سایت مقالات فارسی – مطالعه حافظه جمعی قوم بلوچ در جنوب استان کرمان- قسمت ۳

اکتبر 7, 2020 0 Comments

نهاد ها و حوادث مهم و تأثیر گذار ۸۱نداری مردم ۸۲ظلم غیر بومی ها ۸۳قاچاق چاره ی راه ۸۴مرم آماده بخور ۸۵عناصر برجسته سیاسی حافظه جمعی پاسخگویان ۸۶ظلم خان ها ۸۶مردم مسلح خرابکار ۸۸طرح احرار ۹۰کینه ی شتری ۹۱اذهان برتری جوی ۹۲عناصر برجسته محوراجتماعی حافظه جمعی پاسخگویان ۹۳رفتارهای اجتماعی بلوچ ۹۳حرف، حرف سردار ۹۴طبقات اجتماعی ۹۵زنان کم رنگ ۹۶ازدواج اجتماعی ۹۷ویژگی های بلوچ ۹۹فصل پنجم : بحث و نتیجه گیریوقایع نگاری ۱۰۱تحلیل و نتیجه …