دسترسي به منابع مقالات : اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد فوتبالیست‌های پسر ۱۵ …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

تمرینات پلایومتریک مستلزم تعادل وزن بدن ، تمرین نوع پریدن و استفاده از چرخه کشش– کوتاهتر شدن عضله است. چرخه کشش– کوتاه شدن عضله توانایی سیستم عصبی عضلانی برای تولید بیشترین فشار در کمترین زمان را بهسازی میکند به طور خلاصه میتوان گفت: تمرینات پلیومتریک پلی است میان قدرت و سرعت (۴۶). با توجه به …

دسترسي به منابع مقالات : اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

ابتدا آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد تفاوت بین گروهها در پیش آزمون اجرا گردید که تفاوت معنیداری نشان نداد (۰۸۶/۰=p ;686/2=29،۲F).آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیریهای تکراری برای قدرت بیشینه اجرا شد که نتایج نشان داد که اثر زمان معنی دار بود (۰۰۰/۰=p ;907/45=27،۱F) ، و همچنین اثر متقابل زمان × گروه معنی …

اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

برای اندازهگیری توان انفجاری پایین تنه از آزمون پرش عمودی که به آن پرش سارجنت[۶۴] نیز گفته میشود، استفاده شده است. این آزمون به روشهای مختف اجرا میشود. سادهترین روش آن، اندازهگیری میزان پرش فرد به سانتیمتر است. ابتدا آزمودنی در کنار دیوار به پهلو میایستاد و دست خود را به بالا دراز میکرد و محل …