پایان نامه با موضوع استان اصفهان، تعهد مستمر، ادارات ورزش، تحول گرا

دسامبر 29, 2018 0 Comments

سیمونز103 (2005) در تحقیقی با عنوان عوامل پیش بینی کننده میزان تعهد سازمانی در میان کارمندان به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی آنها پرداخته است.یافته های او نشان می دهد که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت ومعنی داری وجود دارد.
یون و تای104 (2002) در مدلی تعهد سازمانی، رضایت شغلی و حمایت سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد رضایت شغلی و حمایت سازمانی از طریق کانالهای مستقل تأثیر تجربه کاری بر تعهد سازمانی را تعدیل میکنند.
کرمیک105 (2000) به بررسی و مطاله نگرشهای شغلی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تعهد شغلی و رابطه ی آنها با سازگاری شغل پرداخته است. در پایان تحقیق این نتیجه به دست آمده است که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دراری وجود دارد.
بلک هرستو همکارانش106 (1998) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین متغییر های توسعه یافته شغلی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
والاس و ویز (1995) در تحقیق خود درباره مدیریت تحول گرا، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در سازمان های ورزشی کانادا در یافتند مدیرانی که در بعد تحول گرایی نمره بالائی دارند، نمره فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان و رضایت شغلی کارکنانشان در سطح بالاتری است.
2-6 جمعبندی
در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده در ارتباط با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و مهارتهای ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت. رضایت شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به طور کلی و یا نسبت به حیطه های مختلف آن نشان می دهد (اسپکتور،1997). در بسیاری از تحقیقات انجام شده، رضایت شغلی طبق دسته بندی ایوان سویچ و ماتسون (1989) در پنج بعد شامل ماهیت کار، سرپرست، مافوق، ارتقاء و ترفیع، همکاران و حقوق و مزایا مورد بررسی قرار گرفته است. سازمانها جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات، به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلیترین و ضروریترین عامل نیازمند هستند. تعهد سازمانی نیز در حال حاضر به طور طبیعی به صورت چند بعدی میباشد. مهمترین طبقه بندی آن مربوط به تعهد عاطفی (دلبستگی عاطفی به سازمان)، تعهد مستمر (درک هزینه های مربوط به ترک سازمان) و تعهد هنجاری (احساس تعهد نسبت به سازمان) میباشد. مدلهای ارتباطی هم با توجه به فراخور زمانی خود، سیر تکاملی را گذراندهاند. همه این مدلها بر اساس نوع نگرش ارائه کنندگان آنها، جنبههای خاصی از ویژگیهای ارتباطی را در نظر گرفتهاند و هر کدام از مدلهای ارائه شده، زمینه تکامل و توسعه مدلهای قبلی را به همراه داشته است. بارتون (1990؛ به نقل از رضائیان، 1389) سه نوع مهارت ارتباطی شامل شنود مؤثر، مهارت کلامی و بازخورد را معرفی نموده است که پایه بسیاری از تحقیقات در ارتباط با مهارتهای ارتباطی بوده است.
ارتباط بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و مهارتهای ارتباطی با متغیرهای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فراوانی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی را مورد برسی قرار دادهاند. مرور تحقیقات نشان میدهد رضایت شغلی هنگامی ایجاد می شود که کارکنان احساس کنند محتوا و زمینه شغلی آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است فراهم می کند. رضایت شغلی حالت احساسی مثبت یا مطبوعی است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت مثبت، کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که به جذب و بقای کارکنان میانجامد و نهایتاً رضایت شغلی بالا میتواند به تعهد سازمانی بالا منجر شود. همچنین نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که رضایت شغلی در اغلب تحقیقات با متغیرهای جمعیت شناختی مانند سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و جنسیت ارتباط معنی دار دارد. تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه بین مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی محدود است با این حال نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. 3 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1
مقدمه
از آنجا که هر پژوهش از نظر موضوع، اهداف، سوالات و سایر موارد با پژوهش های دیگر متفاوت است، پژوهشگر باید برای دستیابی به نتیجه صحیح در پژوهش خود، روش مناسبی را اتخاذ نماید و بر اساس آن پژوهش خود را انجام دهد. روش های تحقیق در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می رود. بنا براین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها، مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در این فصل روش تحقیق، جامعه و نمونه تحقیق، متغیرهای تحقیق، ابزار جمعآوری دادهها، و نحوه تجزیه و تحلیل دادهها توضیح داده شده است.
3-2 روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر استراتژی، توصیفی، از نظر اهداف بنیادی، کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی میباشد. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات میدانی انجام شد.
3-3 جامعه تحقیق
جامعه آماری این پژوهش را مدیران ادارات ورزش و جوانان، کارشناسان ورزش و روسای هیاتهای ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند. با در نظر گرفتن مدیران، روسای هیاتهای ورزشی، معاونین و کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان استان تعداد کل
جامعه تحقیق برابر200 نفر شد.
