Category Archives: بهترین

اعتیاد و رابطه ان با شخصیت

اعتیاد و شخصیت: الکادر و همکاران (2009) طی پژوهش خود با مطالعه روی 183 نفر از اعضای مرکز اعتیاد و بهداشت روان به این نتیجه رسیدند که افرادی که دلپذیرترند و از روان رنجورخویی کمتری رنج می... متن کامل

نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

تعریف بازی به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری که به صورت گروهی یا فردی انجام پذیرد و موجب کسب لذت و اقناع نیازهای کودک شود بازی گویند. نقش بازی در رشد اجتماعی کودک موجب ارتباط... متن کامل

فرضیه ها و اصول مربوط به امید و ماهیت انسان

فرضیه ها و اصول مربوط به امید و ماهیت انسان امید درمانی یک الگوی شناختی از انگیزش انسان است. همه افراد ظرفیت افکار امیدوارانه دارند. سطح تفکر امیدوارانه می­تواند افزایش یابد. تقریباً... متن کامل

 مکاتب و نظریه‌های اخلاق حرفه‌ای

 مکاتب و نظریه های اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای در سنت با محوریت انسان و انگیزه خدمت به دیگران بوده که در طول تاریخ متحول گردیده است؛ اما امروزه گاه انسان در خدمت حرفه و حرفه نیز ابزاری... متن کامل

منظور از فلسفه اخلاق چیست؟

فلسفه اخلاق منظور از فلسفه اخلاق، علمی است که به تبیین اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق می پردازد و بعضاً مطالبی از قبیل: تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق و سیر تحول آن را نیز متذکر می... متن کامل

شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحی

شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحییافته¬های جمعیت شناختی درباره انواع رفتارهای آسیب به خود نشان می¬دهند در سالهای اخیر بروز این رفتارها بیشتر شده است. در اوایل دهه 1980 بنابر... متن کامل

انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب ماهیت

انواع آموزشهای ضمن خدمت آموزش ضمن خدمت با توجه به ماهیت آموزش ها، مدت زمانی که برای آموزش در نظر گرفته می شود و نیز هدف و منظور از آموزش، متفاوت است. به این اعتبار آموزش های ضمن خدمت را... متن کامل

عوامل مؤ ثر بر شادی چیست؟

عوامل مؤ ثر بر شادی: مجموعه نظریه پردازان و پژوهشگران در کارهای عملی خود سعی کرده اند منابع و عوامل مؤثر بر شادی یا شادکامی را معرفی نمایند. آرگایل،(2001) در کتاب خود به عنوان: روان شناسی... متن کامل

نظریه­ های شخصیت از دیدگاه روانشناختی و رابطه آن بر مدیریت تعارض

شخصیت کلمه شخصیت در انگلیسی از واژه لاتین پرسونا اقتباس شده است و در اصل اشاره به نقاب­ هایی دارد که توسط هنرپیشگان تئاتر در نمایش­های یونان باستان به صورت زده می­شد و در عین حال... متن کامل

الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی

الگوهای چند بعدی : مدل اریلی و چتمن : اریلی و چتمن ( 1986 ) الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که از طریق آنها... متن کامل