منبع مقاله درباره مورفولوژی، ارزیابی عملکرد، اندازه گیری