آذربایجان غربی و استان اصفهان

دانلود پایان نامه

Alternaria spp. گزارش شده است.(Forotan et al. 1993)‌. در سال های 83-1382 عامل بیماری در مناطق سیب زمینی کاری فریدن اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و گونه های A.solani و A.alternata جداسازی گردید (Anonymous 2004). . طی مطالعه تاکسونومیکی گونه های آلترناریا در ایران عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی A.alternata و A. infectoria معرفی شد(Ghosta et al.2005) .
قارچ عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی از اردبیل، دماوند، صفی آباد و شیراز A.solani گزارش گردیده است. (Ershad 2009) . از منطقه مازندران عامل این بیماری روی سیب زمینی Alternaria spp. گزارش شده است.(Forotan et al. 1993)‌. در سال های 83-1382 عامل بیماری در مناطق سیب زمینی کاری فریدن اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و گونه های A.solani و A.alternata جداسازی گردید (Anonymous 2004). . طی مطالعه تاکسونومیکی گونه های آلترناریا در ایران عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی A.alternata و A. infectoria معرفی شد(Ghosta et al.2005) .
بیماری لکه موجی سیب زمینی در سالهای اخیر به یک بیماری مهم در مناطق عمده سیب زمینی کاری ایران به خصوص استان اصفهان تبدیل شده است. در این تحقیق بیش از 270 جدایه قارچی از برگ های سیب زمینی آلوده مبتلا به بیماری لکه موجی از مناطق مختلف استان های اصفهان، اردبیل، خوزستان، همدان، سمنان و خراسان رضوی جداسازی شد. بر اساس مطالعات مورفولوژیکی شش گونه آلترناریا شامل A. alternata، A. tenuissima، A. solani، A. arborescens، Alternaria infectoria و A. dumosa شناسایی گردید. سه گونه A. dumosa، A. tenuissima و A. infectoria برای اولین بار از سیب زمینی در ایران گزارش می شوند. بیشترین فراوانی را دو گونه A. alternata و A. tenuissima در میان جدایه های مورد مطالعه دارا بودند.
از مزارع گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی در فصل زراعی 89-1388،‏ اندامهای گیاهی مشکوک به آلودگی توسط جنس آلترناریا جمع آوری شدند. در مجموع 261 جدایه قارچی جداسازی و خالص‌سازی شدند. بر اساس مطالعات ریخت‌شناسی 6 گونه A. alternata, A.tenuissima, A. interrupta, A. arborescense, A. brassicina, و A. tomatophila از روی گوجه‌فرنگی و 3 گونه A. mimicola, A. humuli و brassicina.A از روی سیب‌زمینی شناسایی گردیدند. گونه‌های A. alternata, A. tenuissima, A. arborescense و A. tomatophila قبلا از روی گوجه‌فرنگی گزارش شده بودند و سه گونه A. mimicola, A. humuli و A. brassicina در این مطالعه برای فلور قارچی ایران جدید بوده و برای اولین بار از روی سیب‌زمینی و دو گونه A. interrupta و A. brassicina برای اولین بار از گوجه‌فرنگی در دنیا جداسازی گردیدند. مطالعات بیماریزایی جدایه‌های گونه‌های شناسایی شده روی سیب‌زمینی رقم Agria و گوجه‌فرنگی رقم BSS282 انجام گرفت و بیماریزایی جدایه‌ها با اجرای اصول کخ به اثبات رسید. تمامی جدایه‌های مورد مطالعه روی سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی بیماریزا بودند اگر چه بیماریزایی جدایه‌های متعلق به گونه‌های مختلف با هم متفاوت بودند. بیشترین فراوانی را دو گونه A. tenuissima و A. arborescense و بیشترین بیماریزایی را گونه‌هایA. tomatophila و A. arborescense در میان جدایه‌های مورد مطالعه دارا بودند.
به منظور مطالعه روی گونه های جنس آلترناریا در ایران که از سال 1379 آغاز شده است، بیش از 500 جدایه از میزبان ها و مکانهای مختلف جداسازی و مورد مطالعه تاکسونومیکی قرار گرفتند. دراین مقاله هشت گونه از آنها معرفی و توصیف می شوند. از بین انها، گونه های A. dauci،A. radicina و A. triticina برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. گونه های A. zinniae , A. macrospora , A. nobilis , A. brassicicola , A.alternata که قبلا از ایران نام برده شده اند، براساس مفاهیم جدید گونه ای توصیف گردیده اند.
قوستا،یوبرت و همکاران (1383) به منظور مطالعه تاکسونومیکی گونه های آلترناریا در ایران، بیش از 500 جدایه از میزبان ها و مکان های مختلف جداسازی و مورد مطالعه تاکسونومیکی قرار گرفتند. در این بررسی هشت گونه شناسایی گردید. از بین آن ها، گونه های A.dauci,A.radicina,A.triticiona برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. گونه های A.alternata,A.brassicicola,A.nobilis,A.macrospora,A.zinniae که قبلاً از ایران نام برده شده اند، بر اساس مفاهیم جدید گونه ای توصیف گردیده اند.
قاسمی، مهدی و همکاران(1390)، تجزیه و تحلیل زمانی اپیدمی بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد را بررسی نمودند. برای این منظور، شدت بیماری در فاصله های زمانی مشخص از ظهور علائم تا زمان برداشت اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل گومپرتز با توصیف مناسب 5/62% کرت ها، مناسب ترین مدل رشد برای توصیف پیشرفت این بیماری در منطقه گنبد می باشد. با توجه به معنی دار شدن اختلاف شیب مدل گومپرتز در بین ژنوتیپ ها مشخص شد که ژنوتیپ Candle‌ باغ شیب 031/0 بالاترین شیب و ژنوتیپ Hayola401 با شیب 010/0 کمترین شیب را از خود نشان داده اند.
مطلب مرتبط :   پایان نامه سرانه تولید ناخالص داخلی و رشد و توسعه اقتصادی