3-4 نمونه تحقیق
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان-کرجسای استفاده شد. بنابراین برای جامعهای با حجم 200 نفر نمونهای با حجم 127 نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد.
3-5 متغیرهای مورد بررسی
متغیرهای مورد بررسی قرار گرفته در این تحقیق عبارتند از:
الف) متغیر مستقل107: مهارت های ارتباطی (کلامی، شنودی، بازخوردی) و رضایت شغلی
ب) متغیر وابسته108: رضایت شغلی و تعهد سازمانی
ج) متغیر میانجی: رضایت شغلی
3-6 ابزار جمعآوری دادهها
برای جمع آوری دادهها در این تحقیق از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. این سه پرسشنامه عبارتند از؛ پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی (1990)، پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه تعهد سازمانی.
1) پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات فردی:
در این پرسشنامه اطلاعاتی در مورد سن، جنسیت، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، سابقه مدیریت، رشته ورزشی، وضعیت تأهل به عنوان متغیرهای زمینهای مورد بررسی قرار گرفت.
2) مهارت های ارتباطی:
پرسشنامه مهارت های ارتباطی توسط بارتون جی در 1990 تنظیم شده و 18 گویه دارد. به هر پاسخ در سیستم لیکرتی از1 تا 5 (از بسیار زیاد تا خیلی کم) امتیاز تعلق می گیرد (مقیمی، 1385). پرسشنامه سه بعد ارتباطی را که شامل ابعاد کلامی، شنودی و بازخوردی است، میسنجد.
جدول 3-1) گویههای مربوط به پرسشنامه مهارتهای ارتباطی
ابعاد مهارت های ارتباطی
تعداد گویه
شماره گویه های پرسشنامه
کلامی
6
17-15-12-7-4-3
شنودی
6
18-14-10-8-6-2
بازخوردی
6
16-13-11-9-5-1
پایایی این پرسشنامه طی پژوهشی توسط نظری و همکاران (1389) براساس آلفای کرونباخ محاسبه که برابر با (81/0) گزارش گردیده بود.
3) رضایت شغلی:
در این پژوهش جهت سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه ی شاخص توصیف شغل JDI استفاده شد. این پرسشنامه در سال 1969 توسط اسمیت، کندال و هیولین در دانشگاه کرنل تدوین شد و در ایران به وسیله ی شکرکن (1383) ترجمه و اعتباریابی شده و در پژوهش ها به کار گرفته شده است. پرسشنامه رضایت شغلی 17 گویه دارد. به هر پاسخ در این پرسشنامه از 1 تا 5 (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) امتیاز تعلق می گیرد. از میان گویههای پرسشنامه چهار گویه 1-4-13-16 به صورت معکوس نمره داده میشود. این پرسشنامه پنج بعد رضایت شامل رضایت از کار، رضایت از سرپرست، رضایت از همکاران، رضایت از ترفیعات، رضایت از حقوق و مزایا را می سنجد. پایایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش نعامی و شکرکن (1383) روایی این پرسشنامه از راه همبسته کردن آن با مقیاس مینه سوتا109، برای رضایت شغلی کلی و ابعاد، رضایت از کار، سرپرست، حقوق، ارتقاء و همکار به ترتیب 63/0، 42/0، 25/0، 48/0، 37/0 و 31/0 بدست آمده است. همچنین پایایی آن به روش دو نیمه کردن به ترتیب 86/0، 80/0، 85/0، 70/0، 65/0، و 81/0 و به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 81/0، 86/0، 80/0، 89/0 و 60/0 به دست آمده است.
جدول 3-2) گویههای مربوط به پرسشنامه رضایت شغلی
حیطه
تعداد سوالات
شماره
پایایی دو نیمه کردن آزمون
پایایی آلفای کرونباخ
رضایت از کار
4
1-4
80/0
81/0
رضایت از سرپرست
3
5-7
85/0
86/0
رضایت از همکاران
3
8-10
81/0
60/0
رضایت از ترفیعات
3
11-13
65/0
89/0
رضایت از حقوق و مزایا
4
14- 17
70/0
80/0 4) پرسشنامه تعهد سازمانی:
پرسشنامه تعهد سازمانی 24 گویه دارد. به هر پاسخ در این پرسشنامه از 1 تا 5 (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) امتیاز تعلق می گیرد و امتیاز گویه 19 به صورت معکوس نمرهگذاری میشود. پرسشنامه سه بعد تعهد را که شامل تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی می سنجد. دامنه نمرات تعهد سازمانی بین 24 تا 168 متغیر است و نمرات بین 24 تا 59 رتبه تعهد خیلی پائین، نمرات بین 60 تا 95 رتبه تعهد پایین، نمرات بین 96 تا 131 رتبه تعهد بالا و نمرات بین 132 تا 168 رتبه تعهد خیلی بالا در نظر گرفته میشود. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی به ترتیب 85/0، 83/0 و 77/0 گزارش شده است (بک و ویلسون110، 2000). ضریب آلفای کرونباخ در نمونه ایرانی برای تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی به ترتیب 85/0، 79/0 و 83/0 گزارش شده است (حسینی، امیرتاش و مظفری، 1384؛ صباغیان و همکاران، 1385).
جدول 3-3) گویههای مربوط به پرسشنامه تعهد سازمانی
ردیف
حیطه
تعداد سوالات
شماره سوالات
پایایی، آلفای کرونباخ
1
تعهد عاطفی
8
1-8
85/0
2
تعهد مستمر
8
9-16
83/0
3
تعهد تکلیفی
8
17-24
77/0
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در تحلیل توصیفی دادهها، شاخص های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، در قالب نمودارها و جداول آورده شده است. جهت آزمون فرضیههای تحقیق در بخش آمار استنباطی از آزمونهای کلموگروف-اسمیرنف، آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی یک متغیره و چند متغیره، آزمون t مستقل و مدل معادلات ساختاری111 (SEM) استفاده شد. برای تحلیل دادهها از نرم افزار16 SPSS112 و Lisrel در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. 4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
(یافته ها)
4-1
مقدمه
این فصل شامل یافته‌ها و نتایج تحقیق است که در دو بخش یافته‌های توصیفی و یافته‌های استنباطی آورده شده است. در بخش اول آما
ره‌های توصیفی مربوط به عوامل جمعیت شناختی شامل میانگین، انحراف استاندارد، درصد، فراوانی و درصد تجمعی در قالب جدول و نمودار آورده شده است. در بخش دوم نیز نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون‌های مناسب مورد آزمون قرار گرفته است.
4-2 یافته های توصیفی
در این قسمت یافته‌های توصیفی مربوط به عوامل جمعیت شناختی از قبیل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، سابقه مدیریتی، سابقه اشتغال و رشته ورزشی آورده شده است.
4-2-1 سن
از لحاظ وضعیت سنی بیشترین درصد مربوط به طبقه 20 الی 30 سال با 48 درصد می باشد (61=f). بعد از آن نیز به ترتیب طبقه 31 الی 40 سال با 7/30 درصد (39=f) و طبقه 41 الی50 سال با 11 درصد قرار دارند (14=f). جدول 4-1) فراونی و درصد مربوط به سن کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان
فراوانی
درصد
درصد تجمعی 20 الی 30 سال
61
48
48 31 الی 40 سال
39
7/30
7/78 41 الی 50 سال
14
11
8/89 51 الی 60 سال
9
1/7
9/96 61 سال و بیشتر
4
1/3
100 جمع کل
127
100 4-2-2 جنسیت
جدول 4-2 وضعیت جنسی گروه نمونه را نشان میدهد. 1/55 درصد از گروه نمونه را زنان و 9/44 درصد را مردان تشکیل دادند.
جدول 4-2) فراونی و درصد مربوط به جنسیت کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان
فراوانی
درصد
درصد تجمعی مرد
57
9/44
9/44 زن
70
1/55
100 جمع کل
127
100 4-2-3 وضعیت تأهل
از لحاظ وضعیت تأهل درصد بیشتر مربوط به افراد متأهل است. 1/66 درصد از گروه نمونه را افراد متأهل و 9/33 درصد را افراد مجرد به خود اختصاص دادند.
جدول 4-3) فراونی و درصد مربوط به وضعیت تأهل کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان
فراوانی
درصد
درصد تجمعی مجرد
43
9/33
9/33 متأهل
84
1/66
100 جمع کل
127
100
4-2-4 مدرک تحصیلی
از لحاظ سطح تحصیلات بیشترین درصد مربوط به مدرک دیپلم با 5/42 درصد است. بعد از آن به ترتیب کارشناسان و مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان اصفهان دارای مدرک تحصیلی لیسانس (9/29 درصد)، فوق دیپلم (3/17 درصد) و فوق لیسانس (2/10 درصد) هستند.
جدول 4-4) فراونی و درصد مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان
فراوانی
درصد
درصد تجمعی دیپلم
54
5/42
5/42 فوق دیپلم
22
3/17
8/59 لیسانس
38
9/29
8/89 فوق لیسانس
13
2/10
100 جمع کل
127
100
4-2-5 رشته تحصیلی
7/71 درصد از گروه نمونه که درصد قابل توجهی از مدیران و کارشناسان تربیت بدنی اداره ورزش و جوانان استان اصفهان را تشکیل میدهد، تحصیلات غیر ورزشی و تنها 3/28 درصد تحصیلات مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی داشتند.
جدول 4-5) فراونی و درصد مربوط به رشته تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان
فراوانی
درصد
درصد تجمعی تربیت بدنی و علوم ورزشی
36
3/28
3/28 علوم انسانی
49
6/38
9/66 علوم پایه
10
9/7
8/74 فنی و مهندسی
27
3/21
1/96 هنر
5
9/3
100 جمع کل
127
100
4-2-6 رشته ورزشی
گروه نمونه از لحاظ رشته ورزشی تیمی و انفرادی]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *