). پژوهش هانقشافکار،شناختوباورافرادرادررفتارپرخطرتاییدمیکنند،امااینتحقیقاتبسیارمحدودبودهوکمترمتغیرهاییمانندافکارخودکاروباورهایغیرمنطقیدراینرفتارهاموردبررسیقرارگرفتهاست. ازطرفیامروزهنقشواهمیتشناخت،افکاروباورهادرشکلگیریرفتاروپاسخبهشرایطومشکلاتمحیطیموردتوجهقرارگرفتهاست. لذا؛پژوهشحاضرباهدفتعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردرنوجوانانطراحیگردیدهاست.
اهمیت و ضرورت پژوهش
نوجوانانسرمایههایمعنویجامعهمی باشندوسلامتیروحوجسمآنهاتضمینکنندهیسلامتجامعهدرآیندهاست. بنابراینمسایلآنهاازجملهمسایلیاستکهبایدتوجهیویژهبهآنمبذولداشت. رفتارپرخطروبزهکاری،ازتجلیاترفتارضداجتماعیوسازشنایافتههستندوبهعنوانیکیازمقولاتمهمدرحوزهمسایلنوجوانانوجوانانبهشمارمیرود. درجوامعامروزی،رفتارپرخطرمسئلهایاستکهاثراتنامطلوبیرادرحیاتفردیوخانوادگیافرادبرجایگذاشتهوموجبنابسامانیهایاجتماعیفراوانیاست. بهمنظورشناختعواملمرتبطبهگرایشبهاینرفتاروپیشگیریازبروزآنها،انجامپژوهشهایکاربردیدراینزمینهضروریمینماید. هرچند که هیچ یک از بخش های جامعه از عواقب ناگوار رفتارهای پرخطر تهدید کننده در امان نیستند، اما بعضی از گروه های اجتماعی از جمله نو جوانان در معرض خطر بیشتری قرار دارند، به طوری که بسیاری از قربانیان رفتارهای پرخطر در آینده از میان نوجوانان امروزی خواهند بود. بسیاری از نوجوانان در مقابله با دشواری ها و بحران دوره ی نوجوانی، دست به رفتارهایی میزنند که سلامت حال و آینده آنان را مورد تهدید قرار می دهد. مصرف مواد، خشونت و رفتارهای جنسی نا ایمن، عامل بسیاری از موارد مرگ و میر در سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی را تشکیل میدهند (لیندبرگ،2000، 1). باید توجه داشت که نوجوانی، دوره ای است که در آن جنبه های مختلف سلامت روان فرد دستخوش تغییر می گردد و یکی از علل عمده روی کار آمدن اغلب نوجوانان به رفتارهای پرخطر، مقابله با احساس افسردگی، اضطراب، ناکارآمدی، افت اعتماد به نفس، رضایت از زندگی، ناتوانی در پذیرش خود و مشکلاتی از این قبیل است(سلیمانی و همکاران، 1384). با توجه به این که 40 درصد جامعه ما در گروه سنی زیر 20 سال هستند، ضرورت انجام این بررسی برای تدوین راهبردها و مداخله های علمی در این گروه سنی که آینده سازان جامعه به شمار میروند ضروری به نظر می رسد.
اهدافتحقیق
اهدافپژوهش؛دراین تحقیقبهشرحزیردنبالشدهاست:
هدفاصلی:
– تعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر
اهداففرعی
– تعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر.
– تعیینرابطهبینافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر.
سوالات تحقیق
براساسمسئلهتبیینشدهسوالاتدرتحقیقحاضربهشرحزیراست:
سوالاصلی
آیابینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟
سوالاتفرعی
– آیابینباورهایغیرمنطقیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟
– آیابینافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟
فرضیه های پژوهش
هرفرضیّه،یکحدسواحتمالزیرکانهمبتنیبردانشیاتجربهدرموردحلیکمسالهیاپاسخیکسوالاستوآنرامیتوانبهعنوانیکرابطهفرضیبیندومتغیردانستکهبهصورتگزارههایقابلآزمونارائهمیشود (خاکی،1390). درتحقیقحاضرفرضیههایپژوهشبهشرحزیراست:
فرضیه ی اصلی:
بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه های فرعی:
بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.
بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها واصطلاحات تحقیق
1-7-1- گرایشبهرفتارهایپرخطر
تعریفمفهومی:گرایشبهرفتارهایپرخطرعلاوهبراینکهانجامرفتارهایپرخطررادربرمیگیرد،بهآسیبپذیریودرمعرضخطربودنازسویمحیطونزدیکانونیزگرایشها،تمایلاتوباورهاینادرستوتهدیدکنندهفرددرموردرفتارهایپرخطراشارهدارد (محمدیزادهواحمدآبادی،1387).
تعریفعملیاتی :گرایشبهرفتارهایپرخطردراینپژوهشگرایشبهرفتارهایپرخطرعبارتاستازنمرهایکهآزمودنیدرپرسشنامهخطرپذیرینوجوانانایرانی (1387IARS-) کسبمیکند.
1-7-2- باورهایغیرمنطقی
تعریف مفهومی:خواستهاواهدافیهستندکهبهصورتترجیحاتضروریوالزامیدرمیآیندوتبدیلبهاهدافاجباریوالزامیوقطعیمیگرددبهطوریکهاگربرآوردننشوندبهآشفتگیواضطرابمنجرمیگردد(برنارد، 1991؛بهنقلازرشیدیوهمکاران، 1389).
تعریف عملیاتی:دراینپژوهشباورهایغیرمنطقیعبارتاستازنمرهایکهآزمودنیازپرسشنامه(باورهایغیرمنطقیاهواز-1384- IBT-A4)کسبمیکند.
1-7-3- افکارخودآیندمنفی
تعریف مفهومی: افکارخودآیندمنفیکیفیتیذهنیاستکهبرتواناییشخصدربرخوردباتجربههایزندگیاثرگذاشته،هماهنگیرابیجهتمخدوشمیسازدوواکنشهایبیتناسبودردناکتولیدمی کندافکارمنفی،بخشیاززندگیوجزییازآنشدهاستبههمینعلتافکارمنفیراافکاراتوماتیک یاافکارخودکارمنفینامیدهاند،زیرابدونارادهفرد،خودبهخودوبدوناینکهخواستهشونددرذهنفردجاریمیشودوفردکمترینشکبهحقانیتوجودخارجیدانستن آنهاندارد. افکارمثبتکمککنندهومنجربهسختروییافرادمیشود.ولیبرعکسافکارمنفیباعثمیشودکهفردهمهچیزرامنفیببیندواحساسحقارتداشتهباشد(عبدیزرینوهمکاران،1387).
تعریف عملیاتی: دراینپژوهشافکارخودکارعبارتاستازنمرهایکهآزمودنیدرمقیاسهولونوکندال (1980) کسبمیکند.
قلمرو تحقیق
قلمروپژوهشمشخصمینمایدکهمحققازلحاظموضوعی،زمانیومکانیپژوهشرابهچهصورتانجامدادهاست.
1-8-1- قلمروزمانی
این پژوهش بازه زمانی شهریور ماه سال1393 تا بهمن ماه سال 1393 انجام شده است.
1-8-2- قلمرو مکانی
دراین پژوهش قلمرو مکانی دبیرستان های دخترانه مقاطع دوره دوم شهر رشت هستند.
1-8-3- قلمرو موضوعی تحقیق
با توجّه به موضوع مورد پژوهش، متغیرهای رفتار پرخطر، باورهای غیر منطقی و افکار خود آیند منفی در کلیه دانش آموزان دخترمقاطع دبیرستان دوره دوم شهر رشت مورد مطالعه قرار گرفت. و در حوزه مطالعات روانشناسی عمومی جای دارد.
فصل دوم:
مبانی نظری و

پیشینه پژوهش

پیش درآمد
در این فصل سعی شود که متغیرها ی تحقیق و نظریه ها مطرح شده در رابطه با این متغیرها از نظر پیشینه و پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده مورد بحث وبررسی قرار می گیرد. به عبارتی دیگر سازماندهی مطالب این گونه است که ابتدا اهمیت و تعریف هر کدام از متغیرهای تحقیق مطرح و سپس به نظریات و دیدگاه های متعددی که در این زمینه وجود دارد استناد شود.
