دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، وجود رابطه، وجود رابط

نوامبر 30, 2018 0 Comments

تعداد فرزندان مبتلا واحساس ناتوانی نسبت به همسالان
جدول 4-61: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و احساس ناتوانی نسبت به همسالان
تفسیر
سطح معنی داری (Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
تعداد فرزندان مبتلا
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
63/0
573/0
40/6
69
یک فرزند
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
70/5
20
دو فرزند
37/6
8
سه فرزند
33/5
3
چهار فرزند
23/6
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 573/0 است که با سطح معنی‌داری که 63/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود ندارد.
تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
جدول 4-62: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
تفسیر
سطح معنی داری (Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
تعداد فرزندان مبتلا
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
13/0
924/1
68/7
69
یک فرزند
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
45/7
20
دو فرزند
37/8
8
سه فرزند
00/10
3
چهار فرزند
76/7
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 924/1 است که با سطح معنی‌داری که 13/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار رابطه وجود ندارد.
تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
جدول 4-63: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
تفسیر
سطح معنی داری (Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
تعداد فرزندان مبتلا
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
35/0
104/1
60/9
69
یک فرزند
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
65/8
20
دو فرزند
25/10
8
سه فرزند
33/8
3
چهار فرزند
43/9
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 104/1 است که با سطح معنی‌داری که 35/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود ندارد.
تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان
جدول 4-64: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
تعداد فرزندان مبتلا
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
94/0
132/0
60/40
69
یک فرزند
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
00/40
20
دو فرزند
12/42
8
سه فرزند
66/39
3
چهار فرزند
58/40
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان مشکلات ناشی از درمان از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 132/0 است که با سطح معنی‌داری که 94/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود ندارد.
تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری
جدول 4-65: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری
تفسیر
سطح معنی داری (Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
تعداد فرزندان مبتلا
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
23/0
445/1
40/81
69
یک فرزند
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
90/76
20
دو فرزند
62/81
8
سه فرزند
00/77
3
چهار فرزند
39/80
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 445/1 است که با سطح معنی‌داری که 23/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود ندارد.
فرضیه 6: به نظر می رسد بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد
فرض 1H: به نظر می رسد بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد
0? 2? – 1: ? 1H
فرض 0H: به نظر می رسد بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود ندارد
0= 2? – 1: ? 0H
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی
جدول 4-66: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی
میزان افسردگی و غمگینی
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفاوت معنادار است
00/0
48/0-
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی 48/0- است که با سطح معنی‌داری که 00/0 می‌باشد. فرض صفر رد می‌شود بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان افسردگی و غمگینی رابطه وجود دارد. و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش می یابد میزان افسردگی و غمگینی کاهش می یابد.
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی
جدول 4-67: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی
میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفاوت معنادار است
00/0
39/0-
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 39/0- است که با سطح معنی‌داری که 00/0 می‌باشد. فرض صفر رد می‌شود بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی رابطه وجود دارد. و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش می یابد میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی کاهش می یابد.
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی واحساس ناتوانی نسبت به همسالان
جدول 4-68: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفاوت معنادار است
00/0
44/0-
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 44/0- است که با سطح معنی‌داری که 00/0 می‌باشد. فرض صفر رد می‌شود بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود دارد. و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش می یابد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان کاهش می یابد.
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
جدول 4-69: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفاوت معنادار است
00/0
40/0
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 40/0 است که با سطح معنی‌داری که 00/0 می‌باشد. فرض صفر رد می‌شود بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار رابطه وجود دارد. و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش می یابد میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار کاهش می یابد.
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
جدول 4-70: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفاوت معنادار است
00/0
41/0-
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 41/0- است که با سطح معنی‌داری که 00/0 می‌باشد. فرض صفر رد می‌شود بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود دارد. و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش می یابد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل کاهش می یابد.
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان
جدول 4-71: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان
میزان مشکلات ناشی از درمان
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفاوت معنادار است
00/0
95/0
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان مشکلات ناشی از درمان 95/0 است که با سطح معنی‌داری که 00/0 می‌باشد. فرض صفر رد می‌شود بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود دارد. و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش می یابد میزان مشکلات ناشی از درمان کاهش می یابد.
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری
جدول 4-72: بررسی رابطه بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفاوت معنادار است
00/0
50/0
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری 50/0 است که با سطح معنی‌داری که 00/0 می‌باشد. فرض صفر رد می‌شود بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود دارد. و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش می یابد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری کاهش می یابد.
فرضیه 7: رابطه بین جنس، سن، قشر اجتماعی، نسبت خویشاوندی والدین و تعداد فرزندان مبتلا با میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
به نظر می رسد بین]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *