مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

۲-۳-۵-۴- انتقادات به نظریۀ پیاژه…………………………………………………………………………………..۷۱۲-۳-۵-۵- تحول شناختی از منظر نظریه پردازان نوپیاژه ای………………………………………………۷۳۲-۳-۵-۶- تحول شناختی از دیدگاه برونر………………………………………………………………………..۸۹۲-۳-۵-۷- تحول شناختی از دیدگاه ویگوتسکی……………………………………………………………….۹۲۲-۴- ماهیت آموزش پیش دبستان………………………………………………………………………………….. ۹۹۲-۴-۱- اهمیت و ضرورت آموزش پیش دبستان………………………………………………………..۱۰۰۲-۴-۲- سیر تحول آموزش پیشدبستان در ایران و جهان…………………………………………….۱۰۲۲-۴-۳- برنامه درسی و آموزش پیشدبستان………………………………………………………………۱۰۴۲-۵ – پیشینۀ تجربی…………………………………………………………………………………………………….۱۰۸جفصل سوم: روش پژوهش۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹۳-۲- نوع …