دسترسي به منابع مقالات : اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد فوتبالیست‌های پسر ۱۵ …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

تمرینات پلایومتریک مستلزم تعادل وزن بدن ، تمرین نوع پریدن و استفاده از چرخه کشش– کوتاهتر شدن عضله است. چرخه کشش– کوتاه شدن عضله توانایی سیستم عصبی عضلانی برای تولید بیشترین فشار در کمترین زمان را بهسازی میکند به طور خلاصه میتوان گفت: تمرینات پلیومتریک پلی است میان قدرت و سرعت (۴۶). با توجه به …

نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۲

اکتبر 7, 2020 0 Comments

۷-بوروکراسی که خصلت ذاتی تمرکز گرایی است بشدت ترویج شده و روند توسعه ملی کند و هزینه های ملی افزایش می یابد.۸-در نظام بسیط متمرکز معمولاً کشور و فضای جغرافیایی آن یکدست و همگون نگریسته می شود و تفاوتهای جغرافیایی در سیاستگذاریهای ملی به حساب نمی آید.۹-کشور دارای نظامی تک قانونی بوده و الگوی چند …