منابع مقاله با موضوع شهر تهران، قلب و عروق، کاهش استرس

پرخاشگری دانشجویان. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد. زمستان، 4(16): 34-39.
35- سلیمانی، اکرم.، محمدی، هیوا.، خزایی، حبیب اله.، ارتیاحی، فرانک.، (1390. شیوع اختلالات گفتاری در دانشآموزان مقطع دبستان شهر کرمانشاه. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. تابستان، 3(15): 213-219.
36- شیبانی، تذرجی.، فاطمه، پاکدامن.، دادخواه ، اصغر.، حسن زاده، توکلی.(1388). تأثیر موسیقی درمانی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان. مجله سالمندی ایران. تابستان16(5): 55-68.
37- طباطبایی فر، آزاده سادات. (1389). بررسی تأثیر تمهای آرام بخش موسیقی سنتی ایرانی بر کاهش استرس- اضطراب و افسردگی معلمان زن. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاده اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 100-120.
38- فرازی، مرتضی. (1375). بررسی ارتباط بین اضطراب و لکنت. طرح پژوهشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
39- فلاح، طاهره.، سهرابی، فرامرز.، زاده محمدی، علی. (1390).مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی با تصور هدایت شده و راهبردهای شناختی بر کاهش میزان اضطراب دانشآموزان. دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد. بهار، 1-14 (3):9-16.
40- مرزبان، شهین. (1385). شناخت و درمان لکنت. مجله تعلیم و تربیت استثنایی.زمستان، 62-63: 1-6.
41- نجفی، مصطفی.، حمیدی، مجید.، خیری، سلیمان.، طاووسی، الهام.، عرفان، عارفه. (1389). تأثیر بالشهای آموزشی صوتی در درمان لکنت زبان و اختلال واجشناختی کودکان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. (ویژه نامه توسعه آموزش). زمستان، 10(5): 1257- 1262.
42- نظری، محمدعلی.(1391). لکنت و رسش مغزی. پژوهش در علوم توانبخشی. پاییز. 4(8): 745-753.
43- وزیری، رویا. (1367). بررسی نقش اضطراب و عوامل هیجانی در لکنت زبان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
44- وهابی، سیاوش.(1383). بررسی مقایسهای تأثیر استفاده از روشهای موسیقی درمانی و تن آرامی بر میزان اضطراب بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی.
45- وهابی، سهراب. (1381). تأثیر روشهای موسیقی درمانی و تنآرامی بر میزان اضطراب بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی. مجله اندیشه و رفتار . 3: 75-76.
46- هاشمى، سیما.، ذاکری مقدم، معصومه. (2012).بررسی مقایسهای تأثیر آرام سازی عضلانی و موسیقی درمانی بر سطح اضطراب بیماران در انتظار کاتتریسم قلبى. نشریه پرستارى قلب و عروق. بهار،4(1): 7- 64.
47- Bakhtiar, M., Seifpanahi, S., Anasai, H., Ghanadzade, M., Packman, A. (2010). Investigation of the reliability of the SSI-3 for preschool Persian- speaking children Who stutter, Journal of Fluency Disorders,35: 87-91.
48- Barker, R., Kober, A., Hoerauf, K., Latzke, D., Adel, S., Kain, ZN., et al.(2006). Out-of-hospital auricular acupressure in elde. patients with hip fracture: a randomized double-blinded trial. Journal of Academic Emerg Medical, 13(1): 19-23.
49- Beithchman, C., Clegg, B., (1986). Prevahence of psychiatric Disorder in children with speech and language Disorder. Journal of America of Acadomic of child and AdolecensePsychiatty, 1: 522-535.
50- Blood, G.W., Blood, I.M., Maloney, K., Meyer, C., Qualls, C.D. (2007). Anxiety levels in adolescents who stutter. Journal Commun Disord, 40(6)452 -69.
51- Campbelle, J.M .(2004). Statistical comparison of four effect sizes for single- subject desingns. Journal of Behavior Modification .28, 234-246.
60- Chang, SC., Chen, C.H. (2005). Effects of music therapy on women’s physiologic measures, anxiety, and satisfactionduring cesarean delivery. Journal of Research Nurve Health .28(6): 453-61.