جستجو در سایت ما :


طارهی اردستانی، سیمین و همکاران، گونه های جدید آلترناریا همراه با لکه برگی سیب زمینی در مناطق مختلف کشت سیب زمینی ایران را معرفی نمودند. در این تحقیق بیش از 270 جدایه قارچی از برگ های سیب زمینی آلوده مبتلا به بیماری لکه موجی از مناطق مختلف استان های اصفهان، اردبیل، خوزستان، همدان، سمنان و خراسان رضوی جداسازی شد. بر اساس مطالعات مورفولوژیکی شش گونه آلترناریا شامل Alternaria infectoria, A.arborescens,A.solani, A.tenuissima, A.alternata, A.dumosa شناسایی گردید. بیشترین فراوانی را دو گونه A.alternata ترناریاآ و A.tenuissima در میان جدایه های مورد مطالعه دارا بودند.
رفیع زاده، شهروز و همکاران تراکنش رقم، نوع آبیاری و نحوه ی کشت در شدت بیماری لکه موجی سیب زمینی را بررسی نمودند. نتایج حاصله نشان داد که، هر سه فاکتور مورد ذکر در بروز و شدت بیماری اثر به سزایی داشته اند. بدین ترتیب که، دو رقم مورد آزمون Alternaria alternate و Alternaria solani با اثر معنی دار از نظر شدت بیماری متمایز و قابل تفکیک بودند. هم چنین، اثر نوع آبیاری نقش بسیار مؤثر و بسزایی در شدت بیماری نشان داد و با اثری بسیار معنی دار از یکدیگر قابل تفکیک بودند. لازم به ذکر است که، اثر متقابل مرحله و رقم؛ نوع کشت در رقم؛ مرحله- آبیاری و رقم؛ مرحله- نحوه ی کشت و رقم؛ و در نهایت اثر متقابل سال- مرحله- آبیاری- نحوه ی کشت و رقم در این جا فاقد اثر معنی دار می باشد. هر چند که اگر مراحل در مجموع دیده شوند و سا لها به طور جداگانه محاسبه گردند اثر متقابل آبیاری- ردیف و رقم اثر معنی دار داشته است.
نادری پور، ساحره و همکاران.(1389) اثر بازدارندگی چند قارچ کش در رشد و نمو دو گونه ی Alternaria alternate و Alternaria solani را بررسی نمودند. نتایج نشان داد که همه قارچ کش های مورد آزمایش رورال، داکونیل، مانوکزب و فلینت در بازدارندگی این دو گونه مؤثر و تفاوت هایی از نظر میزان سرعت رشد کلنی دارند. در مرحله بعدی مقایسه قارچ کش فلینت در غلظت های 1،2،5،10،20،50،100،200،500،1000 پی پی ام روی دو گونه مذکور نیز نشان داد که غلظت های این قارچ کش قادر به بازدارندگی این دوگونه در سطح آزمایشگاه هستند، به طوری که با افزایش غلظت قارچ کش میزان اسپورزایی کاهش می یابد. به طوری که بالاترین میزان اسپورزایی در تیمار قارچ کش مانکوزب و کمترین آن در قارچ کش فلینت با غلظت 1000 پی پی ام بود. کشت عامل بیماری در محیط مایع زاپکس حاوی غلظت های مختلف قارچ کش های ذکر شده نیز نشان داد که اجزای عملکردی، شامل وزن تر و خشک میسیلیوم نیز تحت تأثیر قارچ کش قرار گرفته و بیشترین وزن تر میسیلیوم در قارچ کش مانکوزب و کمترین آن در فلینت 1000 پی اپی ام مشاهده شد.
علیزاده، گیتی(1389)، بیماری زایی گونه های عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی Alternaria solani و Alternaria alternate را بررسی و مقایسه نمودند. نتایج نشان داد که در مجموع روند رشد در محیط و نیز شدت بیماری زایی دوگونه مربوطه روی ارقام مورد آزمون در مراحل مختلف رشد رویشی متفاوت و با اثر معنی دار نسبت به یکدیگر متمایز و قابل تفکیک هستند. میانگین داده ها و گروه های آماری در دو سطح 5 و یک درصد در سطح گلخانه مشخص نمود که گونه ی Alternaria alternate در مرحله ی قبل از گلدهی، روی ارقام بورن و وایت دزیره به ترتیب با مقادیر 83/59 و 54 درصد بیشترین شدت بیماری زایی و ارقام سوناته و اگریا، به ترتیب با مقادیر 42/7 و 92/19 درصد کمترین مقدار را داشته است. ولی، گونه ی A.solani در این مرحله روی ارقام میلوا و آریندا، به ترتیب با مقادیر 31/48 و 75/37 درصد بیشترین شدت بیماری زایی و ارقام دیامونت و سوناته، به ترتیب با مقادیر 56/16 و 87/18 درصد کمترین مقدار را داشته است. نتایج حاصل از بررسی مرحله ی دوم بیماری زایی یعنی پس از گلدهی نیز کماکان در ارقام مورد مطالعه با اثر معنی دار و شدت نسبی بیشتر در هر دو گونه از نظر شدت بیماری زایی متفاوت و با اثری معنی دار از یکدیگر متمایز هستند. مقایسه ی میانگین شدت بیماری زایی دو گونه ی مورد آزمون روی ارقام مورد مطالعه نشان داد که در این جا گونه ی A.alternata‌ از شدت بیماری زایی بیشتری نسبت به A.solani‌ برخوردار می باشد.
شکل 2-1- نقشه پراکنش قارچ Alternaria alternata
2-2-3-علائم بیماری
علائم مشخص روی برگ در بیماری لکه موجی شامل تشکیل تعداد زیادی لکه های گرد، بیضوی یا زاویه دار به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه است. این لکه ها اغلب دارای دوایر متحد المرکزی است که ظاهری شبیه به “چشم گاو” یا صفحه هدف را به آنها می دهند. لکه ها معمولاً محدود به رگبرگ ها بوده و در ابتدا روی برگهای پایینی و مسن که اغلب زرد شده اند به وجود می آیند. لکه ای قهوه ای رنگ تا سیاه نیز روی ساقه تشکیل می شود.
از نشانه های میکروسکپی گونه A.solani ، رشته های میسیلیوم با جداره عرضی و به رنگ قهوه ای روشن، کنیدی برها مستقیم، با دیواره عرضی به اندازه 9-8 ×90-5 میکرون. کنیدی ها چماقی شکل، به رنگ قهوه ای مایل به زیتونی با نوک کشیده به ابعاد 18-16 ×370-145 میکرون با 14-3 دیواره عرضی و 8-5 دیواره طولی.
Alternaria consortialis در کانادا ایجاد لکه هایی به رنگ قهوه ه ای روشن روی برگ های سیب زمینی می نماید. این لکه ها فاقد دوایر متحدالمرکز می باشند، درحالی که مشخصه بیماری لکه موجی که به وسیله A.solani ایجاد می شود وجود دوایر متحدالمرکز روی لکه ها می باشند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع مشکلات سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی

شکل2-2- ساختار میکروسکوپی قارچ Alternaria alternata

شکل2-3- نمونه محیط کشت شده قارچ Alternaria alternata
2-2-4- اتیولوژی
A.solani در مزرعه روی برگهای مرده و یا سایر اندام های گیاهی زمستان گذرانی می نماید. تناوب های کوتاه، کشت مداوم سیب زمینی و نسوزاندن شاخ و برگ ها از شرایط مناسب برای توسعه بیماری است. قارچ عامل بیماری هم چنین می تواند به صورت ساپروفیت در خاک بسر برد. اسپورها بوسیله باد منتقل می شوند. گرما و رطوبت نسبی بالا که بر اثر شبنم، باران و یا آبیاری به وجود می آید برای ایجاد آلودگی مناسب است.