بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکلاثر فاصله کاشت و سطوح مختلف …

۳-۶- مواد گیاهی مورد استفاده ۴۳۳-۷- مشخصات واحدهای آزمایشی ۴۳۳-۸- عملیات کاشت ۴۳۳-۸-۱- ایجاد تراکم مناسب…………………….………………………………………………… ۴۳۳-۸-۱-۱- عملیات واکاری ۴۴۳-۸-۲- نحوه آبیاری……………………………………………………………………………….. ۴۴۳-۹- عملیات برداشت

ادامه مطلب

بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن …

(نمودارهای ۴-۱۰رابطه ی گردش سهام با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های ۱و۲ تحقیق)(نمودارهای ۴-۱۱ رابطه ی اندازه شرکت با متغیرهای میزان هموارسازی

ادامه مطلب

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) …

(جدول ۴-۱۹ نتایج آزمون F(آزمون چاو))(جدول ۴-۲۰ نتایج آزمون هاسمن)(جدول ۴-۲۱ نتایج آزمون t)(جدول ۴-۲۲ نتایج ضریب همبستگی)(نمودار۴-۱ نتایج آزمون جارک-برا برای مدل اول تحقیق

ادامه مطلب

بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) …

فرضیه چهارم شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند. رد فرضیه فرضیه پنجم مدیران شرکتهایی که در صنایع

ادامه مطلب

پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و …

به منظور آزمایش فرضیات تحقیق دادههای گردآوری شده برای دوره زمانی ۱۰ ساله ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲ با کمک نرمافزار آماری Eviews و Excel مورد تجزیه

ادامه مطلب