سامانه پژوهشی – تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

ذرت یکی از گیاهان زراعی است که در سطح جهان بطور وسیعی کشت می شود و از نظر تاریخی، زراعی و تجاری از مهمترین گیاهان در کشاورزی است. در سال ۲۰۱۰ سطح زیر کشت آن در دنیا حدود ۱۶۲ میلیون هکتار با حدود ۵/۸۴۴ میلیون تن تولید بوده است (فائو، ۲۰۱۰).عمده ترین کشورهای تولیدکننده ذرت …