Tag Archiv: پایان نامه در مورد رضایت مندی مشتریان

تحقیق درباره مقیاس های اندازه گیری و رضایت مندی مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} همچنین در این مطالعه از آنجا که متغیرهای مختلف به صورت همزمان بر متغیر وابسته تأثیرگذار می باشند برای به دست آوردن نتایج... متن کامل

تحقیق درباره عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نوری و فتاحی (1390) در تحقیقی و برای اولین بار در ایران، از روش تجزیه و تحلیل چندمعیاره رضایت (MUSA) جهت اندازه‌گیری و تجزیه و... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد رضایت مندی مشتریان و رضایت مندی مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یاواس و همکارانش نشان دادند که موفقیت نهایی هر برنامه کیفیت خدمات، تنها از طریق خلق و حفظ مشتریان خشنود قابل اندازه گیری... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد ویژگی های جمعیت شناختی و رضایت مندی مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} زیم و همکاران در سال 2010 پژوهشی با عنوان کیفیت خدمت و عوامل تعیین کننده رضایت مشتریان در بیمارستان ها (مطالعه مکوردی در... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد تبلیغات دهان به دهان و مدیریت کیفیت خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در نظریه های نوین مدیریت توجه به اصل مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان به عنوان یکی از جهت گیریهای اصلی تلقی می گردد. در نظام... متن کامل