دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اعتبار سازه، کارشناسان، نرم افزار

نوامبر 30, 2018 0 Comments

جدول 3-4
خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
میزان نگرانی از آینده بیمار
5
4
3
2
1
میزان ترس از بدتر شدن بیماری
5
4
3
2
1
میزان توکل به خداوند در حل مشکل
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=15 میانه طیف= 9 حداقل نمرات=3
3-2-5-اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
به هر گونه ناتوانی یا ضعف در انجام دادن وظایف منزل را اختلال در رسیدگی به کارهای منزل می گویند.
جدول 3-5
خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
وضعیت رسیدگی به کارهای منزل والدین بیمار
5
4
3
2
1
میزان انرژی برای انجام وظایف محوله به بیمار
5
4
3
2
1
میزان توانایی و تمرکز در کارهای ارجاع شده به بیمار
5
4
3
2
1
میزان سازگاری و ارتباط صمیمانه بین والدین و بیمار
5
4
3
2
1
میزان تغییر در عملکرد وظایف والدین ناشی از فرزند بیمار
5
4
3
2
1
نگهداری بیماران بزرگسال در منزل
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=30 میانه طیف= 18 حداقل نمرات=6
3-2-6-مشکلات ناشی از درمان
به همه انواع مشکلات و نارسایی هایی که بیمار یا اطرافیان بیماردر امر درمان با آن مواجه می شود را مشکلات ناشی از درمان می گویند.
جدول 3-6
خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
میزان رشد و تحرک مالی اقتصادی خانواده
5
4
3
2
1
میزان رفاه خانواده
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به دارو
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به غذاهای رژیمی
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به خدمات پرستاری
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به خدمات بیمارستانی
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به متخصص غدد و ژنتیک
5
4
3
2
1
میزان برخورداری از خدمات آموزشی برای خانواده
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به کار درمانی
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به گفتار درمانی
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به مشاوره و روانشناس بالینی
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به آموزش طبخ غذا برای مادران
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=60 میانه طیف= 36 حداقل نمرات=12
3-3-ابزار جمع آوری داده ها:
جمعآوری اطلاعات در این تحقیق از طریق مراجعهی مستقیم پژوهشگر به پاسخگویان و ارائه پرسشنامه به آنها، انجام گرفته است. با استفاده از پرسشنامه می توان داده ها را به کمیت تبدیل کرد و همبستگی های گوناگون میان آن ها تحلیل نمود(کیوی و کامپنهود ، 176:1377).
پرسشنامهها فرمهایی چاپی برای جمعآوری دادههاست که حاوی پرسشها یا اظهاراتی است که آزمودنی اغلب بدون ذکر نام خود به آنها پاسخ میدهد(سلیجر و شوهامی، 1378: 162). پرسشنامه بعد از تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم طراحی میشود. پرسشنامه تابع تعریف عملیاتی مفاهیم است. محتوای پرسشنامه را سنجههای قابل مشاهده تشکیل میدهد. در پرسشنامه هر یک از معرفها تبدیل به یک سوال میشوند(ساعی، 1386: 87). سوالات پرسشنامه به دو صورت سوالات بسته و سوالات باز ارایه میشوند. سوالات بسته سوالاتی است که حدود پاسخها از قبل در پرسشنامه درج شده است و پاسخگو به انتخاب یکی از گزینههایی که در آن مشخص شده، میپردازد. منظور از پرسشهای باز، سوالاتی است که در آن پاسخگو خود اقدام به نوشتن پاسخ میکند و حدود آن از قبل مشخص نشده است.
ماهیت سوالاتی که در پرسشنامه مطرح میشود میتواند متفاوت باشد. از نظر کیوی و کامپنهود، سوالات معمولا شامل وضعیت اجتماعی، شغلی و خانوادگی افراد مورد بررسی، درباره عقاید و ایستارهایشان راجع به مسایل انسانی، دنیوی و معنوی، درباره انتظارشان، سطح معرفت یا آگاهیشان در مورد یک حادثه یا یک مساله و یا کلا درباره هر نکتهای میباشد که اطلاع از آن برای محقق جالب توجه است(کیوی و کامپنهود، 1377: 18).
پرسش های مورد استفاده در این تحقیق پس از مطالعات اسنادی و بررسی تحقیقات پیشین توسط محقق، با استفاده از سوالات باز و بسته تهیه شده است. هر پرسشنامه شامل دو بخش است. بخش اول مربوط به سوالات فردی و جمعیتشناختی میباشد.
بخش دوم پرسشنامه مربوط به سنجش متغیرهای اصلی پژوهش است. متغیرهای این بخش پرسشنامه، با استفاده از مقیاس لیکرت، سنجیده شدهاند. مقیاس لیکرت از افراد میخواهد با انتخاب یکی از موارد “خیلی زیاد”، “نسبتا زیاد”، “متوسط”، “کم” و “به هیچ وجه” به پرسشها پاسخ دهند و به این ترتیب شدت موافقت یا مخالفت خود را با هرگویه نشان دهد. نام دیگر این مقیاس را طیف مجموع نمرات مینامند. بر این اساس به هر کدام از گزینهها نمرهای تعلق میگیرد و نمرههای سوالات با هم جمع شده و نمره کل برای یک متغیر ساخته میشود.
بخش اول مربوط به سوالات فردی و جمعیتشناختی میباشد. در این بخش از پاسخگویان درباره جنسیت، سن، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات بیمار و والدین، نسبت خویشاوندی والدین، وضعیت حال حاضر زندگی پدر و مادر، تعداد فرزندان و تعداد فرزندان PKU پرسیده شده است.
بخش دوم در پرسشنامه از متغیرهای اصلی چون افسردگی و غمگینی، فعالیت های اجتماعی و تفریحی، احساس ناتوانی نسبت به همسالان، احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، اختلال در رسیدگی به کارهای منزل و مشکلات ناشی از درمان پرسیده شده است.
3-4- اعتبار یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری:
اعتبار یا Validity با این سوال که ” آیا واقعا، فرد چیزی را که فکر میکند اندازه میگیرد، اندازهگیری میکند یا نه؟ سروکار دارد. ( طباطبایی، 1381: 13 ). شناسایی اعتبار تحقیق مخصوصا در دانش های اجتماعی-انسانی، از آن رو مطرح می شود که تحقیق در زمینه امر نظری صورت می گیرد یعنی پژوهش با واسطه و غیر مستقیم و از طریق شاخص ها صورت می گیرد(ساروخانی،138:1380). در کاربرد متعارف واژه ی اعتبار،اشاره به این نکته دارد که یک سنجه ی تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس می کند(ببی،282:1388). به عبارت دیگر زمانی آزمون دارای روایی محتواست که سوالات آزمون، محتوای کامل صفتی را که آزمون برای اندازهگیری آن ساخته شده است در برگیرد(نگهبان، 1382: 80) یعنی همان مفهومی را که قصد سنجش آن را داریم، بسنجد. در واقع اعتبار تحقیق نشان می دهد که آیا شخص درست در حال اندازه گیری همان چیزی است که در اندیشه اندازه گیری آن است؟
یکی از شیوه‌های ارزیابی اعتبار،اعتبار صوری است.ادوارد کارمانیز و ریچارد زلر(1979)سه نوع دیگر اعتبار را نیز مطرح کرده اند که عبارتند از:اعتبار مرتبط با معیار،اعتبار سازه ای و اعتبار محتوا(ببی،283:1388). در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد و اعتبار صوری بهره گرفته شده است و منظور از آن اتفاق نظر کارشناسان و متخصصان در مورد شاخص‌ها و معیارهای پژوهش است.(ساروخانی،139:1380). اعتبار این پرسشنامه توسط اساتید محترم راهنما و مشاور تایید گردید.
3-5- پایایی ابزار اندازه گیری:
منظور از پایایی آزمون، دقت اندازهگیری و ثبات آن میباشد. پایایی مسالهای کمی و تکنیکی است و بیشتر ناظر به این سوال است که ابزار اندازهگیری با چه دقت و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را اندازهگیری میکند(کلانتری، 1385: 74) از اینرو، شاخصی است دال بر اینکه تا چه حد سنجه14(وسیله اندازهگیری) دارای خطاهای تغییرپذیری15 است.منظور از خطاهای اندازهگیری این است که وسیله اندازهگیری نتواند بهدرستی واقعیتی را در زمانهای مختلف و واقعیات مشابه را در یک زمان بهدرستی بشناسد و دگرگونیهای آن را اندازهگیری کند(ساروخانی، 1382: 147). زمانی که مقیاسی از نوع لیکرت باشد و هدف پژوهشگر، سنجش یک مفهوم پیچیده از طریق گویههای مختلف و متعدد باشد، به منظور سنجش سازگاری درونی گویهها، میتوان از آماره آلفای کرونباخ16 استفاده کرد. هر اندازه مقدار ضریب آلفا به یک نزدیکتر باشد، حاکی از آن است که گویهها انسجام درونی بیشتری با هم دارند.
سنجشی دارای پایایی است که در صورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج یکسان برسد.اگر مردم در مواقع مکرر به پرسش،پاسخ یکسانی بدهند،آن پرسش دارای پایایی است.(دواس،62:1382)
برای سنجش پایایی روش های مختلفی استفاده می شوند در این پژوهش پایایی سوالات پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ تعیین شده است.مقدار آلفا در دامنه 1-0 است.به طوریکه از طریق این ضریب به پایداری درونی گویه‌ها پی برده می شود.اگر این ضریب صفر باشد،بیانگر عدم پایایی کامل گویه‌ها و اگر یک باشد،پایایی کامل را نشان می دهد.. پس از سنجش پایایی مفاهیم مورد نظر، مقادیر زیر برای آلفای کرونباخ بدست آمده است:
جدول شماره3-7:میزان آلفا کرونباخ گویه ها
متغیر
تعداد گویهها
میزان آلفای کرونباخ
افسردگی و غمگینی
4
68/0
فعالیت های اجتماعی و تفریحی
3
85/0
احساس ناتوانی نسبت به همسالان
3
72/0
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
2
80/0
اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
4
77/0
مشکلات ناشی از درمان
12
85/0
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
15
90/0
با توجه به جدول، میزان آلفای کرونباخ همه ابعاد بسیار خوب بوده است که این مسئله انسجام درونی سوالات پرسشنامه را تایید می کند.
3-6- جامعه آماری:
منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه ای نمایا یا معرف بدست آمده باشد(ساروخانی،157:1382).
جامعه آماری این پژوهش شامل سه بیمارستان مفید، علی اصغر و طبی کودکان تهران می باشد. جامعه نمونه در این پژوهش 300 بیمار PKU می باشند.
3-7- حجم نمونه:
تعداد عناصر موجود در نمونه حجم نمونه را تشکیل می دهد. تعیین حجم نمونه، بستگی به دقت و اطمینان تعمیم دارد. هر چه این دقت و اطمینان بیشتر باشد، نیاز به حجم نمونه بیشتری خواهد بود. حجم نمونه در این پژوهش از طریق شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی از این سه بیمارستان و به تعداد 100 بیمار مشخص گردید.
3-8- شیوه ی نمونه گیری:
برای تعیین مشخصات و صفات متغیر جامعه می توان کلیه افراد آن جامعه را مورد مطالعه و اندازه گیری قرار داد که در اکثر اوقات این کار(سرشماری) به علت عدم امکانات و هزینه سنگین قابل اجرا نیست و باید به نمونه گیری متوسل شد.
محقق به منظور صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه از نمونه گیری استفاده می کند. علاوه بر این هرچه تعداد پاسخگویان بیشتر باشد، احتمال اشتباهات در تحقیق (نظیر اشتباهات پرسشگر، نیافتن پاسخگویان و ..) بیشتر و به گونه ای از دقت تحقیق کاسته خواهد شد.(رفیع پور،370:1383). با توجه به حساسیت کار نمونه گیری، باید به مواردی توجه کرد: در آغاز باید جامعه آماری مورد مطالعه را به درستی شناخت و حدود آن را تعیین کرد. در وهله دوم نمونه باید از تمام خصوصیات اساسی جامعه آماری برخوردار باشد که این ویژگی نمونه را معرف یا نمایا بودن آن می نامیم(ساروخانی،160:1382).
روش مورد استفاده در این تحقیق جهت دستیابی به نمونهی پژوهشی، نمونهگیری تصادفی طبقهبندی17 (طبقه ای) متناسب (نسبی) میباشد. یک نمونه تصادفی طبقهبندی شده از تقسیم عناصر جامعه به گروههایی که بر همدیگر همپوشی ندارند و طبقات18 نامیده میشوند و از طریق انتخاب نمونه تصادفی ساده از داخل هر طبقه بهدست میآید. به عبارت دیگر، جامعه را به چند طبقه مجزا و همگن(یا زیر مجموعهها) تقسیم میکنیم، آنگاه از داخل هر طبقه(یا زیر مجموعه) بهطور تصادفی ساده نمونه را انتخاب میکنیم(شیفر و دیگران، 1382: 186). انتخاب متغیرهای طبقه بندی معمولاً‌ بستگی به متغیرهایی دارد که در دسترس هستند ( ببی، 1387: 449 ).
3-9- تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها:
تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 21 صورت]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *