بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۸

اکتبر 7, 2020 0 Comments

۴ وفادارسازی مشتری شاخص وفاداری شناختی ۴ شاخص وفاداری اثرگذار ۴ شاخص وفاداری ارادی (نیت) ۴ شاخص وفاداری رفتاری ۴  ۳-۷ روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده هاالف) روایی: پس از تدوین پرسشنامه به تعیین روایی[۶۰] آن پرداخته ایم. «مقصوداز روایی این است که وسیله اندازه گیری بتواند همان چیزی را اندازه بگیرد که برای آن …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۷

اکتبر 7, 2020 0 Comments

۳-۵ روش جمع آوری داده هابه طور کلی، با منابع ثانویه نمیتوان نیازهای اطلاعاتی پروژه تحقیقاتی را کاملا” برآورده کرد. درنتیجه، پژوهشگر به منابع اولیه روی می آورد و در این مرحله از طریق پاسخ دهندگان، مشاهده و آزمایش، اقدام به جمع آوری اطلاعات میکند. پاسخ دهندگان، منبع اصلی اطلاعات هستند. در این پژوهش از …

بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۵

اکتبر 7, 2020 0 Comments

پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی های بازاریابی در بین بانک های دولتی و خصوصی استان زنجان”، در سال ۱۳۹۱ توسط پیرایش و علی پور انجام گرفت.نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی در بین بانک های دولتی و خصوصی استان رابطه مثبت و معناداری وجود …