پژوهش – ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل …

جدول۲-۵ معادله Black-Scholes اصلاح شده(۱۹۹۴، Dos Santos). معادله Black-Scholes دی سنتس   که در آن:B: ارزش فعلی منافع پیش‏بینی شده در پروژهC: ارزش فعلی هزینه‏های

ادامه مطلب