مقاله رایگان درباره نیروی کشش، اندازه گیری، عوامل موثر

نوامبر 30, 2018 0 Comments

به طور کلی کاشت عمق کاشت 2 اینچ (5 سانتی متر) برای ذرت در اکثر حالت های خاکورزی مناسب است اما زمانی که کشت زودتر انجام می شود و دمای خاک کم است عمق کاشت کمتر در نظر گرفته می شود برای این حالت عمق کاشت 5/1 اینچ مناسب است از طرف دیگر زمانی که کاشت به تعویق افتاده و سطح خاک خشک شده است افزایش عمق کاشت 1 تا 2 اینچ به دلیل مرطوب بودن لایه های زیرین پیشنهاد می شود(Farnham, 2001).
2-3- ضمائم کارنده ها برای سیستم های حفاظتی
2-3-1- ردیف تمیزکن23
یک راه حل جدید برای مشکل بقایای گیاهی افزودن ردیف تمیزکن در جلوی شیار بازکن ها است. کار این ضمیمه تمیز کردن روی ردیف کاشت از بقایای گیاهی و آماده کردن شرایط مناسب برای کار شیار بازکن کارنده برای نفوذ در خاک و قرار دادن بذر در عمق مناسب است (Tanaka et al., 1997).
2-3-2- پیش بر24
برای خاک ورزی حفاظتی لازم است تغییراتی در شیوه های متداول کشاورزی بوجود آید. برای اینکه در روش بی خاک ورزی کارنده های متداول کارایی قابل قبولی داشته باشند، چندین راه برای اصلاح آنها پیشنهاد شده است. متداول ترین راه اصلاح ماشینهای کاشت سوار کردن بعضی از پیش برهای دوار در جلوی شیار باز کن است (Erbach D.C, 1981). از پیش بر برای برش بقایای محصول و خرد کردن خاک استفاده می شود تا بتوان عمق کاشت و پوشش روی بذر را بهتر کنترل کرد. پیش برها به طور کلی در پنج شکل ساده، لبه کنگره دار، حبابی، مضرس و موج دار تولید می شود.
2-4- پژوهش های انجام گرفته بر روی ردیف تمیزکن ها ، پیش برها و مقایسه آنها
تمیز کردن بقایا از روی ردیف های کاشت به پهنای 10 تا 15 سانتی متر باعث گرم شدن سریعتر خاک شده و تماس بهتر خاک با بذر را ایجاد می کند که در نتیجه، سبز شدن بذرها تسریع می شود. بکارگیری ردیف تمیزکن در تناوب ذرت- ذرت باعث افزایش عملکرد تولید شده است اما در تناوب ذرت- سویا تاثیر ندارد. ارتفاع ذرت با استفاده از ردیف تمیزکن تغییر معنی داری نسبت به حالت عدم استفاده از ردیف تمیزکن ندارد (Randall And Vetsch, 1999).
کاسپر (Kaspar, 1990) در گزارش تحقیقات خود که در آن بقایای گیاهی بعد از کاشت با دست بر روی ردیف کاشت در مزرعه قرار داده شده بود، به نحوی که عرض نوار خالی شده از بقایا قابل کنترل بود، بیان کرد که با افزایش عرض نوار خالی از بقایا زمان لازم برای سبز شدن ذرت را به صورت لگاریتمی کاهش و عملکرد به صورت تابع لگاریتمی افزایش یافته است.
کاسپر و ارباخ (Kasper and Erbach, 1998) تحقیق سه ساله ای را روی ضمیمه های کارنده سیستم بی خاکورزی برای بهبود قرارگیری ذرت انجام دادند. آنها سه ضمیمه پیش بر آفست حبابی، ردیف تمیزکن خودگردان افقی و ردیف تمیزکن دوبشقابی را بررسی کردند. آنها در نتایج تحقیق خود به این موارد اشاره کردند: در طول این سه سال تیمار استفاده از پیش بر نسبت به ضمیمه های دیگر بیشتر از خود بقایا به جا گذاشته است. هر دو ضمیمه ردیف تمیزکن نسبت به هم تفاوت معنی داری از لحاظ قدرت تمیز کردن ردیف نداشتند. وجود بقایای سطحی باعث افزایش عدم تماس بذر با خاک شده است. بقایا می تواند به جای بریده شدن به وسیله پیش بر ها و شیار بازکن ها ی بشقابی در خاک فرو برده شود و بذر به جای قرار گرفتن بر روی خاک بر روی بقایا قرار می گیرد. در تیمارهایی که از ردیف تمیزکن استفاده شده است سرعت سبز شدن نسبت به تیمارهایی که از پیش بر استفاده شده است افزایش یافته است. هیچکدام از ضمیمه ها در تعداد نهایی گیاهان سبز شده تاثیر معنی داری نداشت. ارتفاع بوته ها در تیمارهایی که بقایا ی آنها کنار زده شده است ، افزایش داشته است. هیچکدام از ضمیمه ها تاثیر معنی داری روی عملکرد نداشته است.
