دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی : مدیریت آموزشی

تدا 3 فرضیه را ارائه نموده است:
1- مدیرانی که دوره آموزش ضمن خدمت را طی کرده اند، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدیرانی که این دوره ها را طی نکرده اند، هستند.
2- جو مدارسی که مدیران آنها دوره های آموزشی مدیریت را دیده اند، بهتر از جو مدارسی است که مدیران آنها دوره های آموزشی مدیریت را ندیده اند.
3- روابط انسانی بین مدیران و معلم های واحد های آموزشی که مدیران آموزش دیده دارند، مطلوب تر از روابط بین مدیران و معلمانی است که مدیران آنها، آموزش ندیده اند.
سپس، محقق، به منظور آزمون فرضیه های تدوین شده، به دفتر آموزش ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرورش مراجعه نموده است و اسامی 84 مدیر از مدارس راهنمایی و دبیرستان هایی را که در سال 64-63 آموزش ضمن خدمت مدیریت آموزشی را با موفقیت طی کرده بودند، را دریافت میکند.
وی ابتدا به صورت تصادفی 30 مدیر را از بین 84 مدیر انتخاب میکند ولی متاسفانه اطلاع حاصل میکند که اکثریت آنها در آن زمان به کاری غیر از مدیریت اشتغال داشته اند.
لذا اجباراً به تمام مناطقی که مدیران مذکور از آن مناطق معرفی شده بودند مراجعه میکند و در می یابد که 31 نفر از این تعداد به مدیریت مشغول میباشند وی پس از مراجعه به مدارس مدیران مذکور 50 نفر از دبیران هر مدرسه را به صورت تصادفی انتخاب نموده و به آنها پرسشنامه میدهد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سپس به منظور مقایسه دقیق، به نسبت مدیران دوره دیده شاغل در هر منطقه، از مدیران دوره ندیده با همان شرایط و موقعیت و سابقه خدمت به طور تصادفی انتخاب نموده و از مدارس این مدیران نیز به 5 نفر به صورت تصادفی پرسشنامه میدهد.
ابزار وی، پرسشنامه ای مشتمل بر 47 سوال بوده است که از تعداد 155 پرسشنامه توزیع شده در مدارس مدیران دوره دیده 138 پرسشنامه و از 155 پرسشنامه توزیع شده در مدارس مدیران دوره ندیده 121 پرسشنامه به دست محقق میرسد. محقق پس از جمع آوری داده ها با بهره گرفتن از شاخص های آمار توصیفی، درصد گیری و آزمون مجذور کا، نتایج مورد نظر را به دست می آورد. نتایج به دست آمده توسط محقق به شرح زیرند:

14/52 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش دیده، مطلوبیت عملکرد مدیرانشان را در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی و انگیزش، مورد تایید قرار داده اند. در حالیکه 78/44 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش ندیده مطلوبیت عملکرد مدیرانشان را در موارد فوق مورد تایید قرار داده اند.
از نظر کنترل، تفاوت معنی داری بین پاسخ های دو گروه مشاهده نمی شود و به احتمال قوی میتوان گفت که پاسخ های هر دو گروه در این زمینه، بیش از حد محافظه کارانه به نظر میرسد.
نتایج حاصله از این پژوهش نشامیدهد که 44/51 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش دیده و 29/50 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش ندیده، کنترل امور مدرسه هایشان را توسط مدیرانشان مورد تایید قرار داده اند و تفاوت محسوسی دراین مورد، مشاهده نمیشود. یعنی اینکه میتوان گفت آموزش در زمینه کنترل موثر نبوده و یا پاسخ های محافظه کارانه معلمان دو گروه، باعث شده است که این تفاوت مشهود نباشد.

