فایل – تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

۲-۳-۱- خسارت علفهای هرز در ذرتاولین پی آمد وجود علفهای هرز در کنار گیاهان زراعی افزایش تراکم جامعه گیاهی است که موجب محدودیت آب، مواد غذایی و نور می شود که در نهایت موجب کاهش عملکرد می گردد. مقدار کاهش عملکرد ناشی از تداخل علفهای هرز بسته به گیاه زراعی، علف هرز و شرایط رشدی …

منابع مقالات علمی : تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

۱-۲-۱۱- علف های هرز …………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱-۲-۱۱-۱- اثر علفهای هرز بر نظامهای زراعی و غیر زراعی …………………………………………………۱۷فصل دوم: بررسی منابع۲-۱-۱- تاثیر نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ………………………………………………….۲۰۲-۱-۲- ضرورت کاربرد به موقع نیتروژن ………………………………………………………………………………….۲۰۲-۱-۳- تقسیط نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲-۲-۱- بررسی اثر اسید هیومیک خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان…………………………………………..۲۳۲-۲-۲- تأثیر اسید هیومیک بر عکس العملهای رشدی و صفات زراعی گیاهان …