منابع مقاله با موضوع کار کودک، علائم اضطراب، کاهش اضطراب

نوامبر 30, 2018 0 Comments

تقدیم :
تقدیم به تمام بچههایی که از لکنت رنج میبرند و به خاطر آن همیشه به انزوا و سکوت پناه خود میبرند به امید روزی که بدون هیچگونه غمی ترانههای پنهان وجودشان را فریاد بزند.
و تقدیم به پدر و مادرم که در تمام لحظات زندگیم با باور کردنم و دعاهای خیرشان اعتماد به نفس و جسارت کار کردن را در وجودم شعله ور ساختند.
سپاس
خدای بزرگ را شاکرم که در مسیر طولانی این پایان نامه همچون لحظه لحظههای زندگی در کنارم بود و تنهایم نگذاشته، سپاس تو را ای مهربان! که هرچه دارم و هر که هستم همه از لطف بیکران توست.
و با تشکر از اساتید بزرگوارم جناب آقایان دکتر شریفی و زاده محمدی و همچنین اساتید مشاورم جناب آقایان دکتر پورشهریار و دکتر فرازی که اگر راهنمایی دلسوزانه آنها نبود این پژوهش به سرانجام نمی رسید.
و همچنین خواهران خوبم که همیشه در همه مراحل زندگیم دلسوزانه و بی دریغ در کنارم بوده اند بخصوص خواهرم لیلا یوسف وند که در تمام مدت انجام این پژوهش به عنوان دستیار پژوهش پرتلاش و دلسوزانه کنارم بود.
و تشکر ویژه دارم از دوستان خوبم لیلا جوزقیان و مهدیه اسفندیاری که تمام مدت این پژوهش همراهی ام نمودند.
و تشکر ویژه از دوست بزرگوارم سرکار خانم پرستوی رضایی که در تمام مدت تحصیل با تشویق های خویش، موجبات اشتیاق و تلاش در انجام فعالیتهایم شد.
چکیده
زبان کلامـی، جزء اساسی در بیان عقاید، تعامل اجتماعـی و درک امور آموزشی است. برقـراری رابطه مؤثر نیازمند مهارتهای زبانی و کلامی است. افراد دچار لکنت، مانند سایر افراد عصبی مستعد رنج بردن از ترسها، نگرانیها و اضطرابها هستند. پژوهشها نشان میدهد که تنیدگی یا اضطراب، لکنت را تشدید میکند و هرچه اضطراب بیشتر باشد لکنت شدیدتر خواهد بود. از جمله درمانهای غیر دارویی در کاهش اضطراب و لکنت، موسیقی میباشد. ریتم و صدای موسیقی، تقویت جریان تکلم را در اختلالات گفتاری نظیر لکنت میتواند آسان سازد. مطالعات نشان میدهد که محرک ریتمیک بهطور برجستهای باعث تخفیف لکنت میشود. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آواز- ملودیک بر روی اختلالات اضطرابی و لکنت کودکان دبستانی بود. در این مطالعه از یک طرح تک آزمودنی استفاده شد. برای این منظور به مدت 16 جلسه پنج کودک دارای لکنت مورد درمان قرار گرفتند. و سپس قبل از مداخله و بعد از مداخله به صورت جداگانه پنج بار دو تست شدت لکنت کودکان 3 و تست اضطراب آشکار از آنها گرفته شد. نتایج تحلیل مشاهدی و کمی دادهها نشان داد که در نتیجه درمان، شدت لکنت درهر پنج کودک کاهش یافت. همچنین در نتیجه تحلیل کیفی و کمی دادهها حاصل از تست اضطراب آشکار کودکان مشخص شد که بعد از پایان درمان به طور کلی شدت اضطراب به شکل جزئی کاهش داشته است. بر این اساس میتوان گفت درمان آواز – ملودیک در کاهش لکنت و اضطراب مؤثر بوده است.
کلیدواژهها: درمان آواز – ملودیک، لکنت، اضطراب.
