مقاله رایگان درمورد رگرسیون، اثرات ثابت، داده های پانل، مدل رگرسیون