منابع مقالات علمی : بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در کارکنان شهرداری یزد- قسمت ۱۰

اکتبر 20, 2020 0 Comments

در فرمول بالاn= حداقل حجم نمونه لازمN= حجم جامعه آماری (که در این تحقیق ۲۷۶ نفر است)ε= خطای پذیرفته‌شده توسط محقق یا بازه قابل‌تحمل از برآورد پارامتر موردنظر= مقدار به‌دست‌آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار به‌دست‌آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد ۹۶/۱ …