61- Davis. S., Shisca, D., Howell, P. Anxiety in speakers who persist and recover from stuttering. Journal of Commun Disord,40(5): 398-417.
62- Deletole, S.h. (2005). The effectiveness of music therapy in group psychology for adults with mental illness the arts in psychotherap.thesis of University of Miami . 69-78.
63- Gochims, S. (2005). Connections betweenbonding theories and psychodynamic musictherapy . Nordic Journal of Music Therapy, 2-12 (1):100-107.
64- Gold، C., Heldal، T.O., Dahl, T., Wigraam, T.)2005(.Music therapy for schizophrenia or schizophrenia- like illness )Review(. Cochrane Database Syst Reviw, 18(2) :1-12.
65- Wiley, J., Ltd, S., Snder, M., Lindquist, R .(2006). Complementary/ alternatric in nursing (5 Ed) . New York: Springer.
66- Guzzeta, C.E.(1989). Effects of relaxation and musictherapy on patient in a coronary care unit withpresumptive acute myocardial infarction. Journal of Heart Lung.18(6): 609-616.
67- Hough, M. (2010). Melodic Intonation Therapy and aphasia: Another variation on a theme. Journal of APHASIOLOGY, 24 (6-8): 775-786.
68- Jianga, J.Z., Ricksonc, D., Jiang, C. (2013). The effects of sedative and stimulative music on stress reduction depend on music preference. The Art in Psychotherapy, 40:201-205.
69- Jimenez, M., Garc, A., Mart, A., Ver, R., De Haro, J.(2013).Intraoperative stress and anxiety reduction with music therapy: A controlled randomizedclinical trial of efficacy and safety. Journal of vascular nursing , 5(1): 101-106.
70- Lesiuk, T. (2008). The effect of preferred music listening on stress levels of air traffic controllers. The Arts in Psychotherapy. 35: 1-10.
71- Meulen, I., Mieke, E., Sandt-Koenderman,V., Gerard, M., Ribbers, M.D.(2012). Melodic Intonation Therapy: Present Controversiesand Future Opportunities. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,93(1):46-52.
72- Morgan, D ., Morgan, R.K. (2009) Singhe-case Research Methods for the Behavioral and Health Scinces .Los Angeles. Sage Publications.
73- Nordoff, P., Robbins, C. (1971). Therapy in music for handicapped children.
London : Victor Gollancz Ltd. Music therapy in special education. New York: John Day.
74- Norton, A., Zipse, L., Marchina, S., Schlaug, S. (2009). Melodic Intonation Therapy: Shared insights on how it is done and why it might help. Annals of the New York Academy of Science, 1169: 431-436.
75- Person, H., Dolinger. S., .(2004).Effects of music on patients anxiety. Aorn journal, 77: 396-410.
76- Riley, G.D.(1994). Stuttering severity instrument for children and adults- third edition.(SSI-3). Austin, TX:Pro Ed.
77- Shin, H.S., Kim, J.H. (2011). Music Therapy on Anxiety, Stress and Maternal-fetal Attachment in Pregnant Women DuringTransvaginal Ultrasound. Asian Nursing Research. 5 (1): 19-27.
پیوسـتها
بهنام خدا
آزمون روخوانی پایه سوم ابتدایی
باغچه اطفال
من کودکی کنجکاو و فعال بودم. کتاب میخواندم؛ شعرهای کودکانه میسرودم و به نقاشی عشق
می ورزیدم. شبها وقتی همه میخوابیدند، بیدار میماندم و در اندیشههای دور و دراز فرو میرفتم. من با افکار کودکانه خود، راههای تازهای برای بهتر زیستن میجستم.
پس از آنکه دوره مکتب را به پایان رساندم، نزد پدرم شاگردی کردم تا حرفه او را بیاموزم. من از او بنایی و قنادی آموختم اما هیچ یک از این کارها، مرا راضی نمیکرد.
پدرم برای کار به قفقاز رفته بود. من نیز به آنجا رفته و در یکی ازمدرسههایی که به روش جدید اداره می شد، برای آموزگاری پذیرفته شدم. سپس به این کار دل بستم و در آن شوق فراوان از خود نشان دادم؛ زیرا دریافته بودم که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر میتوان به جامعه و مردم خدمت کرد.
پس از مدتی به ایران آمدم تا به میهنم خدمت کنم. درایران، دریافتم که کودکان، پیش از رفتن به مدرسه یا درکوچه و بازار سرگرداناند یا استعداد آنها در کنج خانهها خاموش میشود. به این سبب، به فکر افتادم در تبریز کودکستانی دایر کنم. این نخستین کوکستانی بود که در ایران دایر شد و من آن را باغچه اطفال نامیدم.
درهمان روزها نخست، مادری کودک خود را به باغچه اطفال آورد و گفت: “مدرسههای دیگر، فرزندم را نمیپذیرند.”
او راست میگفت: زیرا آنها نه تنها نمیتوانستند به کودکش خواندن و نوشتن بیاموزند بلکه از نگهداری او نیز عاجز بودند.
بهنام خدا
آزمون روخوانی پایه چهارم ابتدایی
بد شانسی
وقتی بد شانسی به جایی وارد میشود، از گوشهای به گوشه دیگر میخزد. به این طرف وآن طرف پرواز میکند، تا کسی را پیدا کند. روزی، روزگاری، مردی آنقدر فقیر بود که حتی یک تکه چوب نداشت تا در اجاقش بیندازد و آن را گرم نگه دارد. روزی او به جنگل رفت و خواست درختی بیندازد و به خانه بیاورد؛ ولی همه درختها خیلی بزرگ و محکم بودند. مرد مجبور شد بگردد و درخت خشک و سستی را پیدا کند. او گشت و یک درخت مناسب پیدا کرد. همین که تبرش را بالا برد، دید یک دسته گرگ زوزه کشان به طرفش میآیند. مرد تبر را انداخت و فرار کرد. دوید و دوید تا به پلی رسید، همین که خواست از پل رد شود، پل شکست و افتاد. مرد نمیدانست چکار کند. مقابلش رودخانه پر از آب بود و پشت سرش گرگهای گرسنه. دیگر چارهای نداشت و باید تصمیم میگرفت. گرگها هر لحظه به او نزدیکتر میشدند و در لحظه آخر او مجبور شد که به درون آب بپرد؛ ولی چون شنا بلد نبود، زیر آب رفت. ماهی گیرانی که در ساحل نشسته بودند، او را دیدند، پریدند داخل آب و شنا کنان رفتن و او را به خشکی آوردند. پشتش را به یک دیوار کهنه تکیه دادند تا در آفتاب گرم شود و نیرو بگیرد. مرد به هوش آمد و از ماهی گیرها تشکر کرد و خواست که سرنوشتش را برای آنها تعریف کند، که دیوار رویش خراب شد و او را کشت.
بهنام خدا
آزمون روخوانی پایه پنجم
محبّت
دو دوست با پای پیاده از جادّهای در بیابان عبور میکردند. بین راه بر سر موضوعی اختلاف پیدا کردند و به مشاجره پرداختند. یکی از آنها از سر خشم بر چهرهای دیگری سیلی زد.
دوستی که سیلی خورده بود، سخت آزرده شد اما بدون آنکه چیزی بگوید، روی شنهای بیابان نوشت: “امروز بهترین دوست من، بر چهرهام سیلی زد.”
آن دو کنار یکدیگر به راه ادامه دادند تا به یک آبادی رسیدند. تصمیم گرفتند قدری آنجا بمانند و در کنار برکه آبی استراحت کنند. ناگهان شخصی که سیلی خورده بود، لغزید و در برکه افتاد. دوستش به کمکش شتافت و او را نجات داد. بعد از آنکه از غرق شدن نجات یافت، بر روی صخره سنگی این جمله را حک کرد: “امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد.”
دوستش با تعجب از او پرسید : “بعد از آن که من با سیلی تو را آزردم، تو آن جمله را روی شنهای صحرا نوشتی ولی این جمله را روی صخره حک میکنی؟”
آن دوست لبخندی زد و گفت: “وقتی کسی ما را آزار میدهد، باید روی شنهای صحرا بنویسیم تا باد آن را پاک کنند اما وقتی کسی محّبتی درحق ما میکند، باید آن را روی صخره حک کنیم تا هیچ

دیدگاهتان را بنویسید