منابع مقاله درمورد معنادار بودن، اندازه شرکت، سطح معنادار

نوامبر 30, 2018 0 Comments

4-4-2 آزمون فرضیه های تحقیق
برای تعیین معناداری مدل رگرسیون از آماره فیشر استفاده شده است. با مقایسه ی آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و n-K در سطح خطای 5% محاسبه شده، مدلهای فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی معنادار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است، آماره t بدست آمده با t جدول که با درجه آزادی n-k در سطح اطمینان 95% محاسبه شده است، مقایسه می شود. چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنادار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته است. دو مدل مورد استفاده در این تحقیق، برای آزمون فرضیات پژوهش بصورت زیر است:
مدل4-1
مدل4-2
4-4-2-1 آزمون فرضیه اول
هدف ازفرضیه اول آزمون تاثیر نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش یک شرکت بر روشهای اندازهگیری عملکرد سودآوری است. مشخصاً سوال تحقیق این است آیا رابطه معناداری بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری یک شرکت و سودآوری وجود دارد. در فرضیه یک هدف رسیدن به این نتیجه است، اگر یک شرکت از رویکرد متهورانه در مورد سیاست سرمایهگذاری خود استفاده کند یعنی با حداقل سطح سرمایهگذاری در دارئیهای جاری، انتظار رود سودآوری شرکت افزایش یابد، این رویکرد به تنهایی با دیگر متغیرهای کنترلی به شرکت برای اجتناب از اتلاف منابع و نگهداری سود بالای شرکت کمک خواهد کرد. گزینه دیگر، رویکرد محافظه کارانه سیاست سرمایهگذاری است. این سیاست تاکید میکند، بخش بیشتری از سرمایه در دارائیهای نقدی قرار داده شود. از طرف دیگر، این رویکرد از رشد بالا در سودآوری یک شرکت حمایت نمیکند. بنابراین، بیانیه بالا با یک تجزیه و تحلیل فرضیه به شرح زیر مورد آزمون قرار میگیرند.
که سودآوری پایین ترین سطح سیاست سرمایهگذاری در سرمایه در گردش شرکتها را نشان میدهد وسودآوری بالاترین سطح سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش شرکتها را نشان میدهد.
جدول 4-6: نتایج میانگین وانحراف معیار 8 ساله نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش و بازده داراییها
صنایع
میانگین(انحراف معیار)
میانگین(انحراف معیار)
ROA
WCIP
منسوجات
04/0
?03/0?
86/0
?03/0?
ماشین آلات و تجهیزات
04/0
?12/0?
82/0
?07/0?
پیمانکاری صنعتی
01/0
?11/0?
76/0
?05/0?
مواد و محصولات دارویی
14/0
?07/0?
74/0
?11/0?
قند و شکر
16/0
?06/0?
73/0
?07/0?
خودرو و ساخت قطعات
07/0
?07/0?
72/0
?12/0?
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
07/0
?02/0?
70/0
?25/0?
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
07/0
?08/0?
66/0
?09/0?
لاستیک و پلاستیک
07/0
?14/0?
66/0
?09/0?
ساخت محصولات فلزی
05/0
?14/0?
66/0
?08/0?
فلزات اساسی
09/0
?14/0?
60/0
?11/0?
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
10/0
?08/0?
59/0
?26/0?
کاشی و سرامیک
07/0
?09/0?
59/0
?1/0?
محصولات شیمیایی
19/0
?16/0?
58/0
?19/0?
سایر محصولات کانی غیرفلزی
09/0
?11/0?
53/0
?21/0?
استخراج کانه های فلزی
16/0
?18/0?
49/0
?32/0?
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
12/0
?08/0?
47/0
?06/0?
محصولات چوبی
04/0
?07/0?
42/0
?05/0?
استخراج ذغال سنگ
28/0
?09/0?
42/0
?07/0?
سیمان، آهک و گچ
25/0
?13/0?
32/0
?21/0?
جدول 4-6 نتایج میانگین و انحراف معیار نسبت سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش(WCIP) و بازده دارائیها(ROA) مربوط به 8 ساله صنعت را نشان می دهد. سوال این بود که آیا پایین ترین میانگین نسبت WCIP بطور متوسط با نسبت بالای ROA در ارتباط است؟ این هدف، به وضوح مطابق با مشاهده هر یک از صنایع استفاده شده در این مطالعه نیست.
