تحقیق درباره حقیقت وجود و دینامیکی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} و زمان کلی تورم را هم می توان با رابطه زیر نشان داد: در طول این مدت، اندازه جهان تقریبا توسط فاکتور زیر بزرگ میشود: شرط منجر به... متن کامل