مقاله درباره دی اکسید کربن و رطوبت نسبی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 4ـ اتیلن: دمای کم سبب کاهش میزان تولید اتیلن و حساسیت گل ها به آن می‌شود. بهترین روش کم کردن اثرات اتیلن، تهویه هوای انبار... متن کامل

مقاله درباره دی اکسید کربن و عوامل محیطی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مشکل عمده گل های بریده، داشتن عمر کوتاه پس از برداشت آن هااست(فلاحتی رستگار و همکاران، 1380). بطور کلی عوامل مؤثر در عمر پس از... متن کامل

مقاله درباره شرایط آب و هوایی و عوامل محیطی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 9-1 – مشخصات گیاه شناسی گل رز متعلق به تیره گلسرخیان Rosaceae و جنس ورد یا Rosa است. دارای حدود 200 گونه و بیش از 2000 جنس مختلف... متن کامل

مقاله درباره بازارهای جهانی و شاهنامه فردوسی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} (نمودار 16- 4) اثر زمان بر روی پتانسیل آب گلبرگ ها 44(نمودار 17-4) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی پتانسیل... متن کامل

مقاله درباره تجزیه واریانس و همبستگی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جدول 4-4- تجزیه واریانس اثرات زمان(از روزی که گل ها درون محلول ها قرار داده شدند تا روزی که باز شدن گل ها به قطر ثابتی رسیدند )،... متن کامل

تحقیق درباره کیهان شناسی و اندازه گیری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اولیـن مـدل سـناریوی تـورمـی آشـوبناک بـر اسـاس نظـریه هـایی بـا پتانسیل چنـد جـمله ای، به صورت پایه ریزی شد . اما ایده... متن کامل