نتایج حاصله از این پژوهش در مورد ایجاد روحیه توسط مدیران مدارس هر دو گروه نشانگر آن است که 48/58 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش دیده و 54/43 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش ندیده، مطلوبیت فعالیت های مدیرانشان را در این زمینه مورد تایید قرار داده اند.
بنابراین میتوان گفت که روحیه معلمان در مدارس آموزش دیده، مطلوب تر از روحیه معلمان در مدارس مدیران آموزش ندیده بود و از سویی دیگر نتایج تحقیق در زمینه روابط انسانی نشانگر این است که 25/53 درصد از معلمان مدارس مدیران آموزش دیده و 59/48 درصد از معلمان مدیران آموزش ندیده مطلوبیت روابط انسانی موجود در مدرسه هایشان را مورد تایید قرار داده اند.
همچنانکه ملاحظه میشود، در قسمتی از پایان نامه آقای جمالی می خوانیم «به منظور مقایسه دقیق، به نسبت مدیران دوره دیده شاغل در هر منطقه، از مدیران دوره ندیده با همان شرایط و موقعیت و سابقه خدمت به طور تصادفی انتخاب گردید و همانند گروه دوره دیده از مدارس این مدیران نیز 50 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ دادند.
و بیان این مطلب بدان معنی است که محقق سعی داشته که شرایط مساوی بین دو گروه از مدیران (آموزش دیده و آموزش ندیده)را در نظر داشته باشد و رعایت این تساوی را در مورد سابقه خدمت در نظر داشته است.
اما به نظر میرسد که ایجاد شرایط کاملاً مساوی بین دو گروه از مدیران، کار بسیار دشواری است. به دلیل آنکه به طور مثال « دارا بودن استعداد ذاتی مدیریت برای مدیر، بسیار مهم است، یعنی آنکه می توانیم به استعداد ذاتی مدیریت به عنوان یکی ازعوامل موفقیت مدیر اشاره نماییم.»
آیا محقق توانسته است این بعد را در شرایط تساوی موقعیت دو گروه از مدیران در نظر بگیرد؟
برای محقق چگونه مقدور بوده است که استعداد ذاتی دو گروه از مدیران را تشخیص دهد؟
البته گذشته از مورد ذکر شده، مشاهده میشود که به استثنای مورد کنترل، در بقیه موارد، مطلوبیت عملکرد مدیران آموزش دیده، بیش از مدیران آموزش ندیده بوده است و این امر، نشانگر تاثیر مثبت آموزش بر اجرای مدیریت صحیح میباشد.

فصل سوم
مبانی نظری و تئوریک موضوع
سیر تحول مدیریت
سابقه مدیریت به هزاران سال پیش و قدمت تاریخی بشری مربوط می شود ایرانیان، مصریان، رومیان، چینیان و سایرین دارای پیشینه هایی در مورد چگونگی اداره واحد های اداری، تجاری، نظامی و آموزشی خود بودند. به عنوان مثال لشکر کشی پانصد هزار نفری خشایار به مقدونیه و لشکر کشی اسکندر به آسیا و ایران بدون نوعی تقسیم کار و مدیریت ممکن نبوده است. و یا ساختن اهرام ثلاثه مصر بدون نوع سازماندهی، هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل غیر ممکن بوده است.
موارد زیادی از این قبیل کارها در تاریخ بشری وجود دارد که نشانه بکارگیری برخی از اصول مدیریت در زمان های قدیم میباشد و نمی توان جایگاه تاریخی مشخصی را برای تئوری ها و عملیات مدیریت نشان داد. در کشور ما به دلیل قدمت تاریخی آن، چنین مواردی ممکن است بیش از سایر کشور ها باشد که بحث در مورد آنها از مقوله این رساله خارج است.
برخی از مفاهیم و اصول مدیریت نیز به وسیله دانشمندان ایام قدیم مطرح شده است. به عنوان مثال سقراط وظایف مدیر خوب را بررسی میکند و بیان میدارد که مدیر باید حسن نیت کارکنان را جلب کند و چنانکه علاقه همگان جلب کرد و همکاری آسان شود.
فارابی نیز با عنوان نمودن صفات برجسته مدیران و رهبران، مطرح میکند که در انجام کارها باید سلسله مراتب رعایت گردد و رهبر باید دارای هوش زیاد، حافظه قوی و نیروی بیان باشد و عاشق عدالت و صداقت بوده و در انجام کارها استوار باشد.
غزالی نیز در همین زمینه داشتن ویژگی های عدالت، هوش، شکیبایی و فروتنی را برای رهبران لازم می داند و معتقد است که رهبران باید از صفات رشک، غضب، تنگ چشمی و بد اندیشی احتراز کنند.
علاوه بر اینها دانشمندان زیادی در مورد مدیریت دارای نظرات و تالیفاتی بوده اند که هر کدام به نوبه خود سهمی در گسترش این علم داشته اند که بحث در مورد آنها نیاز به رساله ای مستقل دارد.

