ویژگیها و شیمیایی

دانلود پایان نامه

2-3-1- سنتز 2،΄2- بیس(4- تریفلوئورومتیل-2-نیتروفنوکسی)-1،΄1- باینفتیل(FNPBN)……………….41
3-3-2- سنتز 2،′2- بیس(2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل AFPBN))……………..42
2-4- سنتز پلیمرها…………………………………………………………………………………………………………………………..43
2-5- تعیین گرانروی درونی محلول پلیمرها……………………………………………………………………………………….44
2-6- تعیین حل پذیری پلیمرها…………………………………………………………………………………………………………45
2-7- سایر آنالیزها…………………………………………………………………………………………………………………………..45
فصل سوم :بحث و نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………..46
3-1- سنتز مونومر………………………………………………………………………………………………………………….47
3-1-1- سنتز 2،´2- بیس(4-تری فلوﺋورومتیل-2- نیتروفنوکسی)-1،´1- باینفتیل (FNPBN)…………….47
‏3-1-2- سنتز 2،′2- بیس(2- آمینو-4- تریفلوﺋورومتیلفنوکسی)- 1،′1- باینفتیل AFPBN))…………….50
3-2- تهیهی پلی(اتر- آمید)های فلوئوردار…………………………………………………………………………………………54
3-3- بررسی برخی از خواص پلیمرها………………………………………………………………………………………..59
فصل چهارم: نتیجهگیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………….66 4-1-نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………….67
پیوست1: طیف FT-IR بیس بتا نفتول سنتز شده………………………………………………………………………………..68
پیوست2: واژهنامه فارسی- انگلیسی……………………………………………………………………………………………………69
پیوست3: واژهنامه انگلیسی- فارسی……………………………………………………………………………………………………73 مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
فهرست جدولها
صفحه عنوان
جدول1-1- ساختار شیمیایی ورفتار حرارتی برخی از انواع پلیمرهای آروماتیک با عملکرد بالا……………………6
جدول1-2- مثالهایی از گروههای مختلف پلیمرهای دارای گروه CF3…………………………………………………12
جدول 1-3- خلاصهای از ویژگیهای پلیمرهای کولار، نومکس و تکنورا……………………………………………….23
جدول1-4- گرانروی، حلالیت و کیفیت فیلم پلیآمیدها وپلیایمیدها……………………………………………………..32

جستجو در سایت ما :

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار و ناهمسانی واریانس