منابع پایان نامه درمورد دانش آموز، دانش آموزان، سالمندان

دانلود پایان نامه

گرایانه با رضایت زناشویی، انسجام زناشویی و توافق زناشویی رابطه مثبت و سبک های عشق ورزی شهوانی، بازیگرانه و فداکارانه با رضایت زناشویی، انسجام زناشویی و توافق زناشویی رابطه منفی دارند.
صادقی و همکاران (1392) در پژوهشی به بررسی تاثیر آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک های عشق ورزی زوجین پرداخته اند. یافته های این تحقیق که از بین 30 زوج شهر خرم آباد بدست آمده نشان داده؛ آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک های عشق ورزی رمانتیک، دوستانه، واقع گرایانه، شهوانی و فداکارانه تاثیر دارد ولی بر سبک عشق ورزی بازیگرانه تاثیر ندارد.
در تحقیقی گراب ویس (2012) به بررسی چشم انداز سبکهای عشق ورزی در بین دو زبانه ها (مجارستانی – صربستانی) و تک زبانه ها (صربستان) پرداخته است. هدف این تحقیق بررسی این موضوع بوده که مشخص نمایند نگاه دو گروه از جوانانی که تنها به زبان صربستانی مسلط بوده با جوانانی که بر زبان صربستانی و مجارستانی مسلط بوده اند نسبت به سبکهای عشق ورزی چگو نه است. برای سنجش سبکهای عشق ورزی از مقیاس کوتاه سوزان و کلاید هندریک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده که بین دو گروه از نظر عشق رومان تیک (اروس) و عشق فداکارانه (آگاپه) تفاوت معناداری وجود دارد به گونه ای که عشق رومانتیک در افرادی که بر دو زبان مسلط بودند از وزن بیشتری برخوردار بوده است.
مک والتر (2012) در پژوهشی به بررسی ارتباط رضایت بخش: اثرات پیوستگی بین سبکهای عشق ورزی و مذهب پرداخته است. نتنایج این تحقیق که از 102 نفر (65 مرد و 37 زن) بدست آمده نشان می دهد؛ ارتباط بین رضایت از رابطه و دلبستگی بین سبکهای عشق ورزی و مذهبی در سطح 95 درصد اطمینان (001/0p) وجود دارد.
پیو تانگ (2007) در تحقیقی به بررسی ارتباط رومانتیک: سبکهای عشق ورزی، عشق مثلثی و رضایت از رابطه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داده که تفاوتهای جنسیتی در سبکهای عشق ورزی و در ابعاد عشق مثلثی وجود دارد. نتایج منتج شده از نظر شرکت کنندگان در تحقیق مذکور، نشان داده که مولفه های عشق با رضایت از رابطه همبستگی مثبتی دارند. در این بین بعد عشق اروس (رومانتیک) بر رضایت مرد و زن از ارتباطشان تعیین کننده تر از دیگر ابعاد عشق بوده است.در این بین عشق باز یگرانه (لودوس) همبستگی منفی با رضایت و تعهد زوجین از ارتباطشان داشته است.
اولسن، پاتریک (2002) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سه بعد عشق و ویژگیهای شخصیتی پرداخته است. یافته های این تحقیق که از 126 نفر دانشجوی روانشناسی (36 مرد و 90 زن) بدست آمده نشان داده که بین برونگرایی در مردان و صمیمیت 34/0 همبستگی وجود دارد. همچنین بین خودآگاهی با صمیمیت، شوریدگی و تعهد در مردان به ترتیب59/0، 53/0 و 55/0 همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شده است. این در حالی است که در زنان این همبستگی بسیار کمتر بوده است. بین میزان روان رنجوری زنان و صمیمیت 23/0- درصد همبستگی معنادار وجود دارد. بین خودآگاهی در زنان و سه بعد عشق آنان همبستگی معنادار وجود دارد. به طور کلی همبستگی ابعاد عشق و پنج عامل بزرگ شخصیت در مردان بیشتر از زنان است (فرحبخش و شفیع آبادی، 1385).
2-24-2- تحقیقات مربوط به ویژگیهای شخصیت
اژه ای و همکاران (1390) در پژوهشی به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیت با خودگزارش دهی تقلب تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی پرداخته است. یافته های این تحقیق که از 302 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران بدست آمده نشان می دهد؛ دو عامل شخصیتی وظیفه شناسی و توافق با خود گزارش دهی تقلب تحصیلی همبستگی منفی دارند. بقیه مولفه های شخصیت همبستگی مثبتی را دارا هستند.
حیدری پور و همکاران (1391) در تحقیقی به بررسی رابطه هوش هیجانی، کیفیت زندگی و ویژگیهای شخصیت با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی) جسمی حرکتی پرداخته اند. یافته های این پژوهش که از 60 نفر معلولین جسمی حرکتی مجتمع نیکوکاری آموزشی توان پابان مشهد بدست آمده نشان می دهد؛ ویژگیهای شخصیتی و کیفیت زندگی با چهار بعد سلامت جسمانی، روان، اجتماعی و محیطی همبستگی مثبت و معناداری دارند در حالی که بین مولفه های هوش هیجانی با سلامت روان همبستگی معناداری وجود ندارد.
سماواتیان و همکاران (1389) در تحقیقی به بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی کاری کارکنان پرداخته اند. یافته های این تحقیق که از 270 نفر کارکنان شرکت برفاب بدست آمده نشان می دهد؛ ابعاد نگرش نسبت به راعیت موارد ایمنی با کلیه ابعاد ویژگیهای شخصیتی به جز انعطاف پذیری ضریب همبستگی معناداری وجود دارد که با روان رنجوری در جهت منفی و با برون گرایی، سازگاری و مسئولیت پذیری در جهت مثبت بوده است.
عظیم زاده و همکاران (1390) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین مولفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی دانشجویان پرداخته اند. یافته های این تحقیق که از 380 نفر از دانشجویان مراکز دانشگاهی پیام نور استان قزوین بدست آمده نشان داده که شادکامی با مسئولیت پذیری همبستگی مثبت و معنادر و با روان رنجوری همبستگی منفی و معناداری را دارد و با دیگر ابعاد شخصیت همبستگی معناداری را ندارد.
حمید و زمستانی (1392) در تحقیقی به بررسی رابطه هوش معنوی و ویژگیهای شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی پرداخته است. یافته های این تحقیق که از 160 نفر از دانشجویان پزشکی بدست آمده نشان می دهد؛ بین هوش معنوی و ویژگیهای شخصیتی با کیفیت زندگی رابطه چندگانه مثبت و معنی داری وجود دارد. هوش معنوی بیشترین رابطه مثبت را با کیفیت زندگی دارد. همچنین روانژندی گرایی بیشتر رابطه منفی را با کیفیت زندگی دارد.
کیم و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی تاثیر شخصیت و افسردگی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هموفیلی شدید در کره جنوبی پرداخته است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای روانی اجتماعی از جمله افسردگی و شخصیت بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هموفیلی شدید بوده است. یافته های این تحقیق که از 46 بیمار مبتلا به هموفیلی بدست آمده نشان داد بعد سازگاری ویژگی های شخصیت با بعد سلامت جسمانی همبستگی مثبت و معناداری را دارد، بعد آزاد اندیشی (انعطاف پذیری) با بعد روانی و اجتماعی کیفیت زندگی رابطه و همبستگی مثبتی دارد. بعد روانژندی با ابعاد کیفیت زندگی همبستگی منفی دارد. در مجموع یافته های تحقیق مذکور حاکی از آنست که ویژگیهای شخصیت و افسردگی تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی مستقل از وضعیت فیزیکی دارند.
ریچتر و همکاران (2008) در تحقیقی به بررسی رابطه رابطه ویژگیهای شخصیت و کیفیت زندگی در طول دوره توانبخشی سالمندان پرداخته اند. یافته های این تحقیق که از 687 نفر از بیمارن کلینیک توانبخشی سالمندان در مدت یکسال بدست امده نشان داده که ویژگیهای شخصیت بر کیفیت زندگی سالمندان اثر گذار است. رهبری به عنوان یکی از ویژگیهای شخصیت بیشتر تاثیر را بر کیفیت زندگی و توانبخشی موفق سالمندان داشته است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد، توجه به ویژگیهای شخصیت می تواند به سالمندان در توانبخشی آنان و در نهایت کیفیت زندگی آنان اثر گذار باشد.
جنسن و همکاران (2007) در بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با پرخاشگری نشان داند که شخصیت و به خصوص عامل روان رنجورخویی در تنظیم بروز خشم و پرخاشگری افراد تأثیرگذار است و بین بعد توافق پذیری و پرخاشگری یک رابطه منفی معنادار وجود دارد
کوستا و مک کری (1991) در تحقیقی به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیت و سلامت روان پرداخته اند. آنان در بررسی طولی خود نشان دادند افرادی که در ابعاد توافق پذیری و با وجدان بودن و انعطاف پذیری نمرات بالائی داشتند از اشخاصی که در این ابعاد نمرات پایین داشتند سلامتی روانی بالاتری را نشان دادند.
2-24-3- تحقیقات مربوط به کیفیت زندگی:
باسخا و همکاران (1387) در تحقیقی به بررسی موضوع رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داده که استان های تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان استان های برتر بوده اند که بالاترین کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده اند.
بیات (1389) در تحقیقی به بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد پرداخته اند. هدف این تحقیق بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی زنان بوده است. حجم نمونه این تحقیق شامل 320 نفر از زنان ساکن در مناطق چهارگانه شهر مشهد بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که عوامل مختلفی از جمله سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، اشتغال، میزان درآمد و محل سکونت بر کیفیت زندگی اثر گذارند همچنین یافته های تحقیق نشان داده که عملکرد جسمی (87 درصد) بیشترین میزان میانگین و مشکلات روحی (57 درصد) کمترین میزان میزان را در بین ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی داشته اند.
مرادی و همکاران (1388) در تحقیقی به بررسی مقایسه اثرات آموزش های عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ناتوایی جسمی – حرکتی پرداخته اند. حجم نمونه آماری این تحقیق شامل 40 نفر از اعضای زن 18-35 ساله جامعه معلولین شعبه شهر اصفهان می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی (043/0= P) و آموزش گروهش انگیزش پیشرفت (048/0 =P) و عدم اثربخشی آموزش گروهش عزت نفس (193/0= P) بر نمره کیفیت زندگی است.
کارشکی و دیگران (1393) در پژوهشی به بررسی مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی پرداخته است.یافته های این تحقیق که از 136 نفر از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر قائن بدست آمده نشان می دهد؛ بین انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزانی که با ارزشیابی کیفی – توصیفی سنجش می شوند با دانش آموزانی که تحت سنجش ارزشیابی سنتی سنجش بودند، تفاوت معناداری مشاهده نشده است. اما رابطه معناداری بین کیفیت زندگی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان وجود دارد.
کجباف و همکاران (1390) در تحقیقی به بررسی تاثیر آموزش شادکامی بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان پرداخته اند. نتایج این تحقیق که از 20 زوج مراجعه کننده به مرامز مشاوره بدست آمده نشان داد؛ کیفیت زندگی زوجین بر اثر آموزش شادکامی افزایش می یابد.
براتی و یزدان پناه (1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط مفهومی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری پرداخته اند. یافته های این تحقیق نشان داده؛ ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی وجود دارد.
2-25- جمع بندی پیشینه تحقیق
مرور تحقیقات صورت گرفته نشان داد که تاکنون تحقیقی با عنوان تحقیق حاضر انجام نشده و اگر تحقیقی در باب متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق انجام گرفته بصورت جداگانه بوده است. از این رو تحقیق حاضر با درک اهمیت رابطه سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت بر کیفیت زندگی بررسی این موضوع را در اولویت پژوهشی خود قرار داده است. افزون براین، با مرور پیشینه تحقیقات صورت گرفته روشن شد که تابحال جامعه آماری که تحقیق حاضر سعی در بررسی موضوع مطروحه در بین آنان (زوجین ناسازگار شهر رفسنجان) را دارد؛ مد نظر سایر محققان قرار نگرفته است. بنابراین، بررسی این موضوع اهمیت مضاعف تری پیدا می کند زیرا نتایج تحقیقی این پژوهش می تواند زوایای تجربی دیگری را در اختیار محققان و مدیران مربوطه قرار دهد.
3-1- مقدمه:
بی تردید یکی از مهمترین فصول هر تحقیق، بحث روش شناسی آن میباشد. دستیابی به

دیدگاهتان را بنویسید