Tag Archiv: پایان نامه در مورد جذب منابع

تحقیق درباره عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک ها و عوامل موثر بر رضایت مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} -ناملموس بودن: مقصود از نامشهود بودن خدمات این است که هنگام خرید نمی توان خدمات را با چشم دید، مزه ی آن را چشید، آنها را احساس... متن کامل

تحقیق درباره عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نوری و فتاحی (1390) در تحقیقی و برای اولین بار در ایران، از روش تجزیه و تحلیل چندمعیاره رضایت (MUSA) جهت اندازه‌گیری و تجزیه و... متن کامل