نمودار 4-1: میانگین 8 ساله سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش صنعت
نمودار 4-2: میانگین 8 ساله بازده دارائیها صنعت
در نمودار 4-1 متوسط نسبت WCIP صنعت سیمان ، آهک و گچ کمترین میانگین با 32/0 را دارا می باشد، در حالیکه مشابه آن در میانگین ROA (نمودار 4-2) با 25/0 بالاترین نمیباشد. متوسط نسبت WCIP صنعت منسوجات دارای بالاترین میانگین با 86 میباشد در حالیکه نتایج ROA آن با 04/0 پایئنترین میانگین نمیباشد. بنابراین یک شرکت با کمترین سرمایهگذاری در دارائیهای جاری نمودار (4-1) بیشترین ROA (نمودار 4-2) را ندارد.
انحراف معیار که در جدول 4-6 اورده شده است، نمودارآن 4-3 میباشد.
نمودار 4-3: انحراف معیار 8 ساله سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش صنعت
نرخ ریسک به عنوان بزرگترین انحراف معیار تفسیر میشود ، انحراف معیار سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش (WCIP) یعنی بیشترین تغییرات دادهها باید در ارتباط بین دارائیهای جاری و کل دارائیهای صنعت باشد. نسبت WCIP صنعت استخراج کانههای فلزی با 32/0 بیشترین انحراف معیار و صنعت منسوجات با03/0 کمترین انحراف معیار را دارد همچنین همان قضاوت را میتوان نسبت به تغییرات موجود بین درصد سود آوری(ROA) داشت، درصد ROA با تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر ارزش دفتری دارائیها اندازهگیری میشود. در نمودار 4-4 انحراف معیار ROA صنعت ماشین آلات با 02/0 کمترین و صنعت استخراج کانههای فلزی با 18/0 بیشترین مقدار را نشان میدهد.بنابراین همان نتیجه ای که از میانگین این دو نسبت گرفته شد دوباره مورد تایید قرار می گیرد.
نمودار 4-4: انحراف معیار 8 ساله بازده دارائیها صنعت
به هر حال به منظور بررسی معنیداری ارتباط روشهای سودآوری عملکرد (Tobin’sQ و ROA) با سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش (WCIP) دو مدل تخمین زده شده است و برای بررسی بیشتر تفاوت بین ارزشهای صنعت از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده میشود. بخش بعدی درا ین تجزیه و تحلیل به مقایسه تاثیرWCIP بر روشهای اندازهگیری سودآوری شرکت میپردازد. سودآوری در پژوهش حاضر ازطریق 1)بازده داراییها(ROA) 2)کیو توبین(Tobin’sQ) اندازهگیری میشود. در ابتدا به تجزیه و تحلیل روی ROA و WCIP پرداخته میشود.
4-4-2-1-1 نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه درگردش در مقابل بازده دارائی
نمودار 4-5 پراکنش خط رگرسیون ساده بین ROA و WCIP را نشان می دهد. افزایش دارائیهای جاری باعث افزایش در روند بازده میشود نتیجه این بررسی مخالف پیشبینی قبلی میباشد که توصیه میکرد پائینترین سطح دارائیهای جاری، بالاترین ROA را به همراه دارد.
نمودار 4-5: افزایش در روند ROA در نتیجه افزایش WCIP
جدول4-7: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش
متغیرها
I)) ROA
ROA (II)
بازده داراییها(بخش اول)
بازده داراییها(بخش دوم)
ضریب
احتمال
ضریب
احتمال
WCIP
سیاست سرمایه گذاری
164/0
0001/0
0974/0
0016/0
SIZE
اندازه
——
——
0547/0
0002/0
GROWTH
رشد
——
——
0598/0
0000/0
LVRG
اهرم مالی
——
——
3703/0-
0000/0
DW
دوربین واتسن
926/1
960/1
R-sqared
ضریب تعیین
55/0
72/0
(Prob)F-statistic
آماره فیشر
0000/0
0000/0
جدول 4-7 نتیجه تخمین معادله متغیر وابسته ROA را با متغیر مستقل WCIP یکبار بدون حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-3) و یکبار با حضور متغیرهای کنترل (ضمیمه الف-4) نشان می دهد.
جدول 4-7 در دو بخش طراحی شده است و هرکدام تاثیر ROA را روی متغیرهای جانشین نشان می دهد. اولین قسمت () ROA(I) ) فقط تاثیر متغیر مستقل WCIP را بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی تخمین می زند و تخمین معادلهI)) ROA نشان می دهد اگر نسبت سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش یک درصد افزایش یابد نسبت ROA به اندازه16 درصد با خطای 01/0 درصد افزایش می‌یابد.
بخش دوم جدول 4-7 نشان می دهد معادله ROA(II) گنجاندن متغیرهای کنترلی را در این معادله توجیه میکند و وارد کردن متغیرهای کنترلی در معادله ROA(II) اثرات جزئی را در نتیجه تخمین نشان می دهد. معادله ROA(II) همانند نتیجه تخمین معادلهI)) ROA ولی با کاهش 6 درصدی ضریب متغیر مستقل WCIP معنی آماری دارد اندازه شرکت یک تاثیر مثبت روی ROA دارد، درست مثل رشد شرکت که 6 درصد را نشان می دهد. اما اهرم مالی یک تاثیر منفی روی ROA دارد،به گونه ای که یک درصد افزایش در اهرم مالی حدوداً 37% مقدار ROA را کاهش می دهد. بنابراین فرضیه صفر پذیرفته وفرضیه مقابل آن رد می شود و می توان نتیجه گرفت که شرکت ها ی عضو نمونه این پژوهش، در این زمینه محافظه کارانه عمل می کنند نتایج برست آمده، مشابه نتایج مطالعه نظیر و افزا (2009) در پاکستان و اپتو (2012)در آمریکا در همین زمینه میباشد. مدل برازش شده به شرح زیر می باشد:
مدل4-3
از آماره فیشر برای تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون استفاده شد. با توجه به جدول 4-7 مقدار خطای این دو مدل (Prob f-statistic) کمتر از سطح معنیدار 05/0 میباشد لذا فرض خطی نبودن هر دو مدل رد میشود در نتیجه میتوان گفت که دو مدل رگرسیون خطی طراحی شده این فرضیه معنادار است. به طوریکه ضریب تعیین مدل I)) ROA و ROA(II) به ترتیب برابر 56/0 و 72/0 میباشد بدین معناست که در مدل I)) ROA حدود 56 درصد و مدل ROA(II) حدود 72 درصد از تغییرات متغیر وابسته (بازده دارائی) بوسیله متغیر مستقل (سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش) قابل پیشبینی است. باید توجه کرد با حضور متغیرهای کنترلی میزان قابلیت پیش بینی تغییرات متغیر وابسته بوسیله متغیر مستقل مدل افزایش مییابد. در مدل ROA(II) علاوه بر متغیر مستقل WCIP متغیرهای کنترلی هم اضافه می شود، برای اینکه مشخص کنیم آیا این متغیرهای اضافه شده اثر معناداری در توضیح تغییرات متغیر وابسته دارند از آزمون متغیرهای حذف شده استفاده کردیم. با توجه به نتایج حاصل از این آزمون(ضمیمه الف-5)، فرضیه صفر در سطح معناداری 5 درصد رد میشود. بدین معنا که متغیرهای کنترلی جزو متغیرهای اصلی مدل بوده و به معادله تعلق دارند.
با توجه به نتایج تخمین مدل ROA(II) طبق جدول 4-7 مقدارآماره دوربین واتسن برای متغیرهای تحقیق 96/1 (بین 5/1 تا 5/2) می باشد، میتوان نتیجه گرفت که باقیمانده ها ناهمبسته هستند. بعلاوه با توجه به جدول ماتریس همبستگی متغیرها (ضمیمه الف-6) کلیه مقادیر نزدیک صفر میباشد بنابراین می توان گفت تقریبا همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
در نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده(ضمیمه الف-7) روندی مشاهده نشده وتقارن مشاهدات حول خط صفر میباشد، بنابراین همگنی در واریانس باقیمانده ها مورد تایید قرار گرفته است. بعلاوه با توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره های VIFکوچکتر از 5 ومقادیرTOL نزدیک به یک می باشند (ضمیمه الف-8)، بنابراین مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی نیز در مدل مشاهده نشد. در مجموع با توجه به تایید تمام فرضیات زیربنایی، به نتایج حاصل از مدل می توان اطمینان کامل داشت.
4-4-2-1-2 نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین
نمودار 4-6 پراکنش خط رگرسیون ساده بین Tobin’s]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *