دانلود پایان نامه رایگان حقوق : مطالعه تطبیقی

2-2-1-1 مفهوم ضرر 16
2-2-1-2 اقسام ضرر 16
2-2-1-2-1 ضرر مادی 16
2-2-1-2-2 ضرر معنوی 17
2-2-1-3 شرایط ضرر قابل مطالبه 18
2-2-1-3-1 مسلم بودن ضرر 18
2-2-1-3-2 مستقیم بودن ضرر 18
2-2-1-3-3 عدم جبران قبلی ضرر 19
2-2-1-3-4 قابل پیش بینی بودن ضرر 19
2-2-2 وجود فعل زیان‌بار 20
2-2-2-1 علل موجهه فعل زیان‌بار 20
2-2-2-1-1 دفاع مشروع 21
2-2-2-1-2 حکم قانون یا مقام صالح 21
2-2-2-1-3 اجبار یا اکراه 22
2-2-2-1-4 رضایت زیان دیده 22
2-2-3 وجود رابطه سببیت 23
2-2-3-1 نحوه تقسیم مسئولیت 23
2-3 موجبات ضمان 24
2-3-1 اتلاف 24
2-3-2 تسبیب 25
2-3-3 ضمان ید 25
2-3-4 غرور 25
2-3-5 نفی حکم ضرری 26
2-3-6 سوءاستفاده از حق 27
2-3-7 استیفاء 27
3 فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی 29
3-1 مفهوم نامزدی 30
3-1-1 ماهیت حقوقی نامزدی 30
3-1-2 ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی 31
3-1-3 استرداد هدایا 32
4 فصل چهارم: حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن 34
4-1 حق ریاست زوج 35
4-1-1 مفهوم حق ریاست زوج بر زوجه 35
4-1-2 قلمروی ریاست زوج 36
4-1-3 پیامدهای ریاست زوج 38
4-1-3-1 حق زوج در منع زوجه جهت خروج از منزل 38
4-1-3-1-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه جهت خروج از منزل 39
4-1-3-1-2 ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه جهت خروج از منزل 39
4-1-3-2 حق زوج در تعیین مسکن 40
4-1-3-2-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در تعیین مسکن 41
4-1-3-2-2 ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در تعیین مسکن 41
4-1-3-3 حق زوج در منع زوجه از اشتغال 42
4-1-3-3-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال 43
4-1-3-3-2 ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه از اشتغال 44
4-1-3-4 حق زوج در لزوم تمکین زوجه 44
4-1-3-4-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در لزوم تمکین زوجه 45
4-1-3-4-2 ضمان ناشی از سوءاستفاده ازحق در لزوم تمکین زوجه 46
4-2 حق طلاق 47
4-2-1 ضمان ناشی از نقض حق طلاق 47
4-2-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق طلاق 48
4-3 حق تعدد زوجات 49
4-3-1 ضمان ناشی از نقض حق تعدد زوجات 52
4-3-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق تعدد زوجات 52
5 فصل پنجم: حقوق زوجه و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن 56
5-1 حق نفقه 57
5-1-1 مبنای نفقه 58


5-1-2 ضمان ناشی از نقض حق نفقه 59
5-1-3 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه 61
5-2 حق مهر 62
5-2-1 ضمان ناشی از نقض حق مهر 64
5-2-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر 65
5-3 حق قسم و حق مواقعه 67
5-3-1 ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه 70
5-3-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه 72
6 فصل ششم: حقوق مشترک زوجین و ضمان ناشی از نقص و سوء استفاده از آن 73
6-1 حسن معاشرت 74
6-1-1 ضمان ناشی از سوء معاشرت 75
6-2 معاضدت 76
6-2-1 ضمان ناشی از عدم معاضدت 76
6-3 وفاداری 77
6-3-1 ضمان ناشی از عدم وفاداری 77
نتیجه‌گیری و بیان پیشنهادات 79
7 منابع و مآخذ 84
فصل اول:پیشگفتار
پیشگفتار
مقدمه
خانواده نهاد مقدسی است که زن و مرد عضو اصلی و مهم آن را تشکیل می‌دهند. خانواده این قدرت را دارد که افراد خود را به معراج هدایت کند و یا به مقام شیطان و شیطان‌صفتان تنزل دهد. برای آن‌که خانواده بتواند افراد خود را به سعادت و تعالی برساند، لازم است هر یک از افراد آن تلاش و کوشش کنند و وظایف خود را انجام دهند. از آنجا که مهم‌ترین عامل ناسازگاری و اختلاف، آشنا نبودن همسران به وظایف زناشویی است و همان‌گونه که بر عهده گرفتن هر مسئولیتی، آشنایی و آمادگی ویژه می‌طلبد، برای زندگی مشترک نیز تخصص، آمادگی و آگاهی کافی لازم است. (بتول جعفری، 1387، 100) از آنجایی که خانواده از حساسیت های بیشتری نسبت به دیگر اجتماعات برخوردار است باید زوجین قبل از داخل شدن در این اجتماع از وظایف و حقوق خود به نحو مطلوب آگاه باشد؛ زیرا در صورت عدم آگاهی کافی از وظایف خود، آثار مخربی بر خانواده وارد می‌شود که تا حدودی غیر قابل جبران است.
همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شود، روابط زوجیت آغاز می‌شود و زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به هم پیدا می‌کنند که حقوقدانان به آن آثار نکاح می‌گویند. آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش می‌باشد: الف-حقوق و روابط مالی زوجین ب-حقوق و روابط غیرمالی زوجین که البته در کتب حقوقی ما، بیشتر حقوق و وظایف مالی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. (جهانیان، 1390، 15) البته باید اضافه کرد که منظور این نیست که به حقوق و وظایف غیر مالی زوجین توجه نشده است، بلکه منظور این است که حقوق و تکالیف مالی زوجین بیشتر از حقوق و تکایف غیر مالی زوجین مبتلابه است. به همین خاطر است که در کتب حقوقی بیشتر به حقوق مالی اشاره شده است.
آنچه که مسلم می‌باشد، این است که مقابله با سوء استفاده از حق در ایران دارای یک جایگاه فقهی و حقوقی بسیار عمیق و ریشه داری است که دست ما را برای پرداختن به ضمانت های اجرایی که در این مورد وجود دارد باز گذارده است.
ساختار اصلی این پژوهش بر محوریت موضوع آن طراحی شده است و شامل شش فصل می‌باشد: فصل اول: پیشگفتار، فصل دوم: کلیات تحقیق، فصل سوم: ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی، فصل چهارم: حقوق زوج، در این فصل ضمانت های ناشی از نقض و سوء استفاده از این حقوق بررسی می‌شود، فصل پنجم: حقوق زوجه که این فصل نیز به ضمانت های ناشی از نقض و سوء استفاده از این حقوق می پردازد و فصل ششم که در این فصل حقوق مشترک زوجین و ضمان های ناشی از آن نیز برسی می‌شود.
بیان مساله
امروزه بسیار شاهد خساراتی هستیم که در اثر شکسته شدن احترام کانون خانواده و زیر پاگذاشتن حقوق زوجین گریبانگیر هر یک از زن و شوهر گردیده است و حجم دعاوی ای که روزانه در دادگاه ها اقامه می‌شود گویای چنین واقعیتی است، بر این اساس و در جهت تضمین احترام به چنین کانونی لازم است جامعه و در رأس آن جامعه حقوقی بتوانند از این کانون مقدس حمایت‌های قانونی لازم را عمل آورند تا در کنار نقش بازدارندگی افراد از تعرض به قواعد و ضوابط حاکم بر خانواده، متعرضین نیز به گونه ای واقعی و مشهود به مکافات و مسئولیت ناشی از عمل خود دچار گردند تا دیگر بی پروایانه و بدون ترس از هیچ گونه مسئولیتی به شکستن احترام این کانون اقدام ننمایند؛ بنابراین در عین اینکه دادگاه می‌تواند طریقه وکیفیت جبران خسارت را تعیین نماید باید این کار را با لحاظ اوضاع واحوال قضیه به ‌طور دقیق انجام دهد. مثلا اگر زوجه از حق مهریه و حق نفقه سوء استفاده نماید چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟ یا اینکه اگر زوج، مهریه و نفقه زوجه را نپردازد آیا ضمانی در قوانین برای این نقض حقوق وجود دارد؟ و اینکه آیا مرد می تواند از حقوقی مثل حق طلاق و حق تعدد زوجات سوء استفاده نماید؟ تشکیل زندگی مشترک و ایجاد رابطه زوجیت ناشی از توافقی است که بین زوج و زوجه صورت می گیرد به موجب این قرارداد رابطه زناشویی بین آنان برقرار می گردد و انعقاد این عقد و روابط ناشی از آن معمولا مسائلی را در روابط طرفین ایجاد می نماید که گاه نیز موجب ورود خسارت به یکی از زوجین می گردد این خسارت ممکن است به شکل خسارت مادی و بدنی یا معنوی باشد خسارت به هرشکل که باشد با ورود خسارت بحث مسئولیت مدنی به میان می آید که باید جبران شود.
