بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در کارکنان شهرداری یزد- قسمت ۱۲

اکتبر 20, 2020 0 Comments

استفاده از احساسات EUT28-EUT33 همچنین پرسش‌های طرح‌شده در مقیاس لیکرت و با گزینه‌های ۱-کاملاً موافقم ۲-موافقم ۳-بی‌نظرم ۴-مخالفم ۵-کاملاً مخالفم موردسنجش قرارگرفته‌اند.۳-۵ – روایی و پایایی پرسش‌نامه پژوهشبه‌منظور اطمینان نهایی از ابزار اندازهگیری و پیش از به‌کارگیری آن در مرحله اصلی جمعآوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت …

فایل – جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه …

اکتبر 13, 2020 0 Comments

معاونت پژوهش و فن آوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی‌ واحدهای …

سایت مقالات فارسی – مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

از ۸ تا ۱۲ ماهگی شروع ادراک اثر رفتارهای خود. پیش بینی عمل خود و عمل دیگران. استفاده از راهبردهای شناخته شده در موقعیتهای تازه. جستجوی چیزی که به طور کامل در پشت پرده پنهان شده است. ناتوانی در درک یک جا به جایی قابل رؤیت. واکنشهای چرخشی سوم[۹۶] از ۱۲ تا ۱۸ ماهگی آزمایش …

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲۵

اکتبر 7, 2020 0 Comments

گام (۱) : مدلسازی ؛ در این گام مساله و هدف مورد نظر به صورت سلسله مراتبی از عناصر که با یکدیگر در ارتباط می باشند درمی آید که این عناصر تصمیم شامل” شاخصهای تصمیم گیری”و” گزینه های تصمیم “می باشند .گام (۲) : قضاوت ترجیحی ؛ مقایسه هایی بین گزینه های مختلف تصمیم بر …