بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن …

(نمودارهای ۴-۱۰رابطه ی گردش سهام با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های ۱و۲ تحقیق)(نمودارهای ۴-۱۱ رابطه ی اندازه شرکت با متغیرهای میزان هموارسازی

ادامه مطلب