فهرست مطالب
صفحه عنوان
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1 مقدمه…………………… 2
1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………….3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 7
1-5 پرسشهای تحقیق 7
1-6 متغیرهای مورد بررسی 8
1-7 تعریف مفاهیم 8
1-7-1 تعاریف نظری 8
1-7-2 تعاریف عملیاتی 9
فصل دوم: پیشینه پژوهش
بخش اول: موسیقی
2-1-1 تاریخچه موسیقی 12
2-1-2 تعریف موسیقی درمانی 15
2-1-3 آوازی ملودیک (M.I.T)…………………………………………………………………………………………17
2-1-4 مکاتب و تکنیکهای موسیقی درمانی………………………………………………………………………….18
2-1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر……………………………………………………………………………………………….18
2-1-4-2 روش کودالی………………………………………………………………………………………………………………19
2-1-4-3 روش دالکروز…………………………………………………………………………………………………………….19
2-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک………………………………………………………………………………………….20
2-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده………………………………………………………………………..20
2-1-5 موسیقی درمانی تکاملی 21
2-1-6 برتری نیمکرهای در درک موسیقی 22
2-1-7 موسیقی درمانی و عصب شناختی 23
2-1-8 کاربرد موسیقی درمانی 25
بخش دوم: لکنت
2-2-1 ماهیت لکنت 26
2-2-2 تعاریف لکنت 29
2-2-3 انواع لکنت 31
2-2-4 علل لکنت 32
2-2- 5 نظریههای لکنت 35
2-2-5-1 نظریه دکتر اسمایلی بلانتون 35
2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل 36
2-2-5-3 نظریه دکتر بوم 36
2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون 37
2-2-5-5 نظریه شیهان 37
2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت 37
2-2-5-7 نظریه وندل جانسون 38
2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ 38
2-2-5-9 نظریه ون رایپر 39
2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر 39
2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد 40
2-2-6 درمانهای لکنت……………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-6-1 تلقین…………………………………………………………………………………………………………………………43
2-2-6-2 هیپنوتیزم……………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-2-6-3 خود القایی……………………………………………………………………………………………………………………………..43
2-2-6-4 روش جویدن تنفس……………………………………………………………………………………………………………….44
2-2-6-5 روش آرامسازی……………………………………………………………………………………………………45
2-2-6-6 خواب درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………45
2-2-6-7 رفتار درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-2-6-8 درمانها تنبیهی و تشویقی…………………………………………………………………………………………………46
2-2-6-9 درمانهای عامیانه…………………………………………………………………………………………………46
2-2-6-10 درمان جراحی……………………………………………………………………………………………………..46
2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی…………………………………………………………………………………..47
2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن…………………………………………………………………………………………….47
بخش سوم: اضطراب
2-3-1 تعریف اضطراب 47
2-3-2علائم اضطراب 50
2-3-2-1 علائم رفتاری 50
2-3-2-2 علائم فیزیکی 51
2-3-2-3 علائم معده-رودهای 51
2-3-2-4علائم دستگاه ادراری 51
2-3-2-5علائم تنشی 51
2-3-3 طبقهبندی اختلالات اضطرابی 51
2-3-3-1 اضطراب تعمیمیافته 51
2-3-3-2اختلال وحشتزدگی 52
2-3-3-3اختلالات هراس…. 53
2-3-3-4 هراس خاص 53
2-3-3-5 اختلالات اجتماعی 53
2-3-3-6 اختلال وسواس فکری-عملی 54
2-3-3-7 اختلال فشار روانی پس آسیبی 54
2-3-4 موسیقی درمانی و اضطراب…………………………………………………………………………………….56
2-3-5 موسیقی درمانی و لکنت………………………………………………………………………………………….58
2-3-6 اضطراب و لکنت………………………………………………………………………………………………………61
2-3-7 بررسی اجمالی پیشینه نظری و سوابق پژوهش………………………………………………………..62
فصل سوم: روششناسی
3-1 طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..74
3-2 جامعه پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………..75
3-3 نمونه و شیوه نمونهگیری…………………………………………………………………………………………………75
3-3-1 ملاکهای ورود به پژوهش………………………………………………………………………………………….76
3-3-2 ملاکهای خروج از پژوهش………………………………………………………………………………………..77
3-3-3 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..77
3-4 ابزارهای سنجش و مداخلهگری……………………………………………………………………………………….77
3-4-1 مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان3 (SSI-3)……………………………………………..78
3-4-2 مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RSMAS)……………………………………….79
3-53-5 ابزارهای موسیقی درمانی…………………………………………………………………………………….81
3-6 روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………….81
3-7 روش تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………………..82
3-8 برنامه درمان آوازی ـ ملودیک………………………………………………………………………………………….84
فصل چهارم: یافتههای پژوهش
پرسشهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..96
4-1 پرسش اول………………………………………………………………………………………………………………………..96
4-1-1 وضعیت تمام افراد]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *