نقش جانوران در فرهنگ افسانه‌های مردم ایران

دانشگاه پیام نور استان تهرانواحد لواساناتپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشتۀ زبان و ادبیات فارسیگروه ادبیات فارسینقش جانوران در فرهنگ افسانه‌های مردم ایرانپژوهشگر: فاطمه توکلیاستاد

ادامه مطلب

مقاله دانشگاهی – مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی۹۳

دانشکده مذاهبپایان نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامیمستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسیعلامه حسن زاده آملیاستاد راهنما: جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر

ادامه مطلب