نظریه های کلاسیک مدیریت:
هر چند سابقه مدیریت به هزاران سال پیش و به وجود آمدن اولین تمدن های بشری مربوط می گردد، با این حال سابقه مدیریت به عنوان یک علم سازمان یافته به اوایل قرن بیستم برمی گردد، و شامل تئوری های کلاسیک مدیریت میشود، که عبارتند از: نظریه مدیریت علمی، نظریه مدیریت اداری (اصول گرایان) و نظریه بوروکراسی.

نظریه مدیریت علمی:
در اوایل قرن نوزدهم «فردریک وینسلو تیلور» با همکاری عده ای از دانشمندان سعی نمودند تلاش های مدیریتی را با بهره گرفتن از تکنیک های فنی و بکارگیری روش های مهندسی در «طراحی شغل» علمی تر سازند.
هدف اولیه این گروه را میتوان استفاده موثر از نیروی کار و افزایش کارآیی قلمداد نمود. خود تیلور در این زمینه بیان می دارد «هدف اصلی مدیریت باید به دست آوردن بیشترین نیک فرجامی برای کارفرما همراه با بیشترین نیک فرجامی برای هر یک از کارکنان باشد و این کار میتواند تنها از طریق بزرگترین بهره دهی ممکن کارکنان و ماشین آلات یک سازمان پدید آید.» اصولی را که تیلور بهعنوان اصول مدیریت علمی مطرح نموده و مدیران را به توجه به آنها فرا می خواند عبارتند از:
1) مدیران باید نخست برای هر بخشی از کار یک انسان، دانشی پدید آورند که جای روش های کهنه «سرانگشتی» را خواهد گرفت.
2) آنها باید کارگران را به روش علمی انتخاب کنند، به آنها کار بیاموزند و آنها را آموزش داده و بپرورانند.
3)آنها باید با کارگران همکاری کنند تا اطمینان بیابند که همه کارها بر پایه اصولی که از دانش نو پدید آمده است به انجام برسند.
4) میان مدیریت و کارگران باید به تقریب، یک تقسیم عادلانه و برابر کار و مسئولیت وجود داشته باشد.

نظریه مدیریت اداری (اصول گرایان)
هنری فایول، صنعت گر فرانسوی یکی دیگر از نظریه پردازان کلاسیک مدیریت بود که فعالیت های سازمان را در شش دسته فنی، بازرگانی، ایمنی، حسابداری، مالی و وظایف مدیریتی طبقه بندی نمود و وظایف مدیریتی را در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل مطرح نمود. او همچنین اصولی را که در اثر تجربه به آنها دست یافته بود و برای تقویت پیکره سازمان، آنها را لازم و ضروری می دانست، به صورت اصول چهارده گانه مدیریت بیان نمود که عبارتند از: تقسیم کار، اختیار، انضباط، وحدت فرماندهی، وحدت مدیریت، وابستگی منافع فردی به اهداف کلی سازمان، جبران خدمات کارکنان، سلسله مراتب، نظم، عدالت، ثبات، ابتکار عمل، تمرکز و احساس یگانگی.

نظریه بوروکراسی
«ماکس وبر» جامعه شناس آلمانی که تقریباً همزمان با تیلور و فایول زندگی میکرد، نظریه پرداز دیگر مکتب کلاسیک مدیریت بود که مفاهیم بوروکراسی را مطرح نموده و بر اساس آن یک سلسله راهنمایی های عقلائی را برای ایجاد ساختار مناسب سازمانی پیشنهاد نمود. ماکس وبر با ارائه فهرستی از ویژگی های مدیریت بوروکراتیک سعی در ارائه یک الگوی ایده آل برای سازمانها داشت.

مزایا و محدودیت های عمده تئوری های کلاسیک مدیریت.
الف) مزایا:
1) منجر به یافته هایی شدند که برای توسعه تئوری های مدیریت مفید بودند.
2) فرآیند ها، وظایف و مهارت های کلیدی مدیریت را که امروزه هم شناخته شده هستند، مشخص و تعریف نمودند.
3) توجه به مدیریت به عنوان یک رشته معتبر علمی را رواج دادند.
ب) محدودیت ها:
1) بیشتر در مورد سازمان های ساده و ثابت مناسب هستند و درباره سازمان های پیچیده و پویا کارایی چندانی ندارد.
2) اغلب رویه های جهان شمولی را تجویز میکردند که در برخی موقعیت ها مناسب نبودند.
3) به انسانی به جای آنکه به عنوان یک منبع و یک موجود ارزشمند بنگرند، بیشتر به عنوان یک ابزار می نگریستند.

مکتب روابط انسانی
نهضت روابط انسانی از مطالعات هاثورن آغاز شد. بر خلاف تئوری های کلاسیک مدیریت که یک رابطه «محرک-پاسخ» ساده ای را در صحنه کار فرض می کردند که در آن طراحی صریح مشاغل و مشوق های مناسب سبب میگردید که کارگران همانگونه که از آنها خواسته شده است کار کنند و در نتیجه بازدهی را افزایش دهند. تئوری روابط انسانی فرآیند پیچیده ای را پیشنهاد میکند که در آن کارگران به متغیرهای اجتماعی همچون احساسات، وضعیت متقابل افراد در صحنه کار و گروه های کاری بیشتر از متغیرهای فیزیکی پاسخ میدهند. یک فرضیه مکتب روابط انسانی این بود که اگر مدیریت به کارکنان و گروه های کاری توجه بیشتری داشته باشد سبب رضایت آنها شده و در نتیجه منجر به عملکرد بهتری خواهد شد. التون مایو، ابراهام مزلو و مک کریکور از جمله کسانی بودند که سهم عمده ای در این مکتب داشتند.

تئوری مقداری مدیریت (علم مدیریت)
تئوری علم مدیریت در اواخر جنگ جهانی دوم توسعه یافت و در ابتدا به وسیله نظامیان در هنگام حرکت تجهیزات و جابجایی نیروها مورد استفاده قرار گرفت. هدف این تئوری استفاده از تکنیک های فنی، آماری و ریاضی برای حل مسائل عملیاتی برنامه ریزی و کنترل و همچنین کمک به مدیریت در امر تصمیم گیری است، اختراع کامپیوتر و همچنین گسترش کاربرد های آن سبب رشد بیشتر علم مدیریت گردید.