توده بقایای گندم به سختی توسط پیش برها بریده می شود، در نتیجه کنار زدن آنها می تواند کار شیار بازکن را راحت تر کند. اضافه کردن ضمیمه ها از قبیل پیش بر و ردیف تمیز کن ها باعث بهبود کارایی کارنده ها در سیستم های بی خاکورزی می شود و تماس بهتر بذر با خاک را موجب می شود. برای بکاربردن پیش بر ها نیاز به وزن بیشتری روی آنها است تا توانایی بریدن بقایا و نفوذ درخاک را داشته باشد. کنار زدن بقایا توسط ردیف تمیزکن باعث افزایش عمر شیاربازکن به ویژه نوع بشقابی می شود، چون دیگر شیاربازکن نیاز به بریدن بقایای گیاهی و بازکردن شیار از میان آنها ندارد. در صورتی که علف کش ها به صورت قبل از کشت و سرار پاشی25 در مزرعه پخش شده باشد، ردیف تمیزکن آنها را از ردیف کاشت کنار می زند و این می تواند از معایب به کارگیری ردیف تمیز کن ها باشد (Taylor and Schrock, 2000).
در مورد به کارگیری ردیف تمیزکن ها رعایت نکات ذیل ضروری است: 1- نباید از ردیف تمیزکن انتظار داشت دائما بچرخد زیرا عمق کاری ردیف تمیزکن کم در نظر گرفته شده است تا خاک را جابجا نکند 2- ردیف تمیزکن نباید خاک را جابجا کند. در به کارگیری ردیف تمیزکن تنها کنار زدن بقایا مدنظر است. 3- سرعت کاشت را نباید کم در نظر گرفت. سرعت پیشروی از عوامل موثر در کنار زدن بقایای گیاهی است و باید سرعت بهینه انتخاب شود. در صورت کار کردن ردیف تمیزکن در عمق زیاد خاک سطحی که دارای ارزش زیاد است، توسط ردیف تمیز کن از روی ردیف کنار زده شده و در جوی ریخته می شود. اثر منفی دیگر کارکردن ردیف تمیزکن در عمق زیاد این است که ردیف تمیزکن در روی پشته ها کانال کوچکی ایجاد می کندکه آب در آن جمع می شود این امر ضمن تخریب پشته برای بیرون آمدن جوانه از خاک اشکال ایجاد می کند. در صورت تخریب پشته توسط ردیف تمیزکن چرخهای فشاردهنده که اکثرا کثرا کار اندازه گیری میزان بذر را به عهده دارند، روی زمین ناصاف حرکت می کند در نتیجه اندازه گیری صحیح بذر دچار اشکال می شود (Yetter company, 2000).
در سال 1993، Skeeles و brandt پژوهشی را برای مقایسه دو نوع ردیف تمیز کن یکی با پره های مورب و دیگری با پره های شعاعی انجام دادند. نتایج نشان داد که ردیف تمیز کن دارای پره های مورب بقایای گیاهی بیشتری را از روی ردیف کاشت کنار می زند.
در سال 2003، Tourn و همکاران سه ترکیب از ضمایم کارنده را در کشت ذرت در بقایای ذرت در کشت بدون خاک ورزی مورد آزمایش قرار دادند. این سه ترکیب عبارت بودند از 1-پیش بر دوار معلق، 2-ردیف تمیز کن و پس از آن پیش بر دوار معلق و 3-پیش بر دوار معلق و پس از آن ردیف تمیز کن. هر یک از این سه ترکیب در جلو یک واحد کارنده با شیار بازکن بشقابی سوار شد. نتایج این آزمایش نشان داد که کمترین مقدار کنار زدن بقایای گیاهی از روی ردیف کشت، مربوط به تیمار پیش بر دوار و بیشترین آن مربوط به تیمار ردیف تمیز کن و پس از آن پیش بر دوار است.
در سال 2007، Fallahi و Raoufat آزمایشی را جهت بررسی اثر سه روش خاک ورزی و سه ضمیمه کارنده بر مقدار بقایای گیاهی سطحی و زیر سطحی پس از انجام عملیات کاشت ، شاخص سرعت جوانه زنی، شاخص فاصله کاشت بذر و عمق کاشت بذر برای کاشت ذرت در بقایای گندم مورد بررسی قرار دادند. تیمارهای ردیف تمیز کن و ردیف تمیز کن و پس از ان پیش بر دوار بقایای کمتری را در مقایسه با تیمار پیش بر دوار پس از کاشت بر روی سطح خاک به جای گذاشته بودند.ردیف تمیز کن، کمترین مقدار بقایای زیر سطحی پس از انجام عملیات کاشت را به جای گذاشته است.ردیف تمیز کن ، باعث افزایش شاخص سرعت جوانه زنی و باعث کاهش شاخص های نکاشت و دقت و ردیف تمیز کن و پس از ان پیش بر دوار باعث ایجاد حد اکثر شاخص کیفیت تغذیه و حد اقل شاخص های نکاشت و دقت شده است.