بخش اول:
رفتار پرخطر
2-2- رفتار پرخطر
رفتارپرخطر،رفتاریاستکهفردرادرمعرض عواقببدیاناخوشایندقرارمیدهد. همچنینعدماستفاده ازوسایلحفاظتفردیدرحینکارکهمیتواندمنجربه آسیبهایشغلیشود.رفتارناایمنعملیاستکهخارجاز حدوداستانداردوتعریفشدهدرسیستمقرارداشتهو میتواندسطحایمنیوسلامتسیستمراتحتتأثیرقرار دهد (مولن ،2004؛ به نقل از سوری و همکاران،1392).
امروزه،رفتارهایپرخطربهرفتارهاییگفتهمیشودکهسلامتوبهزیستینوجوانان،جوانانوسایرافرادجامعهرابهخطرمی اندازد(ماهر ، 2004).
رفتارهایپرخطرمهمترینعاملبهخطرافتادنسلامتجامعهاند.امروزهشیوعرفتارهایپرخطربخصوصدرنوجوانانوجوانانبهیکیازمهمترینوگستردهتریندلنگرانیهایجوامعبشریتبدیلشدهوعلیرغمفعالیت هایسهدههگذشتهرفتارهایمخاطرهآمیزدرسطحجهاندارایرشدتصاعدیبودهاست.علترشدشایداینباشدکههنوزجهانوکشورهایدرحالتوسعهبهایننتیجهنرسیدهاندکهبایدانرژیبیپایانوجاهطلبیجوانانرادرکنمایند. وبهخلقفرصت هایواقعیبرایجوانانبپردازند (سوری و همکاران،1392).
برطبقآمارهایمرکزکنترلپیشگیریبیماریهاشیوعرفتارهاییکهسلامتیرابه خطرمیاندازنددرجامعهجوانانوسالمندانروبهافزایشاست.مصرفسیگار،مصرفتنباکو،غذاهایپرچرپومصرفکمفیبر،عدمفعالیتفیزیکی،مصرفالکل، رفتارهایپرخطرجنسی،سوءمصرفموادو….. رفتارپرخطرمحسوبمیشوند.مصرفالکلدربینجوانانازجملهرفتارپرخطریاستکهعلاوهبرایجاددردسربرایفاعلآن،هزینههایبسیارزیادیرانیزبرجامعهتحمیلکردهوموجبمرگمیلیونهاجوانوتحمیلمیلیاردهادلارهزینهبرجوامعانسانیمیشود. درکشورهایاروپاییوامریکایینوشیدنالکلبطورهفتگیدرپسران15 سالهبیشتر ازدختراناست(بلوسک و روم، 2004).
متاسفانهدرجامعهایرانمصرفالکلباوجودحرامبودندرشرعومحکومیتدرفرهنگ،درحالیبارشدمواحههاستکهمتخصصینمغزواعصابهمنسبتبهاثراتسوءالکلبرسیستمعصبیومحیطیهشدارجدیدادهاند(کریمی و نیکنامی، 1383 .(مطالعاتمختلفدربارهالگویسیگارکشیدندربیننوجوانانامریکاییواروپایینشانمیدهدکه11 تا57 درصد پسران 15 سالهو12 تا67 درصددختران15 سالهدرطولهفتهسیگارمیکشند.درایرانحدود 13درصد دانشآموزانپایههایسومراهنماییتاسومدبیرستانکشوردرمعرضخطرموادمخدرقراردارندوبراساسیپژوهشیکهرویدانشاموراناینپایههادرسراسرکشورتوسطدفترپیشگیریازآسیب هایاجتماعیوزارتآموزشوپرورشانجامشده،5 درصد دانشآموزاناینپایه هاحداقلیکبارموادمخدرمصرفکردهاند 13درصدآنهامعرضخطرمصرفموادمخدرو35 درصد تجربهحداقلیکبارسیگارکشیدنرادارند 71/8 درصد آنهادرمعرضخطریاآستانهکشیدنسیگارهستند. 12 درصد دانشآموزانحداقلیکبارالکلنوشیدهاندو 15/8درصدآنهانیزدرآستانهارتکاباینرفتارپرخطرهستدگرایشروزافزوننوجوانانوجوانانایرانیبهدخانیاتوکاهشسنمصرفسیگاردرکنارآن،میزاناستفادهازدخانیاتوسیگاررادرکشوربالابردهاست)کریمی و نیکنامی، 1383).
به طوری کهبراساسبرآوردستادمبارزهباموادمخدر،درحالحاضر40 تا45

]]>

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *