مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

در جهت حفظ روابط خوب و تأییدهای دیگران اطاعت از قوانین به منظور اجتناب از عدم تأیید دیگران.اطاعت از قوانین برای اجتناب از نکوهش مقامات؛ اهمیت انجام وظیفه برای حفظ نظم جامعه. پسقراردادی بین ۱۳ سالگی تا شروع بزرگسالی در جهت قراردادی اجتماعیدر جهت اصول اخلاقی همگانی احترام به قوانینی بر حسب اصول اخلاقی شناخته …