.نایوونبرگ و همکاران (Nieuwenburge et al, 1992) چهار پیش بر دیسکی را که در طرحهای متفاوت ساخته شده بودند، مورد ارزیابی قرار دادند.بمنظور ارزیابی این پیش برها نیروی کششی و عمودی وارد بر محور دیسک و سرعتهای دورانی آنها بوسیله ابزار دقیق اندازه گیری شدند. پیش بر های مورد استفاده از نوع لبه صاف بودند که در شکل لبه تیغه یا سطح تماس با خاک (در یک عمق ثابت) متفاوت بوده و از نظر قطر و ضخامتشان یکسان در نظر گرفته شدند. آنها پس از انجام آزمایشها به نتایج زیر دست یافتند. بیشترین بر آیند وارد بر محور پبش بر لبه کند بوده و این بدلیل بالا بودن نیروی برش لازم در لبه کند آن می باشد و در مقایسه با سایر دیسکها معلوم شد که این نوع پیش بر حین کار سر می خورد و سرعت خطی پیش بر از سرعت خطی دستگاه کمتر است. استفاده از پیش بر لبه تیز باعث 55% کاهش در نیروی برش نسبت به تیغه لبه کند گردیده است و میزان سرعت خطی این پیش بر حدود 9% از سرعت خطی محور آن بیشتر است. کمترین نیروی بر آیند وارد بر پیش بر و کمترین نیروی اصطکاک خاک با پیش بر در استفاده از دیسک نوع اسپک که از نظر سطح تماس با خاک کمترین سطح را دارا بود، بدست آمد.دیسک لبه ضخیم کارکرد خیلی ضعیفی از خود نشان داده و نیروی برآیند وارد بر محور آن و نیز نیروی اصطکاک خاک با سطح پیش بر در آن بیشترین مقدار بوده است.
تایس و هندریک (Tice and Hendrick, 1992) به بررسی ویژگی های کاری پیش بر پرداختند. آنها آزمایشهایشان را در خاکهای لومی شنی و لومی رسی در انباره خاک و با ده پیش بر صاف که از نظر ضخامت و تیزی لبه متفاوت بودند، انجام دادند در هر آزمایش عمق پیش بر از 20 تا 160 میلیمتر تغییر کرده و بعنوان متغییر مستقل در نظر گرفته شد و در پایان مقادیر نیروهای کشش و عمودی، نسبت نیرو (نیروی کشش به عمودی) ، نسبت سرعت (سرعت خطی پیش بر به سرعت خطی محور دستگاه) ، کسینوس لغزش و کسینوس فشار دهنده بر حسب عمق کار پیش بر بدست امده و تجزیه و تحلیل شدند. لازم به ذکر است که کسینوسهای بین امتداد سرعت مطلق لبه تیغه با سرعت خطی لبه پیش بر که در اثر حرکت دورانی آن بوجود آمده است و سرعت خطی دستگاه می باشد. از این آزمایشها نتایج زیر به دست آمد:
1-کمترین مقدار نیروی کشش و عمودی وارد بر پیش بر های نازکتری که دارای شیب لبه (تانژانت نصف زاویه لبه تیغه) کمتری بودند، بدست آمد. 2-تاثیر ویژگیهای هندسی پیش بر بر روی نسبت نیروها بستگی به نوع خاک دارد و در یک نوع مشخص خاک اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. 3-بیشترین نسبت سرعت در عمق های مربوط به پیش بر ضخیم تر و با شیب لبه کمتر بدست آمد. 4-با در نظر گرفتن مولفه های لغزش و فشار دهنده حرکت لبه پیش بر در سطح خاک، می توان گفت که نسبت سرعت بزرگتر ممکن است باعث شود که بقایا بطور موثرتری برش داده شوند.
در سال 2005، رئوفت و محمودیه (Raoufat and Mahmoodieh) اثر دو نوع سیستم خاک ورزی (گاو آهن برگرداندار و گاوآهن چیزل)، دو سطح بقایای گیاهی (کل بقایا و نصف بقایا) و دو نوع پیش بر ئوار (لبه صاف و کنگره دار) را بر مقدار بقایای گیاهی سطحی پس از کاشت، عمق کاشت بذر، سرعت جوانه زنی و شاخص های کاشت بذر مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که استفاده از گاوآهن برگرداندار مقدار بقایای سطحی را کم تر از حد مورد قبول برای خاک ورزی حفاظتی کاهش می دهد. استفاده یا عدم استفاده از پیش بر دوار اثر معنی داری بر عمق کاشت بذر و سرعت جوانه زنی نداشت.استفاده از پیش بر لبه صاف باعث ایجاد حداکثر شاخص کیفیت تغذیه و حداقل شاخص دقت شد.
مگالهایس و همکاران در سال 2007 (Magalheas et al) سه پیش بر دندانه دار با قطرهای 508، 610 و 711 میلی متر را از لحاظ بار عمودی مورد نیاز برای نفوذ در عمق 70 میلی متر، برآیند گشتاورها در مرکز پیش بر و میزان بقایای برش داده نشده مورد مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد که پیش بر با قطر 508 میلی متر توانست با کمترین بار عمودی و گشتاور به داخل خاک نفوذ کرده و بقایا را برش دهد. همچنین میزان بقایای برش داده]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *