تحقیق درباره علف های هرز و خشک کردن

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-1-2- آماده سازی زمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-1-2-1-کود……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-1-3-4-آبیاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-1-3- زمان کاشت ، داشت ، برداشت………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-1-5- نگه داری روناس یا مرحله داشت……………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-1-5-1 مبارزه با علفهای هرز و سله شکنی……………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-1-5-2- خاک دهی پای بوته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-1-5-3- علف های هرز و انگلی مزارع روناس……………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-1-5-4 مبارزه با بیماریها و آفات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-1-6-تناوب زراعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-1-7- برداشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-1-8 بذرگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-1-9 خشک کردن ریشه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2- مقاومت به شوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-2-1- اصلاح خاک های شور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
2-3- استفاده های دارویی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-3-1- تهیه رنگ و استفاده در صنایع رنگرزی …………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-4- نقش ازت در رشد گیاه روناس 21
2-5- نقش فسفر دررشد گیاه روناس 23
2-6- اثرات متقابل نیتروژن و فسفر 25

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع معادله و ماتریس