نگرش سیستمی- مدیریت نظام گرا
در نگرش سیستمی سازمان به عنوان یک سیستم باز در نظر گرفته میشود که از پنج جز اصلی (داده- ستاد- فرآیند- باز خور و محیط) تشکیل گردیده است. این نوع نگرش همچنین بهترین وسیله وحدت بخشیدن به مفاهیم و تئوری های گوناگون مدیریت به منظور دستیابی به یک نظریه جامع است. در نگرش سیستمی سازمان بهعنوان یک کل، نگریسته میشود که برای شناخت و درک آن، شناخت اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن و همچنین روابط و کنش های متقابل میان اجزا آن ضروری است. خاصیت کل به این امر اشاره دارد که همیشه یک کل بزرگتر از مجموع اجزا آن است.
این خاصیت این پیام مهم را برای مدیران دارد که در آن به نیاز به همکاری با یکدیگر جهت دستیابی به اهداف کلی تاکید شده است. خاصیت خرده سیستم ها و روابط میان آنها این مفهوم را برای سازمان در بر دارد که تغییر در هر بخشی از سامان در سایر بخش ها و همچنین کل سازمان تاثیر خواهد گذاشت و بالاخره مفهوم سیستم باز این مسئله را به مدیران گوشزد میکند که بایستی همواره به اهمیت محیط و عوامل تشکیل دهنده آن توجه نموده و تاثیرات آنها را بر روی سازمان شناسایی نموده و مد نظر قرار دهند. .

مدیریت اقتضایی
حرکت به سوی سیستم های باز باعث مطرح شدن دیدگاه «طراحی موقعیتی یا اقتضائی» شد. این دیدگاه را به طور خلاصه میتوان بدین گونه بیان کرد که محیط های گوناگون، نیازمند روابط سازمانی متفاوتی هستند تا از این طریق بیشترین کارایی حاصل آید. بر این اساس دیگر «تنها یک بهترین راه» وجود ندارد.
خواه آن راه مورد نظر به شیوه کلاسیک تعیین شود، خواه بر مبنای نظریات رفتاری.
تئوری اقتضائی بیان می دارد که مناسب ترین رفتار مدیر در هر موقعیتی بستگی به ویژگی ها و شرایط آن موقعیت دارد. مدیران بایستی از تمام تئوری ها اعم از تئوری های رفتاری، کلاسیک، روش های مقداری و همچنین نگرش سیستمی آگاهی داشته و در هر وضعیتی با توجه به ویژگی های آن وضعیت از هر کدام از تئوری ها به نحو مطلوب استفاده نمایند.

تاثیر تئوری های مدیریت بر مدیریت آموزشی:
تئوری ها و مکاتب مدیریت هر کدام به نوبه خود تاثیراتی را بر روی مدیریت آموزشی داشتند. نهضت مدیریت علمی علاوه بر موسسات صنعتی و کارخانه ها در نظام های آموزشی نیز موثر واقع شد. دوره ای از تاریخ مدیریت آموزش و پرورش کشور ایالات متحده به نام عصر پرستش کارایی معروف است که طی آن هواداران مدیریت علمی به کاربرد اصول آن در نظام های آموزشی همت گماشتند. تعیین دقیق وظایف، مسئولیت ها، ابزار و روش های انجام کار و همچنین نظارت، سنجش و ارزشیابی دقیق در سازمان ها از جمله سازمان های آموزشی را می توان به عنوان تاثیرات مدیریت علمی برشمرد. نظریه مدیریت اداری نیز بر مدیریت آموزشی اثر گذاشته است. جوانب رسمی سازمان نظام آموزشی نظیر اهداف، خط مشی ها، سلسله مراتب، اختیار، تمرکز و عدم تمرکز و … عمدتاً به مفاهیم و اصول نظریه فوق اشاره دارند.
مفاهیم و اصول نظریه روابط انسانی نیز بیشترین تاثیر را در مدیریت آموزشی داشته است. با توجه به ماهیت کار آموزش و پرورش اصول و مفاهیم این نظریه شاید بیش از هر سازمانی در محیط های آموزشی زمینه پذیرش داشت. در پرتو رهنمودهای این تئوری شناخت جدیدی نسبت به پیچیدگی های روابط انسانی پدید آمد و آموزش مهارت های انسانی در سازمان ها، بالاخص سازمان های آموزشی رواج یافت. در نظام آموزشی که قبل از به وجود آمدن این نظریه بر اساس اصول نظریه های کلاسیک اداره می شدند. با مطرح شدن این نظریه،

]]>