پیشینه‌ی موضوع
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


با توجه به موضوع تحقیق که ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه و حقوق است، افرادی حول این موضوع به تحقیقاتی دست زده‌اند که با جستجو در سایت‌های مختلف و منابع کتابخانه‌ای به چند نمونه آن‌ها اشاره می‌شود:
مرتضی محمدی (1380) در مقاله‌ای تحت عنوان «حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام؛ مجله رواق اندیشه»، به حقوق و تکالیف زن و شوهر پرداخته است که با قرارداد ازدواج نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند و اختیارات زن و شوهر را در مسائل مالی، چگونگی تأمین هزینه خانواده و ریاست شوهر را هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ شرعی بیان می‌کند.
یداله بازگیر (1386) در کتاب «قانون مدنی در آینه آراء دیوان عالی کشور: حقوق خانواده» مطالبه صدور دستور الزام زن به سکونت در منزل تعیینی شوهر را به‌ عنوان ضمانت اجرایی مطرح می‌کند که قبل از مطالبه هرگونه خسارتی، می‌توان آن را از دادگاه درخواست کرد و یا به شکل جبران خسارت از مردی که از سکونت مشترک با همسرش محروم گردیده، محسوب شود.
منیره خدادپور (1388) در کتاب «مسئولیت مدنی در روابط زوجین؛ مطالعه تطبیقی در برخی از کشورهای اروپایی واسلامی» به روابط زوجین پرداخته است که هرکدام از آنان با عقد نکاح، وظایف و تعهداتی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند و در صورت تخلف از آن وظایف به ضمانت اجراهای مقرر در قانون محکوم می گردند.
آنچه در این تحقیق ارائه می‌شود این است که به شناسایی تکالیف متقابل هریک از زوجین در جهت استحکام خانواده می‌پردازد و همچنین علاوه بر جبران خسارت‌هایی که در قانون مدنی و منابع فقهی وجود دارد به جبران خسارت با استفاده از قواعد مسئولیت مدنی می‌پردازد تا در مواردی که حکمی در مورد جبران خسارت در قوانین دیگر وجود ندارد آن خسارت را با استفاده از قواعد مسئولیت مدنی جبران کنیم.
اهمیت تحقیق
ازجمله مسائل مهمی که در نظام حقوقی اسلام مطرح می‌باشد حقوق متقابل زنان و مردان می‌باشد که در آیات و روایات اسلامی و آراء دانشمندان مسلمان به این مهم پرداخته شده است. زنان نیز همچون مردان، از حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاص خود برخوردارند و این باعث می‌شود که هریک از زوجین در مقابل یکدیگر مسئولیت‌هایی داشته باشند که از تعرض به حقوق یکدیگر اجتناب کنند. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و برخی دیگر از قوانین نمونه‌های حمایت از حقوق زنان دیده می‌شود، ولی با وجود حمایت هایی که در قوانین و منابع فقهی وجود دارد، نهاد خانواده و خصوصاً جنس زن، حمایت های گسترده تر و مطلوب تری را در این زمینه می طلبد؛چرا که زنان بیشتر مورد سوء استفاده قرار می گیرند و به همین خاطر نیاز به حمایت بیشتری دارند.
چارچوب نظری
در این پژوهش به فقه مدنی، فقه خانواده، روابط و حقوق متقابل هریک از زوجین نسبت به یکدیگر و همچنین به ضمانت های ناشی از نقض این حقوق و سوء استفاده از این حقوق که از مهمترین موجبات ضمان می باشد و در فقه و حقوق خانواده وجود دارد، پرداخته می شود.
تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها
روش به‌کار رفته در این تحقیق به‌صورت توصیفی-تحلیلی می‌باشد که با مراجعه به منابع و ماخذ علمی: شامل کتاب، مجله‌ها و نشریات موجود در کتابخانه به‌صورت کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
آیا امکان طرح ضمان زوجین و الزام به جبران خسارت در روابط زوجین امکان‌پذیر است؟
سؤالات فرعی
قواعد مسئولیت مدنی را در کدامیک از روابط زوجین می‌توان اعمال نمود؟
آیا ضمانت اجرایی‌هایی که تاکنون اعمال‌شده است، توانسته اند کانون خانواده را تا حد مقبولی حفظ و حمایت نمایند؟
مصادیق بارز مسئولیت مدنی و ضمان در روابط زوجین کدامند؟
فرضیه تحقیق
امکان طرح ضمان زوجین و الزام به جبران خسارت در روابط زوجین امکان‌پذیر است.
قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حقوق متقابلی که هرکدام از زوجین نسبت به یکدیگر دارند می‌توان اعمال نمود.
ضمانت هایی که تاکنون در این زمینه اعمال‌شده کافی نبوده و نیاز به اقدامات حمایتی بیشتری از این کانون آسیب‌پذیر احساس می‌گردد.
ازجمله مصادیق بارز مسئولیت مدنی و ضمان زوجین، سوءاستفاده از حق]]>