تحقیق درباره بازاریابی گردشگری و میزان استفاده

دانلود پایان نامه

4-6-3 بررسی نمونه به تفکیک میزان آشنایی با مفهوم گردشگری الکترونیک…………………………… 39
4-6-4 بررسی نمونه به تفکیک میزان آشنایی با مفهوم گردشگری هوشمند………………………………. 40
4-6-5 بررسی نمونه به تفکیک زمان آشنایی با مفهوم گردشگری هوشمند……………………………… 41
4-6-6 بررسی نمونه به تفکیک میزان آشنایی با ابزارهای هوشمند بازاریابی……………………………. 42
4-6-7 بررسی نمونه به تفکیک میزان مجهز بودن به ابزارهای هوشمند………………………………… 42
4-6-8 بررسی نمونه به تفکیک میزان استفاده از ابزارهای هوشمند…………………………………….. 43
4-6-9 بررسی نمونه به تفکیک میزان جذب مشتریان با استفاده از ابزارهای هوشمند………………….. 44
4-6-10 بررسی نمونه به تفکیک میزان پیش بینی جذب مشتریان با استفاده ازابزارهای هوشمند در آینده… 45
4-6-11 بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر بازاریابی هوشمند در جذب گردشگر خارجی…………….. 45
4-6-12 بررسی نمونه به تفکیک میزان آشنایی مسئولین با بازاریابی هوشمند…………………………… 46
4-6-13 بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر آشنایی مسئولین بابازاریابی هوشمند در توسعه و فروش……. 47
4-6-14 بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر توسعه گردشگری هوشمند بر ترغیب و تشویق گردشگران

جستجو در سایت ما :


خارجی………………………………………………………………………………………………. .. 48
4-6-15 بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر بازاریابی هوشمند بر توسعه گردشگری یک کشور…………. 49
4-6-16 بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر بازاریابی هوشمند بر ارز آوری از طریق گردشگری ورودی…. 50
4-6-17 بررسی نمونه به تفکیک میزان استفاده آژانس ها از روش بازاریابی هوشمند برای بازاریابی گردشگری…51
4-6-18 بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر صرف بودجه در زمینه تبلیغات و بازاریابی هوشمند میتواند درافزایش
در آمد ارزی و فروش آژانسها…………………………………………………………………………………..51
4-6-19 بررسی نمونه به تفکیک میزان استفاده از روشهای بازاریابی هوشمند…………………………………. 52
4-6-20 بررسی روشهای بازاریابی هوشمند موثرتر و کاربردی تر………………………………………….. 53
4-6-21 بررسی و پیش بینی روشهای بازاریابی هوشمند برای توسعه سریع گردشگری در آینده ……………. 54

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره اعتبارسنجی مدل و اعتبار سنجی