منبع پایان نامه ارشد درمورد خوشه بندی، سلسله مراتب، سلسله مراتبی

نوامبر 30, 2018 0 Comments

اینجانب عصمت برزگر (888497) دانشجوی رشته‌ی اتوماسیون و ابزار دقیق دانشکده‌ی آموزشهای الکترونیکی اظهار می‌کنم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته‌ام. همچنین اظهار می‌کنم که پایان‌نامه و موضوع آن تکراری نیست و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه‌ی حقوق این اثر مطابق با آیین‌نامه‌ی مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
عصمت برزگر
تقدیم به آنان که شادیشان شادی من و بودنشان بودن من است
پدر و مادر صبورم
شقایق زیبا و دلبندم
همسر فداکار و مهربانم
خواهران و برادر عزیزم
سپاسگزاری
خداوند متعال را سپاسگزارم که لحظه لحظه زندگیم را از او وام میگیرم و او را شاکرم که تحمل این راه سخت را بر من و عزیزانم هموار گردانید تا بتوانم خواسته قلبیام را به سرانجام رسانم.
از جناب آقای دکتر طاهر نیکنام به خاطر پذیرش ، بذل توجه، صبوری و راهنماییهای ارزشمندشان سپاسگزاری میکنم چرا که طی این مسیر بدون حمایت ایشان میسر نبود.
از اساتید مشاور جناب آقای دکتر مختار شاصادقی و جناب آقای دکتر مهران یزدی به خاطر صرف وقت و پشتیبانی بی دریغشان قدردانی مینمایم.
از دوستان عزیزم سرکار خانم مهندس الهه طاهریانفرد و سرکار خانم مهندس فیروزه آزادبخت که همواره یاریم کردند، کمال تشکر را دارم.
در پایان از همسر و فرزند دلبندم شقایق به خاطر صبوری و تحمل سختیهایی که بر آنان روا داشتم، قدردانی کرده و آرزو دارم که کاستیها را بر من ببخشند.
چکیده
أ‌. ارائه روشی جدید در خوشهبندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c-means
به کوشش
عصمت برزگر
خوشهبندی قرار دادن دادهها در گروههایی است که اعضای هر گروه از زاویه خاصی به هم شباهت دارند . شباهت بین دادههای درون هر خوشه حداکثر و شباهت بین دادههای درون خوشههای متفاوت حداقل میباشد.
Fuzzy c-means نیز یک تکنیک خوشهبندی فازی است که علیرغم حساس بودن به مقدار دهی اولیه و همگرائی به نقاط بهیـــنه محلی ، به دلیل کارآمد بودن و پیاده سازی آسان، یکی از متداولترین روشها میباشد. در این رساله جهت رفع مشکلات موجود از روش ترکیبی مبتنی بر الگوریتم خفاش و Fuzzy c-means بهره گرفته خواهد شد. به منظور اعتبارسنجی، روش پیشنهادی بر روی چندین داده متفاوت مشهور پیادهسازی میگردد و نتــایج با روشهای الگوریتم جستجوی ممنوع، مورچگان، اجتماع ذرات، آبکاری فولاد و k-means مقایسه خواهدگردید. توانایی بالا و مقاوم بودن این روش بر اساس نتایج مشهود خواهد بود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3- هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4- اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………5
1-5- گفتارهای پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………8
2- فصل دوم: خوشه بندی بر مبنای الگوریتم Fuzzy c-means ………………………………………………………10
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2- خوشه بندی اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………11
2-2-1- تفاوت خوشهبندی و طبفهبندی ……………………………………………………………………………………..13
2-2-2-کاربردهای خوشهبندی………………………………………………………………………………………………… 13
2-2-3- انواع خوشهها………………………………………………………………………………………………………………15
2-2-4- مراحل خوشه بندی ……………………………………………………………………………………………………..15
2-2-5- انواع روش های خوشه بندی …………………………………………………………………………………….. 18
2-2-6- خوشه بندی سلسله مراتبی ………………………………………………………………………………………… 18
2-2-6-1- خوشه بندی سلسله مراتبی تقسیم شونده ………………………………………………………………….19
2-2-6-2- خوشه بندی سلسله مراتبی متراکم شونده ………………………………………………………………. 19
عنوان صفحه
2-2-7- خوشه بندی افرازبندی یا پارتیشنی …………………………………………………………………………………22
2-2-7-1- الگوریتم k-means ……………………………………………………………………………………………..23
2-2-8- خوشه بندی همپوشانی………………………………………………………………………………………………….26
2-2-8-1- خوشه بندی فازی…………………………………………………………………………………………………..27
3- فصل سوم: بهینه سازی بر مبنای الگوریتم خفاش ………………………………………………………………………. 33
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 34
3-2- شرح مسئله بهینه سازی …………………………………………………………………………………………………… 35
3-3- روش های حل مسائل بهینه سازی ……………………………………………………………………………………. 39
3-3-1- الگوریتم بهینهسازی توده ذرات ………………………………………………………………………………… 43
3-3-2- الگوریتم جفت گیری زنبور عسل ………………………………………………………………………………. 45
3-3-3- الگوریتم مورچگان …………………………………………………………………………………………………… 46
3-3-4- الگوریتم الگوی جستجوی ممنوع ………………………………………………………………………………. 48
3-3-5-الگوریتم آبکاری فولاد ……………………………………………………………………………………………….. 49
3-3-6- الگوریتم خفاش ……………………………………………………………………………………………………….. 51
3-3-7-راهحلهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد الگوریتم خفاش ………………………………………………… 54
3-3-7-1-انتخاب جمعیت اولیه بر اساس قاعده نولید عدد متضاد ……………………………………………… 54
3-3-7-2-استراتژی جهش خود تطبیق …………………………………………………………………………………… 55
3-4- معیارهای مقایسه الگوریتمهای بهینهسازی ………………………………………………………………………….. 58
3-4-1- کارایی…………………………………………………………………………………………………………………… 58
3-4-2- انحراف استاندارد……………………………………………………………………………………………………. 58
3-4-3- قابلیت اعتماد………………………………………………………………………………………………………….. 59
3-4-4- سرعت همگرایی…………………………………………………………………………………………………….. 59
عنوان صفحه
3-5-تعریف مسایل عددی گوناگون……………………………………………………………………………………………. 60
3-5-1-تابع Rosenbrock…………………………………………………………………………………………………… 61
3-5-2- تابع Schewefel ……………………………………………………………………………………………………..62
3-5-3- تابع Rastragin ……………………………………………………………………………………………………….63
3-5-4- تابعAchley ……………………………………………………………………………………………………………..64
3-5-5- تابع Greiwank ………………………………………………………………………………………………………..65
4- فصل چهارم: الگوریتم پیشنهادی]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *