مقاله رایگان درباره هیدرولیک، اندازه گیری، دانشگاه شیراز

نوامبر 30, 2018 0 Comments

به نام خدا
اظهار نامه
اینجانب جلیل نژادی دانشجوی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی شیراز اظهار می نمایم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهار می نمایم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه، دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام ونام خانوادگی :
تاریخ و امضاء:
به نام خدا
طراحی، ساخت و ارزیابی ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک به منظور کاشت مستقیم ذرت در بقایای گندم
به کوشش
جلیل نژادی
پایان نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به عنوان
بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته ی:
مکانیک ماشین های کشاورزی
از دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی کمیته پایان نامه، با درجه :
دکتر محمد حسین رئوفت، استاد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی (رییس کمیته)…………….
دکتر سید حسین کاپرورفرد، استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی……………………………….
دکتر رامین جعفری، استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی…………………………………………….
دکتر سید عبدالرضا کاظمینی، استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات…………………………………………..
بهمن 90
تقدیم به :
بخش مکانیک ماشین های کشاورزی
دانشگاه شیراز
سپاسگذاری
صدها فرشته بوسه بر آن دست می زند
کز کار خلق یک گره بسته وا کند
سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکلاتشان یاری شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و بصیر است. سپاس از خانواده ام پدر، مادر، برادران و خواهرانم که بدون یاری و تشویقشان، به یقین در این امر موفق نبودم: همچنین از استاد ارجمندم جناب دکتر محمد حسین رئوفت تشکر و قدردانی به عمل می آورم که در تمام مراحل کار دلسوزانه و مدبرانه مرا یاری نمود. از استادان مشاورم، آقایان دکتر سید حسین کارپرورفرد، دکتر رامین جعفری و دکتر سید عبدالرضا کاظمینی به سبب مشاوره های ارزشمندی که به من ارائه دادند، مراتب تشکر و قدردانی را به عمل می آورم. بر خود لازم می دانم که از دوستان خوب و صمیمی ام آقایان امیر رحمانی، عباس لطفی، زاهد خالدیان و کمال میری، کمال خانی و شورش سلیمی آذر به خاطر کمک های بی دریغشان نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم و برایشان آرزوی سلامتی توام با موفقیت روز افزون دارم. از تکنسین های محترم بخش مکانیک ماشین های کشاورزی به دلیل کمک های فنی شان و همچنین همکلاسی ها و سایر دوستان خوبم نهایت تشکر را دارم.
چکیده
طراحی، ساخت و ارزیابی ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک به منظور کاشت مستقیم ذرت در بقایای گندم
به کوشش:
جلیل نژادی
کاشت مستقیم ذرت در بقایای گندم در مناطق خشک و نیمه خشک مشکلاتی را به همراه دارد. سفتی زمین به لحاظ تبخیر زیاد و همچنین وجود بقایای انبوه در سطح مزرعه مشکل عدم نفوذ شیاربازکن ها را به دنبال دارد. در تحقیق حاضر اثر پیش بر دندانه دار محرک روی قابلیت نفوذ کارنده در در اینگونه شرایط مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا پیش بر دندانه دار مجهز به هیدروموتور ساخته و روی یک ردیفکار مرسوم سوار شد. سپس تاثیر سه سطح نسبت سرعت پیش بر (نسبت سرعت خطی پیش بر به سرعت پیشروی: 2/1، 2، 3) در دو سطح میزان بقایای اولیه (بسته بندی شده و خارج شده و تمام بقایا) ودر دو حالت بکارگیری و عدم بکارگیری ضمیمه ردیف تمیزکن روی عمق کاشت، یکنواختی عمق کاشت، شاخص سرعت جوانه زنی، میزان بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت و شاخص های مربوط به فواصل بین بذرها (چندتایی، نکاشت، کیفیت تغذیه و دقت) مورد بررسی قرار گرفت. سپس نتایج با تیمار شاهد (پیش بر غیر محرک) مقایسه شدند. نتایج نشان داد که عمق کاشت ویکنواختی آن با افزایش نسبت سرعت به طور معنی داری افزایش یافته است به طوریکه در نسبت سرعت 2 عمق کاشت مطلوب (5 سانتی متر ) با حداکثر یکنواختی حاصل شد. شاخص سرعت جوانه زنی با افزایش عمق کاشت در نتیجه افزایش نسبت سرعت افزایش یافت. بیشترین مقدار شاخص سرعت جوانه زنی در نسبت سرعت 2 حاصل شد. پیش بر دندانه دار محرک به علت کاهش میزان بقایای سطحی روی ردیف ها با کاهش دو شاخص نکاشت و دقت همراه بود که مطلوب می باشد. کاشت با کارنده مجهز به ردیف تمیزکن در نسبت سرعت 2 و در کرت های بقایای بسته بندی شده 31% کاهش در شاخص نکاشت و 33% کاهش در شاخص دقت را به دنبال داشت. شاخص کیفیت تغذیه در همان شرایط 70 در صد بود که نسبت به تیمار شاهد 11% افزایش داشته است.
فهرست مطالب
شماره و عنوان صفحه
فصل اول 1
مقدمه 2
فصل دوم 9
مروری بر پژوهش های گذشته 10
2- 1- کارنده های سیستم های حفاظتی 10
2-2- روشهای ارزیابی کار ردیفکار 11
2-2-1- میانگین 12
2-2-2- انحراف معیار 12
2-2-2-1- شاخص چند تایی 14
2-2-2-2- شاخص نکاشت 14
2-2-2-3- شاخص کیفیت تغذیه 14
2-2-2-4- دقت 15
2-3- بیان میزان بقایای گیاهی 15
2-3-1- درصد پوشش سطح 15
2-4- روش محاسبه بقایای سطحی 16
2-4-1- روش مقایسه عکس 16
2-4-1- روش محاسبه ای تبدیل وزنی 16
2-5- عوامل موثردر کاشت ذرت 17
2-5-1- تاثیر یکنواختی فاصله بذر روی ردیف و سرعت کاشت بر عملکر د 17
2-5-2- عمق کاشت 21
2-3- ضمائم کارنده ها برای سیستم های حفاظتی 22
2-3-1- ردیف تمیزکن 22
2-3-2- پیش بر 22
2-4- پژوهش های انجام گرفته بر روی ردیف تمیزکن ها ، پیش برها و مقایسه آنها 23
فصل سوم 35
مواد و روشها 36
3-1- اهداف کلی پژوهش 36
3-2- طرز کار ریفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک استفاده شده در این پژوهش 36
3-3- اجزای تشکیل دهنده ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک 38
3-4- مراحل طراحی و ساخت ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک 39
3-4-1- ساخت پیش بر دندانه دار 40
جدول 3-1 40
3-4-2- ساخت مکانیزم شیاربازکن دوبشقابی 41
3-4-3- اضافه کردن ردیف تمیزکن 43
3-4-5- اجزای به کار رفته در مدار هیدرولیک برای محرک کردن پیش بر دندانه دار 46
3-4-6- طراحی سیستم انتقال قدرت هیدرولیکی 49
3-4-6-2- انتخاب هیدروموتور 50
3-4-7- طراحی سیستم رانش تسمه ای از پولی محرک پروانه مکنده به پولی قرار گرفته بر روی شافت پمپ هیدرولیک (بر اساس استاندارد ASAE) 51
3-4-8- طراحی سیستم رانش زنجیری از پولی قرار گرفته بر روی شافت هیدروموتور به پولی قرار گرفته روی پیش بر (بر اساس استاندارد ASAE ) 55
3-5- طرح آماری استفاده شده در پژوهش 57
3-6- شرایط مزرعه محل پژوهش 58
3-7- تعیین میزان بقایای لازم برای حفظ شرایط خاکورزی حفاظتی 59
3-8- اندازه گیری میزان بقایا در مزرعه 60
3-9- محاسبه نسبتهای سرعت پیش بر محرک 61
3-10- مراحل انجام پژوهش 62
3-10-1 آماده سازی زمین و اعمال تیمارها 62
3-10-2- عملیات کاشت و آبیاری 63
3-11- روشهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش 64
3-11-1- اندازه گیری میزان بقایای بجا مانده بر روی ردیف های کشت 64
3-11-2- سرعت سبز شدن 65
3-11-3- اندازه گیری فاصله بین بوته ها 66
3-11-4- اندازه گیری عمق قرار گیری بذر 67
فصل چهارم 36
بحث و نتایج 71
4-1- ارزیابی بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت 71
4-2- ارزیابی عمق کاشت 74
4-3- ارزیابی انحراف معیار عمق کاشت 77
4-4- ارزیابی شاخص سرعت جوانه زنی 80
4-5- ارزیابی شاخص های کاشت 84
4-5-1- ارزیابی شاخص چند تایی 85
4-5-2- ارزیابی شاخص نکاشت 87
4-5- 3- ارزیابی شاخص کیفیت تغذیه 90
4-5-4- ارزیابی دقت 94
4-6- نتایج کلی 97
4-7- پیشنهادات 97
فصل پنجم 71
فهرست منابع 100
فصل ششم 117
پیوست 107
فهرست شکلها
عنوان و شماره صفحه
