فایل پایان نامه معیارهای ارزیابی

بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی 52
بند سوم: فرانسه- مجمع ملی 53
بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان 54
بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان 55
بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی 56
بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان 57
بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان 58
بند نهم: اوگاندا 58
بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام 59
بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان 61
بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان 61
گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن 62
بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری) 62
بند دوم: رشوه 62
بند سوم: اختلاس 62
بند چهارم: رانت جویی 63
بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها 63
بند ششم: تقلب 63
بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) 64
بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاریها و تصمیمگیریها 65
بند نهم: سوء استفاده از موقعیت 65
بند دهم: تبعیضگری 65
بند یازدهم: تبارگماری 66
بند دوازدهم: قومگرایی 66
بند سیزدهم: پارتیبازی 66
بند چهاردهم: اخاذی 67
گفتار ششم: رابطه حق رأی و مردم سالاری 67 فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس
مبحث اول: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس 74
گفتاراول: کلیات طرح 78
گفتار دوم:موافقان طرح 80
گفتار سوم:مخالفان طرح 82
مبحث دوم: پیگیری مطالبات نمایندگان و احقاق حق مردم 92
گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان 93
گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی 95
گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران 100
نتیجه گیری 102
فهرست منابع و مآخذ 104
ضمائــم 113
چکیده انگلیسی 120
« اظهار نامه » اینجانب حسین کاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق عمومی به شماره دانشجویی 890953608 تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هر گونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشسخصات منبع ذکر نمودهام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط ومقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هر گونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می کنم. در ضمن مسؤولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی: حسین کاظمی
امضاء و تاریخ: « تاییدیه » بدینوسیله تایید مینمایم پایان نامه آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران دفاع شده توسط آقای حسین کاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق عمومی تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته ومطالب ارائه شده در این پایان نامه / رساله حاصل کار وی بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخهبرداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است. نام و نام خانوادگی استاد راهنما: روحالله رحیمی
امضاء و تاریخ: « تاییدیه هیأت داوران جلسه دفاع »

نام و نام خانوادگی دانشجو: حسین کاظمی
عنوان پایان نامه: آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
تاریخ دفاع: 4/11/1391
رشته: حقوق
گرایش: حقوق عمومی ردیف نام و نام خانوادگی سمت مرتبه دانشگاهی دانشگاه یا موسسه محل خدمت امضاء
1 روح اله رحیمی عضو هیئت علمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
2 نورمحمد رحمانی عضو هیئت علمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس
3 احمد رنجبر عضو هیئت علمی
دانشگاهعلومتحقیقات واحدبندرعباس
معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
چکیده
اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول 85،86،84،56،71قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. فصل اوّل
کلیات
مقدمه
عدالت بدون قدرت، ناتوان است، قدرت نیزبدون عدالت خودکامگی است.
جایگاه برجسته و حساس مجلس شورای اسلامی‌‌درحقوق اساسی وساختارکلی نظام جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای رابرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌رقم زده است.
به گونه‌ای که نظارت برنمایندگان و انتخابات وتعیین صحت وسقم آن ازاهمیت خاصی برخورداربوده وسازوکارنظارتی پیوسته محل بحث ومنا قشه بوده است.رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان مجلس توسط خودمجلس به عنوان یکی ازساز وکارهای نظارتی ونظارت شورای نگهبان هردودرقانون اساسی به صراحت آمده است.
طرح نظارت بر نمایندگان یکی از پربحث​ترین مصوبات مجلس هشتم است که پس از مدت‌ها مذاکره و بحث و بررسی به تصویب رسید. در نظام‌های سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیراست.منتها نوع نظارت ونظام آن، در کشور‌های مختلف بسیار متفاوت است. دراین پایان نامه به واکاوی آن میپردازیم.
بیان مساله
نمایندگان از آن جهت که امانت‌دار ملت در امور سیاسی و تقنینی هستند، مسؤولیت سنگینی برعهده دارند. انتظارات مردم و منافع جامعه در معرض کردار و رفتار نمایندگان قرار می‌گیرد. کمترین ناتوانی، مسامحه، عدم‌دقت و توجه و نادیده گرفتن ارزش‌های اخلاقی، عقیدتی، حقوق و آزادی‌ها و انتظارات جامعه، ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری را وارد سازد. بدین جهت، نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان امری منطقی به‌نظر می‌رسد.
پس از دیدار سال (1389) نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌با مقام رهبری انقلاب که در آن دیدار بر وجود نظارتی بر مجلس تأکید کردند، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس طرح نظارت بر نمایندگان را تدوین کرد که این طرح برای بررسی و کارشناسی دقیق‌تر به کمیسیون اصل 90 رفت. هیئت رئیسه مجلس برای بررسی دقیق‌تر طرح مذکور تصمیم به تشکیل کمیسیون مشترک از اعضای کمیسیون‌های اصل 90، آیین‌نامه داخلی و حقوقی و قضایی گرفت و طرح نظارت بر مجلس را به این کمیسیون ارسال کرد.
پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون مذکور برای بررسی کارشناسی طرح نظارت بر نمایندگان، نهایتا طرح 33 ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با سه محور “نظارت مجلس بر مجلس”، “نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی” و “نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس” تهیه و در مجمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون تصویب شد.
سرانجام در مورخ ششم مهر ماه 1390 این طرح مشتمل بر دوازده ماده مورد تصویب مجلس واقع شد و به شورا نگهبان ارسال گردید. اما شورای نگهبان، ایراداتی اساسی را بر این طرح وارد دانست و از تصویب آن امتناع نمود.
در این مجال بر آنم تا به بررسی این طرح و تناقضات آن با قانون اساسی بپردازم. سابقه علمی
تاکنون کتب و مقالات علمی‌‌بسیاری در زمینه قانون اساسی و فلسفه حقوق منتشر گردیده و نویسندگان و محققان بسیاری سعی در تنویر جایگاه قوه مقننه داشتهاند. اما طرح نظارت مجلس برنمایندگان، طرحی جدید محسوب می‌‌شود که تاکنون هیچ اثر پژوهشی مدونی در این زمینه انتشار نیافته است. اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟ سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟ فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی
با آنکه اصل نظارت بر نمایندگان امری منطقی است اما طرح نظارت بر نمایندگان بر خی از اصول قانون اساسی را نقض می‌نمایند فرضیه‌های فرعی
طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌با شأن حقوقی نمایندگان مجلس، تردید‌های ذهنی را موجب شود.
این طرح می‌‌تواند بر نظارت شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، موثر واقع شود. مراحل و روش‌ها
این پژوهش با استفاده از روش فیش برداری و کتابخانه‌ای بر اساس اطلاعات و اخبار روز رسانه‌ای تدوین می‌‌گردد
در زمینه مراحل تحقیق، ابتدا کتبی که در ارتباط با موضوع پایان نامه نگاشته شده‌اند مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا اطلاعات اولیه جمع آوری گردد. سپس از اطلاعات بدست آمده فیش برداری نیز صورت خواهد گرفت. در راستای پاسخ گویی به سوالات مطروحه، این اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل قرارمی‌گیرد. روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی و توصیفی است.
مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی
براساس قانون اساسی، مجلس وظیفه تقنین ونظارت برعملکرد دولت را به عهده دارد.کارآمدی مجلس درانجام این مهم، نیازمند این است که مجلس سازوکاری را بیاندیشدوبه این وسیله عملکردخودرانیز کنترل کرده وبه بهبود آن کمک کندبرخی سازوکارهادرقانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس دراین خصوص اندیشیده شده ولی عملاًناکافی بودن آنها به اثبات رسیده است. گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت
نظارت، واژه‌ای عربی است و از ماده‌ی نظر ومشتقات آن به معانی مختلف آورده شده است. باتوجه به لغت نامه‌های متعددفارسی وعربی معانی واژه‌ی نظر عبارت است از: نگریست، دید، مشاهده کرد، نگاه کرد، (درآن کار) نگریست و زیر و روی آن را سنجید و آن را تامل و تدبرکرد ، بادقت نگاه کرد، اندیشید، فکرکرد، چاره‌اندیشید ، تفحص وجستجوکرد، میان مردم قضاوت وداوری ودادرسی کرد، میان مردم فرمان وحکم داد ، رسیدگی وتفکرکرد،]]>