قانون مالیات های مستقیم و قانون دیوان عدالت اداری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} این تمهید قانونی، شهرداری را از مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست حقوقی، پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات طولانی رسیدگی... متن کامل

دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده 100

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-4- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای جلسهء رسیدگی به معنای «رسیدگی به دادخواهی دادخواه» است. چنانچه اعضای کمیسیون با تعیین... متن کامل

اصول دادرسی منصفانه و اسناد بین المللی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} همانگونه که مکرراً ذکر شد، استقلال دادگاه از موارد مهمی است نقش تعیین کننده در فرآیند رسیدگی و منصفانه بودن نتیجهء آن دارد.... متن کامل

میثاق بین المللی حقوق مدنی و دیوان کیفری بین المللی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نماینده دادگستری نماینده شورای شهر نمایندهء وزارت کشور از سوی وزیر کشور انتخاب می شود که البته وزیرکشور می تواند اختیار خود... متن کامل