پژوهش – بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های وابسته- …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

سایپا ۱۸۰ ۵۵ ۳۷ ۲/۶۷% جمع ۸۵۵ ۲۶۵ ۱۷۸ ۱/۶۷% ۳-۵ ابزار گردآوری داده‌هابه منظور کسب اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه‌ای محقق ساخته، با الهام از پژوهش‌های پیشین و با توجه به اهداف، پرسش‌های اساسی، و فرضیه‌های پژوهش تنظیم شد. سپس اعتبار پرسشنامه (روایی و پایایی) مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از تایید نهایی، پرسشنامه میان …