شکل ‏21: سه نوع پیش بر صاف، کنگره ای و دندانه دار مورد مطالعه در تحقیق بیانچینی و همکاران 29
شکل ‏22: بقایای برش خورده توسط دو پیش بر صاف (b) و دندانه دار (a) 29
شکل ‏23: (الف) یک واحد برش دوتائی مجهز به دو شیار بازکن فعال هم محور (ب)شماتیک مسیر انتقال نیرو به واحد برش 32
شکل ‏24: (الف) نصب یک دیرک افزار در انتهای ماشین جهت نصب لوله های سقو ط بذر و پو شاننده ها ی شاخکی (ب) لوله های سقوط بذر متصل به بازوهای فنری نصب شده بر روی دیرک افزار عقب 33
شکل ‏31: انتقال قدرت از پولی محرک (که خود توسط چهار شاخ کاردان به پی تی او وصل می شود) به پروانه مکنده و پمپ هیدرولیک 38
شکل ‏32: بخش های اصلی ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک 39
شکل ‏33: پیش بر دندانه ای ساخته شده در این پژوهش 41
شکل ‏34: شیار بازکن ساخته شده در این پژوهش 42
شکل ‏35: نحوه اتصال بازوهای شیار بازکن به شاسی 42
شکل ‏36: ردیف تمیزکن استفاده شده در این تحقیق 43
شکل ‏37: نحوه اتصال ردیف تمیزکن به شاسی و محل قرارگیری آن 44
شکل ‏38: شماتیک پوشاننده به همراه ابعاد و اندازه آن (نمای بالا) 45
شکل ‏39: پوشاننده و نحوه اتصال آن به شاسی 45
شکل ‏310: مدار هیدرولیک طراحی شده در این تحقیق 46
شکل ‏311: هیدروموتور و پمپ هیدرولیک استفاده شده در مدار هیدرولیک به ترتیب از راست به چپ 47
شکل ‏312: شیر تنظیم جریان هیدرولیک و شیر فشار شکن به ترتیب از راست به چپ 48
شکل ‏313: مخزن روغن و شیلنگها و اتصالات هیدرولیک به ترتیب از راست به چپ 48
شکل ‏314: پمپ هیدرولیک چرخنده خارجی با جابجایی ثابت 50
شکل ‏315: هیدروموتور روتاری با جابجایی ثابت 51
شکل ‏316: نمایی از مزرعه بعد از عملیات برداشت محصول قبلی 58
شکل ‏317: تیمار بقایای دست نخورده 60
شکل ‏318: تیمار بقایای بسته بندی شده 60
شکل ‏319: تصویر ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک در مزرعه 63
شکل ‏320: تصویری از بوته های سبز شده ذرت در کنار بقایا در تیمار کل بقایا 65
شکل ‏321: اندازه گیری فاصله بین بوته ها با استفاده از متر فلزی 66
شکل ‏322: وسیله ساخته شده برای نمونه گیری عمق کاشت 67
شکل ‏323: مراحل اندازه گیری عمق کاشت 68
شکل ‏41: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر میزان بقایای سطحی………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
شکل ‏42: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر عمق کاشت 77
شکل ‏43: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر انحراف معیار عمق کاشت 80
شکل ‏44: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر شاخص سرعت جوانه زنی 84
شکل ‏45: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر شاخص چند تایی 87
شکل ‏46: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر شاخص نکاشت 90
شکل ‏47: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر شاخص کیفیت تغذیه 94
شکل ‏48: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر شاخص دقت 97
فهرست جدول ها
عنوان و]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *