پایان نامه با کلید واژگان نفت و گاز، تقسیم بندی، تولید نفت