جستجوی مقالات فارسی – مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۱۳

اکتبر 7, 2020 0 Comments

دومین ویژگی مهم مرحلۀ عملیات صوری، تفکر گزارهای است. تفکر گزارهای توانایی نوجوان در ارزیابی کردن منطق گزارهها (اظهارات کلامی) بدون ارجاع به شرایط دنیای واقعی است. این در حالی است که کودکان در مرحلۀ عینی تنها میتوانند منطق اظهارات را با در نظر گرفتن آنها در برابر شواهد عینی در دنیای عملی ارزیابی کنند …

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۹

اکتبر 7, 2020 0 Comments

ابتکار در برابر گناه (آلتی) ۳ تا ۶ سالگی کودکان از طریق بازی وانمود کردن، نوعی آدمی را که میتوانند شبیه آن شوند را تجربه میکنند. ابتکار- حس جاه طلبی و مسئولیت- در صورتی پرورش مییابد که والدین درک نو یافتۀ مقصود و هدف را تقویت کنند. اگر والدین توقع کنترل شخصی خیلی زیاد داشته …

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

زمانی که طرحوارههای موجود قادر به پاسخگویی به تجارب تازه نباشند تعادل به هم میخورد، و برای ایجاد تعادل دوباره لازم است طرحوارهها با تجربههای تازه دمساز شود، به فرایند دمساز کردن طرحوارهها و تجربهها با یکدیگر به منظور ایجاد تعادل، سازگاری[۷۸] گفته میشود که از طریق دو فرایند درونسازی[۷۹] و برونسازی[۸۰] انجام میگیرد. فرایند پاسخ دادن ارگانسیم …

سایت مقالات فارسی – مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

از ۸ تا ۱۲ ماهگی شروع ادراک اثر رفتارهای خود. پیش بینی عمل خود و عمل دیگران. استفاده از راهبردهای شناخته شده در موقعیتهای تازه. جستجوی چیزی که به طور کامل در پشت پرده پنهان شده است. ناتوانی در درک یک جا به جایی قابل رؤیت. واکنشهای چرخشی سوم[۹۶] از ۱۲ تا ۱۸ ماهگی آزمایش …